Εισαγωγή στον οδηγό για τις ΜΜΕ

“Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα αποτελεί την πιο σημαντική μακροπρόθεσμη τάση που έχει συναντήσει η βιομηχανία του λογισμικού από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα”. Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα πρόσφατης έκθεσης της IDC [IDC 06] που καταδεικνύει το βαθμό στον οποίο έχει διαφοροποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα, Free/Libre/Open Source Software, FLOSS) τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, η πλειονότητα των δημιουργών στον κόσμο χρησιμοποιούν λογισμικό ανοιχτού κώδικα [Forr 07] και, παράλληλα, πλατφόρμες ΕΛ/ΛΑΚ χρησιμοποιούνται με ποικίλους τρόπους από μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί να υφίσταται ένα σημαντικό εμπόδιο στη διαδικασία υιοθέτησης λύσεων ΕΛ/ΛΑΚ από τις επιχειρήσεις τόσο σε ό,τι αφορά τη χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ όσο και αναφορικά με τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται σε αυτό. Ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι η απλή και συγχρόνως ενδελεχής παρουσίαση των βασικών ζητημάτων που αφορούν το ΕΛ/ΛΑΚ, η παροχή συμβουλών προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ, Small/Medium Enterprises, SMEs) αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ΕΛ/ΛΑΚ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, καθώς και η παροχή οδηγιών για τη δημιουργία επιχειρήσεων που βασίζονται σε αυτό.

 
ellak/εισαγωγή_στον_οδηγό_για_τις_μμε.txt (98 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki