7.8.4 Αξιολόγηση εργασιών από τον εκπαιδευτή

Μόλις κάποιος εκπαιδευόμενος καταθέσει μια εργασία του (Εικόνα 7.8.12), μπορείτε να αξιολογήσετε την εργασία του, επιλέγοντας «Αξιολόγηση» που βρίσκεται δίπλα από την εργασία του εκπαιδευόμενου, να την τροποποιήσετε, επιλέγοντας το εικονίδιο επεξεργασίας ή να τη διαγράψετε, επιλέγοντας το εικονίδιο διαγραφής .

ergastirio12.jpg

Εικόνα 7.8.12: Σελίδα μετά τις αξιολογήσεις των εργασιών

Επιπλέον, μπορείτε να δείτε αναλυτικά την αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου και να την αξιολογήσετε, επιλέγοντας το σύνδεσμο που δηλώνει το βαθμό (π.χ.{100(100)}), ο οποίος βρίσκεται δίπλα από το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευόμενου. Επιλέγοντας αυτό το βαθμό, εμφανίζεται συμπληρωμένη από τον εκπαιδευόμενο η αντίστοιχη φόρμα αξιολόγησης (Εικόνα 7.8.13). Στο κάτω μέρος της σελίδας, υπάρχει η περιοχή «Αξιολόγηση Βαθμού». Στο πεδίο «Σχόλιο Καθηγητή» μπορείτε να προσθέσετε κάποια γενικά σχόλια για τη συγκεκριμένη αξιολόγηση του εκπαιδευομένου. Στο πεδίο «Βαθμός Αξιολόγησης Μαθητή», βαθμολογείτε την αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου, πληκτρολογείτε το αντίστοιχο ποσοστό στο αντίστοιχο πεδίο.

ergastirio13.jpg

Εικόνα 7.8.13: Βαθμολογία της αξιολόγησης του εκπαιδευόμενου

Επιλέγοντας «Αποθήκευση της Βαθμολογίας μου» ολοκληρώνεται η διαδικασία της αξιολόγησης της υπάρχουσας αξιολόγησης του εκπαιδευόμενου. Τώρα, δίπλα από το βαθμολογία της αξιολόγησης του εκπαιδευόμενου, εμφανίζεται μέσα σε [] και η βαθμολογία της αξιολόγησης σας.

Στη σελίδα που φαίνεται στην Εικόνα 7.8.3, θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στο σύνδεσμο «Διαχείριση». Επιλέγοντας το σύνδεσμο αυτό, εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα (Εικόνα 7.8.14).

ergastirio14.jpg

Εικόνα 7.8.14: Επιλογή «Διαχείριση»

Αρχικά, σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε το υπόδειγμα που υποβάλλατε. Επιλέγοντας «Τροποποίηση τίτλου» μπορείτε να αλλάξετε τον τίτλο του δείγματος εργασίας, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα (Εικόνα 7.8.15).

ergastirio15.jpg

Εικόνα 7.8.15: Τροποποίηση τίτλου υποδείγματος

Με την επιλογή «Αξιολόγηση» από την Εικόνα 7.8.14, έχετε τη δυνατότητα να αξιολογήσετε το υπόδειγμά σας. Σε περίπτωση που ήδη έχει γίνει η αξιολόγηση, εμφανίζεται η επιλογή «Επανεξέταση», με την οποία μπορείτε να τροποποιήσετε την αξιολόγησή σας. Από τη «Λίστα Αξιολογήσεων» μπορείτε να δείτε τις αξιολογήσεις που έγιναν για τη συγκεκριμένη εργασία. Τέλος, μπορείτε να διαγράψετε το δείγμα εργασίας που υποβάλλατε, επιλέγοντας «Διαγραφή». Στη συνέχεια, υπάρχει πίνακας των αξιολογήσεων των εκπαιδευομένων. Δίπλα από κάθε εκπαιδευόμενο υπάρχει η βαθμολογία που έδωσε σε κάθε εργασία. Επιλέγοντας «Λίστα Αξιολογήσεων Φοιτητών», εμφανίζεται αναλυτικά η αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου. Ο αριθμός δίπλα από το σύνδεσμο «Λίστα Αξιολογήσεων Φοιτητών» δηλώνει τον αριθμό των αξιολογήσεων που υπάρχει σε αυτή τη λίστα. Επιπρόσθετα, έχετε τη δυνατότητα να αναβαθμολογήσετε τις αξιολογήσεις των εκπαιδευομένων, επιλέγοντας «Αναβαθμολόγηση Αξιολόγησης Φοιτητών». Η αναβαθμολόγηση γίνεται αυτόματα από το σύστημα.

Τέλος, υπάρχουν συγκεντρωμένες σε έναν πίνακα οι υποβληθείσες εργασίες των εκπαιδευομένων. Για κάθε εργασία, μπορείτε να τροποποιήσετε την αξιολόγησή σας, πατώντας στο εικονίδιο επεξεργασίας ή να διαγράψετε την αξιολόγησή σας, επιλέγοντας το εικονίδιο διαγραφής .

Και εδώ έχετε τις επιλογές «Τροποποίηση Τίτλου», «Επανεξέταση», «Λίστα Αξιολογήσεων», «Διαγραφή», οι οποίες περιγράφτηκαν αναλυτικά σε προηγούμενη παράγραφο.

Μετά τη βαθμολόγηση των εργασιών από τον εκπαιδευτή, στον εκπαιδευόμενο εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα (Εικόνα 7.8.16), στην οποία φαίνονται δίπλα από κάθε εργασία που κατατέθηκε, οι βαθμολογίες τόσο του εκπαιδευτή, όσο και των εκπαιδευομένων.

ergastirio16.jpg

Εικόνα 7.8.16: Βαθμολογίες εργασιών

 
ellak/7.8.4.txt (476 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki