Παραδοτέα συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαχείρισης υποθέσεων


Ο στόχος είναι η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος που θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο για τη διαχείριση των εισερχόμενων και εξερχόμενων έντυπων και ηλεκτρονικών εγγράφων και της εν γένει γραπτής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας καθώς και της παρακολούθησης των εσωτερικών υποθέσεων ενός οργανισμού.

Το πληροφοριακό σύστημα θα αποτελείται από δύο βασικά υποσυστήματα:

1. Υποσύστημα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (e-πρωτόκολλο)

2. Υποσύστημα αναθέσεων και παρακολούθησης υπόθεσης

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του συστήματος αναρτώνται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές καθώς και ο σχεδιασμός των υποσυστημάτων.

Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου

Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές pdf

Σχεδιασμός Υποσυστημάτων pdf

Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων

Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές pdf

Σχεδιασμός Υποσυστημάτων pdf

 
eellak/protokolo_paradotea.txt (36 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki