Ελληνοποίηση Geonetwork opensource

Περίληψη Έργου

Τo Geonetwork (http://geonetwork-opensource.org/) είναι ένα προτυποποιημένο και αποκεντρωμένο περιβάλλον διαχείρισης χωρικής πληροφορίας, σχεδιασμένο για να παρέχει πρόσβαση σε γεωαναφερόμενες πληροφορίες (χωρικά δεδομένα, προϊόντα χαρτογραφίας, βάσεις χωρικών δεδομένων κλπ) και στα σχετικά μεταδεδομένα, ενισχύοντας την ανταλλαγή χωρικής πληροφορίας μεταξύ διαφόρων οργανισμών και πολιτών με χρήση του διαδικτύου (αποτελεί στην ουσία κατάλογο μεταδεδομένων). Στοχεύει στη παροχή εύκολης και έγκαιρης πρόσβαση σε γεωγραφικά δεδομένα για την ενίσχυση της λήψης αποφάσεων. Το Geonetwork αποθηκεύει και διαχειρίζεται μόνο τα μεταδεδομένα καθώς και τα στοιχεία πρόσβασης στις γεωαναφερόμενες πληροφορίες, οι οποίες διαχειρίζονται και προσφέρονται από τους φορείς που τις ελέγχουν. Υποστηρίζει τα πρότυπα μεταδεδομένων Content Standard for Digital Geospatial Metadata (ΗΠΑ), The Dublin Core Metadata Initiative, ISO/TS 19139:2007- Geographic information Metadata και ISO 19115:2003-Geographic information Metadata καθώς και μηχανισμούς για προσαρμογή των προτύπων ή δημιουργία νέων, ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα-χρήστη.

Τεκμηρίωση Χρησιμότητας

Οι κατάλογοι μεταδεδομένων για γεωγραφικά δεδομένα είναι απαραίτητοι στην υλοποίηση υποδομών χωρικών δεδομένων. Η δημιουργία υποδομών χωρικών δεδομένων τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε κρατικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελεί στόχο της Κοινοτικής Οδηγίας INSPIRE, που έχει τεθεί σε ισχύ από το 2007 (http://inspire.jrc.ec.europa.eu/). Το Geonetwork έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία από διάφορους οργανισμούς σε όλο το κόσμο, με πρώτους τον Food and Agriculture Organization (FAO, http://www.fao.org/geonetwork) και το World Food Programme/Vulnerability Analysis and Mapping (WFP/VAM, http://vam.wfp.org/vamsie). Άλλοι οργανισμοί που το χρησιμοποιούν: WHO, UNEP, UNHCR, CGIAR και το Global Change Information and Research Centre (GCIRC) της Κίνας. Η ελληνική δημόσια διοίκηση οφείλει να ανταποκριθεί στην υλοποίηση της Κοινοτικής Οδηγίας, δημιουργώντας εθνική υποδομή γεωγραφικών δεδομένων.

Παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν τις ελληνικές αποδόσεις των προτύπων μεταδεδομένων CSDGM, The Dublin Core, CSW-record, ISO/TS 19139:2007 και ISO 19115:2003 και των xml αρχείων της διεπαφής. Ακόμη περιλαμβάνουν ερωτήματα SQL για την εισαγωγή της ελληνικής γλώσσας στη ΒΔ του λογισμικού. Τα παραδοτέα συνοδεύονται από αρχείο οδηγιών εγκατάστασης και βρίσκονται στο http://geo-ellanikos.aegean.gr/Geonetwork_greek.rar.

Η μετάφραση δεν έχει συμπεριληφθεί στο επίσημο πακέτο διανομής ακόμη.

Ομάδα Εργασίας

  • Συντονίστής Ομάδας: Μιχαήλ Βαΐτης, vaitis@aegean.gr, τηλ. 22510-36433, Λόφος Πανεπιστημίου, 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
  • Μέλη Ομάδας:
    • Νικολέττα Κουκουρουβλή
    • Δημήτριος Σίμος
 
ellak/geonetwork.txt (29 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki