Εφαρμογές γραφείου

Firefox

http://www.mozilla.com/en-US/firefox/

Ο Firefox είναι ο πιο διαδεδομένος φυλλομετρητής ανοιχτού κώδικα, του οποίου η διαχείριση πραγματοποιείται από το Ίδρυμα Mozilla. Τα κύρια χαρακτηριστικά του Firefox είναι η πλοήγηση με τη χρήση καρτελών, ο ορθογραφικός έλεγχος, η εύρεση φράσεων και λέξεων, ένας ενσωματωμένος διαχειριστής μεταφορτώσεων και σύστημα αναζήτησης που υποστηρίζει πολλαπλές μηχανές αναζήτησης. Ένα ανεξάρτητο δίκτυο δημιουργών έχει κατασκευάσει πρόσθετα εργαλεία τα οποία προσθέτουν εξειδικευμένες λειτουργίες. Υπάρχουν χιλιάδες επιπρόσθετα εργαλεία που καλύπτουν ζητήματα, όπως η ασφάλεια, η αποσφαλμάτωση, η φραγή διαφημίσεων κ.α. Ο Firefox είναι συμβατός με πολλές πλατφόρμες, όπως τα Microsoft Windows, το Mac OS X και το Linux.

FreeMind

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_page

Το FreeMind αποτελεί την πρωτοπόρο εφαρμογή απεικόνισης της ανθρώπινης σκέψης και έχει γραφεί σε Java. Τα λογισμικά απεικόνισης της ανθρώπινης σκέψης χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διαγραμμάτων που παρουσιάζουν τη σχέση ανάμεσα σε ιδέες και άλλες πληροφορίες.

FreeSignature

http://savannah.nongnu.org/projects/freesignature/

Πρόκειται για έργο ελεύθερου λογισμικού που αφορά την ψηφιακή υπογραφή των εγγράφων. Είναι συμβατό με όλες τις κάρτες που υποστηρίζονται από το OpenSC και εστιάζει στην ενίσχυση της υποστήριξης καρτών που προέρχονται από μη πιστοποιημένους ιταλικούς CAs. Στόχος του έργου αυτού είναι η παραγωγή του πρώτου προϊόντος που είναι σε θέση να υποστηρίζει κάρτες που προέρχονται από πολλαπλούς προμηθευτές/χώρες. Αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με την προσέγγιση που έχουν υιοθετήσει οι προμηθευτές/παροχείς καρτών, των οποίων το λογισμικό ακολουθεί την προσέγγιση του αποκλειστικού προμηθευτή. Επομένως, το FreeSignature επιχειρεί να συνεισφέρει τα μέγιστα σε ό,τι αφορά τη διαλειτουργικότητα στο πεδίο των ψηφιακών υπογραφών και στοχεύει να διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την εγκατάσταση δημόσιων σημείων πρόσβασης (access points), κάτι που αποτελεί συγχρόνως στόχο και πολλών έργων στην Ιταλία. Επιπλέον, υπάρχει η ελπίδα ότι μέσω της ανταπόκρισης των χρηστών η προσέγγιση αυτή θα προσφέρει σύντομα το ίδιο επίπεδο ασφαλείας με αυτό που προσφέρουν τα ανταγωνιστικά λογισμικά της μίας κάρτας.

Gnome desktop environment

http://www.gnome.org/

Το έργο GNOME παρέχει δύο πράγματα: πρώτον, το περιβάλλον εργασίας GNOME, το οποίο είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τους χρήστες και δεύτερον την πλατφόρμα ανάπτυξης GNOME, η οποία είναι ένα πλαίσιο εργασίας για τη δημιουργία εφαρμογών που μπορούν να ενσωματωθούν στο υπόλοιπο περιβάλλον εργασίας GNOME. Το GNOME είναι ελεύθερο λογισμικό και αποτελεί τμήμα του έργου GNU, το οποίο δίνει έμφαση στην παροχή, στους χρήστες και τους δημιουργούς, του ανώτερου δυνατού επιπέδου ελέγχου του υπολογιστή τους, του λογισμικού τους και των δεδομένων τους. Το GNOME κατανοεί ότι το θέμα της χρηστικότητας αφορά εφαρμογές τις οποίες είναι εύκολο να χειριστεί ο οποιοσδήποτε και όχι λογισμικά που απλώς παρέχουν υπερπληθώρα χαρακτηριστικών. Στο πλαίσιο αυτό κινείται η κοινότητα των επαγγελματιών και εθελοντών δημιουργών του GNOME οι οποίοι έχουν υιοθετήσει πλήρως τον παραπάνω κανόνα.

K3B

http://k3b.plainblack.com/

Το K3b δημιουργήθηκε ως μια ιδιαίτερα ωφέλιμη και εύχρηστη εφαρμογή αντιγραφής Cds. Υποστηρίζει τη δημιουργία μουσικών Cds και Cds δεδομένων, καθώς και την αντιγραφή DVDs.

KDE desktop environment

http://www.kde.org/

Το KDE (K Desktop Environment) είναι ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας για σταθμούς εργασίας UNIX. Το KDE προσπαθεί να ικανοποιήσει την ανάγκη ύπαρξης ενός εύχρηστου περιβάλλοντος εργασίας για σταθμούς εργασίας UNIX, περιβάλλον παρόμοιο με αυτό που διαθέτουν τα λειτουργικά συστήματα Macintosh και Microsoft Windows. Επίσης, το KDE παρέχει πληθώρα καινοτομιών που απευθύνονται στους δημιουργούς εφαρμογών. Έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί ολόκληρη υποδομή, ούτως ώστε να βοηθηθούν οι προγραμματιστές στην προσπάθειά τους δημιουργίας ισχυρών και εύχρηστων εφαρμογών με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, εξαλείφοντας την πολυπλοκότητα που υφίσταται στη δημιουργία εφαρμογών UNIX. Το KDE αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι υπολογιστικές πλατφόρμες εν πολλοίς κρίνονται από την ποιότητα των πρωτοκλασσάτων εφαρμογών που διαθέτουν. Το πλαίσιο εργασίας των εφαρμογών του KDE υλοποιεί τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις του χώρου των πλαισίων εργασίας και βρίσκεται σε πλήρη ανταγωνισμό με τα πλαίσια εργασίας της Microsoft MFC/COM/ActiveX κτλ.

KVPnc

http://home.gna.org/kvpnc/en/index.html

Το KVPnc είναι εφαρμογή του περιβάλλοντος εργασίας KDE για διάφορους πελάτες VPN. Υποστηρίζει το VPN της Cisco (VPNC), το IPSec (FreeS/WAN, Openswan, strongSwan, raccon), το PPTP (pptpclient), το OpenVPN και το L2TP.

OpenOffice.org

http://www.openoffice.org/

Το OpenOffice.org είναι μια πλήρης προσωπική σουίτα γραφείου, που αποτελείται από κειμενογράφο (τον Writer), από εφαρμογή λογιστικών φύλλων (τον Calc), από πρόγραμμα παρουσιάσεων (το Impress), από λογισμικό ζωγραφικής (το Draw) και από σύστημα βάσεων δεδομένων (το Base). Η σουίτα, η οποία αρχικά υλοποιήθηκε από τη StarDivision, αποκτήθηκε από τη Sun Microsystems και εκδόθηκε ως ανοιχτός κώδικας το 2000. Η σουίτα υποστηρίζει τους περισσότερους γνωστούς τύπους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των Micorosoft Office (όλων των εκδόσεων), καθώς και τις μακροεντολές του Excel. Μπορεί να συγκριθεί όσον αφορά τη λειτουργικότητά της με τις ανταγωνιστικές ιδιόκτητες εναλλακτικές λύσεις, ενώ συγχρόνως αξίζει να σημειωθεί ότι παρέχει εγγενή υποστήριξη του τύπου αρχείων ODF.

OpenSuse

http://www.opensuse.org/

Το έργο OpenSuse είναι ελεύθερο πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από τη Novell. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργατικής προσπάθειας, έχει δημιουργηθεί η διανομή Linux OpenSuse, η οποία απευθύνεται τόσο σε αρχάριους όσο και σε εξειδικευμένους χρήστες, δίνοντας έμφαση σε χαρακτηριστικά που παρέχουν διαλειτουργικότητα με ιδιόκτητες υποδομές και εύκολη συντήρηση.

Rdesktop

http://www.rdesktop.org/

Το rdesktop είναι πελάτης ανοιχτού κώδικα του εξυπηρετητή Windows NT και των υπηρεσιών των Windows 2000/2003. Είναι σε θέση να επικοινωνεί με υπολογιστές που διαθέτουν Windows NT, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο RDP (Remote Desktop Protocol, Πρωτόκολλο Απομακρυσμένης Επιφάνειας Εργασίας) και να παρουσιάζει τα περιεχόμενα της επιφάνειας εργασίας τους. Έχουν προστεθεί αρκετές βελτιώσεις από ανεξάρτητους δημιουργούς, όπως εξομάλυνση της διαδικασίας αντιγραφής/επικόλλησης ανάμεσα στον τοπικό και τον απομακρυσμένο υπολογιστή, διαμοιρασμός συνόδου κτλ.

tn5250j

http://tn5250j.sourceforge.net/index.html

Το tn5250j είναι προσομοιωτής τερματικού 5250 για το AS/400, ο οποίος έχει γραφεί σε Java. Υπάρχουν διαθέσιμοι τρεις τύποι λειτουργίας: η βασική λειτουργία, η ενισχυμένη και ενισχυμένη με τη συνδρομή του GUI. Η βασική λειτουργία παρέχει κανονική παρουσίαση της οθόνης και δεν υπάρχουν επιπλέον παροχές. Αυτό συμβαδίζει με τους περισσότερους παρόμοιους προσομοιωτές. Η ενισχυμένη λειτουργία παρέχει και άλλες λειτουργίες, όπως παράθυρα, χρησιμοποίηση δρομέα κτλ. Η ενισχυμένη λειτουργία με τη συνδρομή του GUI σχετίζεται με την παροχή έγχρωμων παραθυρικών συστημάτων, αναδυόμενων παραθύρων, κουμπιών κτλ. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:

  • Υποστήριξη μη εμφανιζόμενων χαρακτήρων
  • Ειδοποίηση αναμονής μηνυμάτων
  • Ρυθμίσεις οθόνης/συνόδου
  • Μεταφορά αρχείων

Ubuntu Linux

http://www.ubuntu.com/

Το Ubuntu είναι λειτουργικό σύστημα που βασίζεται στο Linux, αναπτύχθηκε από την κοινότητα ανοιχτού λογισμικού και είναι το πλέον κατάλληλο για φορητούς, επιτραπέζιους υπολογιστές και εξυπηρετητές. Περιέχει όλες τις εφαρμογές που χρειάζεται ο χρήστης, όπως φυλλομετρητή, εφαρμογές παρουσίασης, επεξεργασίας κειμένου και λογιστικών φύλλων, καθώς και λογισμικό άμεσης επικοινωνίας. Διαθέτει ιδιαίτερα απλό περιβάλλον εργασίας, βελτιωμένη υποστήριξη υλικού και λειτουργικότητα εφαρμογής και χρήσης (plug&play).

VirtualBox

http://www.virtualbox.org/

Το VirtualBox αποτελεί μια οικογένεια ισχυρών προϊόντων x86 εικονικοποίησης (virtualization) τόσο για επιχειρήσεις όσο και για οικιακούς χρήστες. Το VirtualBox όχι μόνο παρέχει πληθώρα χαρακτηριστικών και υψηλή απόδοση στις επιχειρήσεις, αλλά επίσης είναι η μόνη επαγγελματική λύση που είναι ελεύθερα διαθέσιμη ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα που διανέμεται υπό την άδεια χρήσης GNU GPL. Σήμερα, το VirtualBox είναι συμβατό με υπολογιστές Windows, Linux και Macintosh και υποστηρίζει μεγάλο πλήθος φιλοξενούμενων λειτουργικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των Windows (NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista), του DOS/Windows 3.x, του Linux (2.4 και 2.6) και του OpenBSD.

WINE

http://www.winehq.org/

Το Wine είναι υλοποίηση ανοιχτού κώδικα της ΑΡΙ των Windows για το Unix. Επί της ουσίας αποτελεί στρώμα συμβατότητας για την εκτέλεση προγραμμάτων Windows. Το Wine δεν χρειάζεται τα Windows αυτά καθ’ εαυτά, καθώς πρόκειται για μια εντελώς εναλλακτική υλοποίηση της ΑΡΙ των Windows η οποία αποτελείται εξ ολοκλήρου από κώδικα που δεν προέρχεται από τη Microsoft. Ωστόσο, μπορεί προαιρετικά να χρησιμοποιήσει εγγενείς βιβλιοθήκες DLL των Windows, στην περίπτωση που αυτές είναι διαθέσιμες. Το Wine παρέχει τόσο μια εργαλειοθήκη ανάπτυξης για τη μεταφορά πηγαίου κώδικα των Windows στο Unix όσο και φορτωτή προγραμμάτων, ο οποίος επιτρέπει σε αρκετές εφαρμογές Windows να εκτελούνται σε λειτουργικά συστήματα Unix, όπως το Linux, το FreeBSD, το Mac OS X και το Solaris. Υποστηρίζει αρκετές εγγενείς εφαρμογές Windows, όπως το Microsoft Office και το DreamWeaver.

 
ellak/ε_αρμογές_γρα_είου.txt (977 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki