Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για την Ελληνοποίηση ΕΛΛΑΚ Λογισμικών για επιχειρήσεις και την εκπαιδευτική κοινότητα

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την Ελληνοποίηση ΕΛΛΑΚ Λογισμικών που είναι χρήσιμα για επιχειρήσεις και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ, εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ, ανταποκρινόμενη στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα οφέλη της χρήσης του Ελεύθερου Λογισμικού, φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, και θα αναλάβει πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν την χρήση του.

Η ανάπτυξη του ελεύθερου λογισμικού στην Ελλάδα απαιτεί, τουλάχιστον για τα πιο δημοφιλή έργα ΕΛ/ΛΑΚ, να υπάρχει ποιοτική ελληνική μετάφραση.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Κάθε πρόταση μπορεί να έχει αμοιβή έως 4.000 €.

Οι προτάσεις υποβάλλονται εως την Δευτέρα 16 Φεβρουάριου 2009, σε ηλεκτρονική μορφή στο info ΑΤ ellak DΟΤ gr (πρότυπη μορφή αίτησης).

ΕΙΔΙΚΑ

Υπάρχει μια σειρά από σημαντικά πακέτα λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ που είναι πολύ χρήσιμα για τους ελληνόφωνους χρήστες. Μέχρι τώρα έχει γίνει σημαντική προσπάθεια στην τοπικοποίηση (μετάφραση) από ομάδες που δουλεύουν σε εθελοντική βάση. Με το έργο αυτό θέλουμε να βοηθήσουμε συμβάλλοντας και αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο των εθελοντών ώστε να μεταφραστούν σημαντικά κομμάτια λογισμικού που δεν έχουν μεταφραστεί μέχρι σήμερα αλλά και να ελληνοποιηθούν ΕΛ/ΛΑΚ Λογισμικά.

Αντικείμενο

Ο διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο την συμπλήρωση της ελληνοποίησης ευρέως χρησιμοποιούμενων από ελληνόφωνους χρήστες ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικών αλλά και την ελληνοποίηση ξενόγλωσσων ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικών που είναι χρήσιμα για τις ελληνικές επιχειρήσεις και την εκπαιδευτική κοινότητα και χρησιμοποιούνται από κοινότητες χρηστών στην εκπαίδευση και στις Μικρο Μεσαίες Επιχειρήσεις διεθνώς.

Συμμετοχή

Το έργο είναι ανοικτό σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική.

Χαρακτηριστικά και παραδοτέα

Οι μεταφράσεις θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα πρότυπα και τις τεχνολογίες του αντίστοιχου έργου. Οι όροι που α χρησιμοποιθούν θα πρέπει να είναι δόκιμοι, προερχόμενοι κατά το δυνατόν από καθιερωμένα γλωσσάρια και λεξικά όρων και το γλωσσάρι http://www.ellak.gr/index.php?option=com_glossary&Itemid=75 . Η μετάφραση θα πρέπει να είναι ορθογραφικά και συντακτικά ελεγμένη και συνεπής σε όλο το έργο που έχει μεταφραστεί. Παραδοτέο της αντίστοιχης εργασίας είναι η ενσωμάτωση της πλήρους μετάφρασης όλων των μηνυμάτων του λογισμικού στην αντίστοιχη διανομή του λογισμικού.

Χρήση Αποτελεσμάτων

H ελληνοποιημένη έκδοση θα γίνεται διαθέσιμη με την άδεια διάθεσης του αντίστοιχου έργου λογισμικού.

Κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

  • Χρησιμότητα και αποδοχή του λογισμικού απο επιχειρήσεις, τον δημόσιο τομέα και την εκπαιδευτική κοινότητα
  • Εμπειρία σε αντίστοιχα έργα
  • Εύρος του προτεινόμενου έργου
  • Τεκμηρίωση της μεθόδου εργασίας
  • Τεκμηρίωση του τρόπου συνεργασίας με την ομάδα ανάπτυξης του λογισμικού καθώς και δείγματα σχετικής επικοινωνίας
  • Αξιοποίηση της υπάρχουσας εμπειρίας, και η συνεργασία με υπεύθυνους σε έργα που έχουν ελληνοποιηθεί μερικώς.

Σύνθεση Επιτροπής Αξιολόγησης

H Επιτροπή Αξιολόγησης θα ορισθεί από την ΕΕΛ/ΛΑΚ και θα αποτελείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΛ/ΛΑΚ και από ειδικούς στην τοπικοποίηση λογισμικού.

Δημοσίευση διαγωνισμού και αποτελεσμάτων

Η προκήρυξη του διαγωνισμού καθώς και τα αποτελέσματα του θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΛ/ΛΑΚ (www.ellak.gr) και θα κοινοποιηθούν στις σχετικές λίστες.

Υποβολή προτάσεων

Δείτε επίσης: πρότυπη μορφή αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν περιγραφή των εργασιών και συνοπτική τεκμηρίωση για τον τρόπο υλοποίησης τους καθώς και τεκμηρίωση της χρησιμότητας του λογισμικού στην κοινότητα χρηστών που κυρίως απευθύνεται. Σε περίπτωση που η πρόταση και η αντίστοιχη τεκμηρίωση βρίσκεται σε διαδικτυακό τόπο, αρκεί η αναφορά της αντίστοιχης διεύθυνσης.

Η πρόταση πρέπει να συνοδεύετε από σύντομα βιογραφικά που θα τεκμηριώνουν την σχετική με τις προτεινόμενες εργασίες εμπειρία και θα περιέχει το όνομα, επώνυμο το ΑΦΜ, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail, κλπ) του διαγωνιζόμενου ή της ομάδας.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προτεινόμενου έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ ΤΙΣ 600 ΛΕΞΕΙΣ και το ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΣ 300 ΛΕΞΕΙΣ.

Οι προτάσεις πρέπει να σταλούν το αργότερο έως και τη Δευτέρα 16 Φεβρουάριου 2009, στo info AT ellak DOT gr με θέμα: Διαγωνισμός Ελληνοποίησης ΕΛ/ΛΑΚ

Γενικοί όροι

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες του διαγωνισμού.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται, από μέρους των διαγωνιζομένων, ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του.

Κάθε διαγωνιζόμενος δικαιούται να αναλάβει να υλοποιήσει μόνο μια πρόταση σε αυτό τον κύκλο.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο info ΑΤ ellak DΟΤ gr ή στην κα. Ψυχογιού, τηλ. 210-7474-279.


 
eellak/metafraseis.txt (8 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki