7.9.2.1 Υποβολή Εργασίας – Online κείμενο

Όταν η δραστηριότητα «Εργασία» στην οποία πρέπει να συμμετάσχει ο εκπαιδευόμενος αφορά τη δημιουργία ενός online κειμένου, με την επιλογή αυτής της μορφής Εργασίας εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα (Εικόνα 7.9.11).

ergasia11.jpg

Εικόνα 7.9.11: Αρχική σελίδα Εργασίας – Online κείμενο

Για να υποβάλλετε το Online κείμενο, θα πρέπει να επιλέξετε «Τροποποίηση της υποβολής μου». Εμφανίζεται η φόρμα που φαίνεται στην Εικόνα 7.9.12, στην οποία συντάσσετε το κείμενο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «Αποθήκευση αλλαγών» για να αποθηκεύσετε το κείμενο. Αυτόματα το συγκεκριμένο κείμενο γίνεται διαθέσιμο στον εκπαιδευτή, έτσι ώστε να βαθμολογηθεί. Μόλις υποβάλετε το Online κείμενο προς βαθμολόγηση, εμφανίζεται μία σελίδα με το κείμενο που συντάξατε. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εάν ο εκπαιδευτής επιτρέψει την επανυποβολή του κειμένου, έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε ή να συμπληρώσετε το κείμενο που υποβάλλατε, επιλέγοντας και πάλι «Τροποποίηση της υποβολής μου».

ergasia12.jpg

Εικόνα 7.9.12: Σύνταξη Online κειμένου

 
ellak/7.9.2.1.txt (581 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki