3.7.2 Συμμετοχή στο μάθημα

Μόλις συνδεθείτε στην πλατφόρμα ως εκπαιδευόμενος, μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα μαθήματα που θέλετε να συμμετάσχετε, επιλέγοντας την ενότητα του μαθήματος που ανήκει το μάθημα και στη συνέχεια επιλέγοντας το συγκεκριμένο μάθημα.

Μόλις επιλέξετε ένα μάθημα, μεταβαίνετε στο περιβάλλον του αντίστοιχου μαθήματος, το οποίο διατηρεί μια στοιχειώδη οργάνωση και μπορεί να έχει μια από τις μορφές που αναφέραμε στην παράγραφο 34. Σε κάθε μάθημα που εισέρχεστε, υπάρχει ένα σύνολο από μπλοκ, πηγές πληροφοριών (resources) και δραστηριότητες (activities). Τα μπλοκ, οι πηγές πληροφοριών και οι δραστηριότητες θα περιγραφούν αναλυτικά στην ενότητα Πηγές Πληροφοριών ( 6 ) και στην ενότητα Δραστηριότητες ( 7 ) αντίστοιχα.

Ο εκπαιδεύμενος μέσα στο μάθημα μπορεί να δει και να μελετήσει το εκπαιδευτικό υλικό που έχει υποβάλει ο εκπαιδευτής, καθώς και να συμμετάσχει στις διάφορες δραστηριότητες του μαθήματος.

 
ellak/3.7.2.txt (653 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki