Όλα τα αρχεία που έχουν δημιουργηθεί από την OFB (και όχι όσα είναι τροποποίηση υπαρχόντων που καλύπτονται από τίς δικές τους άδειες) καλύπτονται από την άδεια χρήσης Creative Commons v3.0

Το λογισμικό vTiger CRM έχει βασιστεί στην Open Source εκδοχή του Sugar CRM. Ως εκ τούτου μέρος του κώδικα καλύπτεται από την Sugar CRM Public License 1.2 και το υπόλοιπο από την vTiger Public License 1.1.

Αμφότερες βασίζονται στην Mozilla Public License (MPL) 1.1 με την προσθήκη των ακόλουθων όρων:

Για το Sugar CRM:

“SugarCRM Public License 1.1.2 - Exhibit BAdditional Terms applicable to the SugarCRM Public License.

I. Effect. These additional terms described in this SugarCRM Public License - Additional Terms shall apply to the Covered Code under this License.

II. SugarCRM and logo. This License does not grant any rights to use the trademarks “SugarCRM” and the “SugarCRM” logos even if such marks are included in the Original Code or Modifications. "

Για το vTiger CRM:

“EXHIBIT A -vtiger Public License.

“The contents of this file are subject to the vtiger Public License Version 1.1 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License.”

Software distributed under the License is distributed on an “AS IS” basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is vtiger Outlook Plug-in.

The Initial Developer of the Original Code is vtiger. Portions created by vtiger are Copyright (C) www.vtiger.com. All Rights Reserved.

Contributor(s): __.

    [NOTE: The text of this Exhibit A may differ slightly from the text of the notices in the Source Code files of the Original Code. You should use the text of this Exhibit A rather than the text found in the Original Code Source Code for Your Modifications.]

 
ellak/vtigerlicense.txt (594 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki