Πληροφοριακό Σύστημα - e-Recruitment

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

10/5/2011, Σχόλια σχετικά με το Πρακτικό τεχνικο-οικονομικής αξιολόγησης των προτάσεων: Σχόλια Πρακτικού Αξιολόγησης

7/5/2011, Πρακτικό τεχνικό-οικονομικής αξιολόγησης των προτάσεων: Πρακτικό Αξιολόγησης

13/4/2011, Πίνακας τεχνικής αξιολόγησης των οκτώ προσφορών που υποβλήθηκαν: Πρακτικό αξιολόγησης

28/3/2011, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

Στο πλαίσιο της πολιτικής διαφάνειας για όλες τις δράσεις που υλοποιεί η ΕΕΛΛΑΚ και σύμφωνα με την παράγραφο Δ της προκήρυξης, δημοσιοποιούνται οι προτάσεις που υποβλήθηκαν για την ανάπτυξη του συστήματος e-Recruitment.

1. Attain, Πρόταση: Τεχνική, Οικονομική

2. Zenika, Πρόταση: Τεχνική, Οικονομική

3. Intrasoft, Πρόταση: Τεχνική, Οικονομική

4. Tessera, Πρόταση: Τεχνική, Οικονομική

5. VTrip, Πρόταση: Τεχνική, Οικονομική

6. EBS, Πρόταση: Τεχνική, Οικονομική

7. UIT, Πρόταση: Τεχνική, Οικονομική

8. Abiss, Πρόταση: Τεχνική, Οικονομική

Α. Εισαγωγή

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη για διάστημα ενός έτους “web-based e-Recruitment” πληροφοριακού συστήματος, προκήρυξης, αξιολόγησης και πλήρωσης θέσεων το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από οργανισμούς του δημοσίου και θα διατίθεται με άδεια EUPL.

Β. Προδιαγραφές

Β1. Λειτουργικές Προδιαγραφές

Το πληροφοριακό σύστημα θα έχει τις ακόλουθες λειτουργικές προδιαγραφές:

 1. Την δυνατότητα εγγραφής και τήρησης αρχείου βιογραφικών με πρότυπο( πχ http://europass.cedefop.europa.eu/) από εγγεγραμμένους χρήστες. Το αρχείο βιογραφικών θα περιλαμβάνει τόσο δομημένη πληροφορία, που θα εισάγεται μέσω φορμών, όσο και επισυναπτόμενα αρχεία σε binary μορφή.
 2. Τη δυνατότητα πολλαπλών παράλληλων προκηρύξεων θέσεων( πχ http://www.opengov.gr/home/?page_id=136#inv ) και αυτόματης ενημέρωσης των εγγεγραμμένων χρηστών (μέσω email, RSS/Atom feed κοκ)
 3. Τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και βιογραφικών για την πλήρωση θέσεων σε προκηρύξεις
 4. Την υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων/βιογραφικών με πολλαπλά κριτήρια ανά προκήρυξη από πολλαπλούς εξωτερικούς αξιολογητές παράλληλα.
 5. Τη δυνατότητα τήρησης ηλεκτρονικού μητρώου υπηρετούντος προσωπικού από τον φορέα - χρήστη της εφαρμογής.
 6. Τη δυνατότητα εξαγωγής όλων των αιτήσεων για την πλήρωση μίας θέσεις (συμπεριλαμβανομένων και των επισυναπτόμενων αρχείων) σε μορφή κατάλληλη για μεταφορά και επεξεργασία εκτός του συστήματος.
 7. Τη δυνατότητα παραγωγής αναφορών και στατιστικών στοιχείων.

Β2. Τεχνικές Προδιαγραφές

Το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

 1. Ανάπτυξη με εργαλεία ανοιχτού λογισμικού τα οποία είναι ευρέως διαδεδομένα και δεν έχουν περιοριστικούς όρους χρήσης και διάθεσης.
 2. Δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον “virtual computing” σε απομακρυσμένο υπολογιστικό κέντρο(data center).
 3. Περιβάλλον εργασίας στο web (μέσω browser). Όλες οι οθόνες, χειριστών, στελεχών, διαχειριστή θα είναι σε web περιβάλλον.
 4. Υποστήριξη όλων των γνωστών φυλλομετρητών (όπως Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome κοκ)
 5. Αυξημένες προδιαγραφές ασφαλείας. Χρήση SSL και δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης σε επίπεδο δικτύου.
 6. Παραγωγή και διατήρηση πλήρους audit trail με καταγραφή όλων των κινήσεων και χειρισμών ανά πεδίο.
 7. Διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων και προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Γ. Άδεια χρήσης

Το λογισμικό θα διατίθεται με άδεια EUPLv1.1 (http://www.osor.eu/eupl).

Δ. Δημοσίευση διαγωνισμού και αποτελεσμάτων

Η προκήρυξη του διαγωνισμού, όλες οι προτάσεις καθώς και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα δημοσιευτούν στο WIKI της ΕΕΛ/ΛΑΚ (www.ellak.gr) με άδεια http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el .

Ε. Λοιπές Προδιαγραφές

Η ανάπτυξη των εφαρμογών θα πρέπει να γίνει με ευέλικτο(agile) τρόπο προκειμένου το πληροφοριακό σύστημα να παραδίδεται τμηματικά με διαρκώς αυξανόμενη λειτουργικότητα.

Στο πλαίσιο αυτού του έργου ο ανάδοχος θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του συστήματος για διάστημα ενός έτους.

ΣΤ. Υποβολή προτάσεων, αξιολόγηση και έναρξη υλοποίησης

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν έως και τις 28 Μαρτίου 4μμ στην ηλεκτρονική διεύθυνση “proposals at ellak.gr. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από επιτροπή που θα ορισθεί από τους χρήστες και την επιστημονική επιτροπή της ΕΕΛ/ΛΑΚ.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει με βάση τις προτάσεις των ενδιαφερομένων. Κριτήρια αξιολόγησης είναι:

1. Τεχνική περιγραφή και ικανοποίηση των προδιαγραφών - 30%

2. Σύνθεση ομάδας υλοποίησης και σχετική εμπειρία - 20%

3. Μεθοδολογία και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης - 20%

4. Κόστος - 30%

Η αξιολόγηση θα γίνει εντός 10 ημερών από την προθεσμία υποβολής των προτάσεων. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στο δικτυακό τόπο της ΕΕΛ/ΛΑΚ.

Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

1. Περιγραφή τις τεχνικής λύσης που προτείνει ο ανάδοχος (τεχνολογίες, εργαλεία, αρχιτεκτονική)

2. Τεχνική περιγραφή με πίνακα συμμόρφωσης για κάθε προδιαγραφή

3. Κατάλογο σχετικών έργων και τεχνογνωσία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εμπειρία του υποψήφιου αναδόχου και των συνεργατών του στην ανάπτυξη web-based εφαρμογών διαχείρισης περιεχόμενου και στην ασφαλή αποθήκευση και διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων

4. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με ανάλυση σε επιμέρους φάσεις

5. Οικονομική πρόταση με ανάλυση κοστολόγησης ανά εργασία βασισμένη σε ανθρωποώρες με αναφορά στο ποίος συνεργάτης θα υλοποιεί την κάθε εργασία.

Όλα τα παραπάνω θα σταλούν μόνο ηλεκτρονικά σε μορφή OpenDocument Text(.odt) και PDF. Ομοίως η οικονομική πρόταση (σημείο 5) πρέπει είναι σε OpenDocument Spreadsheet(.ods) και PDF. Mε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο(email) που θα στείλετε την πρόταση σας θα περιλαμβάνετε και το SHA-256(https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/SHA-2) του κάθε αρχείου που θα επισυνάπτεται.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της πρότασης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 60.000 ευρώ + ΦΠΑ.

 
eellak/e_recruitment.txt (4943 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki