ΤΙΤΛΟΣ: Υλοποίηση των RFC 5232, RFC 5260 στο Squirrelmail Sieve Filtering Plugin (avelsieve)

Περίληψη

Η Sieve γλώσσα αναπτύχθηκε για την δημιουργία email φίλτρων κατά τρόπο δομημένο και ανεξάρτητο από το πρωτόκολλο πρόσβασης, το λειτουργικό σύστημα ή μια συγκεκριμένη υλοποίηση λογισμικού, server ή client. Η ανάπτυξη της γλώσσας οδήγησε στη διαμόρφωση ενός Internet Standard (RFC 5228, Sieve An Email Filtering Language) (βλ. και http://sieve.info) που αυτή τη στιγμή υλοποιείται από τη πλειοψηφία των σύγχρονων εμπορικών και μη λύσεων λογισμικού για την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το avelsieve είναι ένα δημοφιλές web front-end υλοποίησης της Sieve γλώσσας που χρησιμοποιείται από το SquirrelMail. Στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης προτείνεται η επέκταση της τρέχουσας υλοποίησης του plugin έτσι ώστε αυτό να υλοποιεί και να είναι συμβατό με τα Internet Standards Sieve Email Filtering Imap4flags Extension (RFC 5232) και Sieve Email Filtering Date and Index Extensions (RFC 5260) .

Ιστορικό

Η ανάγκη πρόσβασης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από παντού ανεξάρτητα του μέσου, της θέσης και του λογισμικού που χρησιμοποιείται συνέβαλε στην αποδοχή των IMAP standards και στην αύξηση του αριθμού των αντίστοιχων υλοποιήσεων. Τα Sieve standards ως αμέσως επόμενο φυσικό βήμα ενισχύουν το μοντέλο της πρόσβασης από παντού παρέχοντας τη δυνατότητα των server-side filters, σύμφωνα με το οποίο όλοι οι κανόνες διαχείρισης της εισερχόμενης αλληλογραφίας (fileinto, redirect, notify, reject κα) καταγράφονται σε μία τυποποιημένη γλώσσα και εκτελούνται από τους ίδιους τους εξυπηρετητές ταχυδρομείου και όχι από το λογισμικό πρόσβασης που χρησιμοποιεί ο χρήστης και που μπορεί κατά περίπτωση να αλλάζει. Η υποστήριξη των Sieve standards από τους πλέον γνωστούς mail servers (Cyrus, Sendmail, Exim, Dovecot, Sun Messaging Server) διαμόρφωσε μια παράλληλη δυναμική για την ανάπτυξη αντίστοιχων Sieve clients, μέσω των οποίων οι χρήστες θα μπορούν να διαχειριστούν τους κανόνες που αφορούν την εισερχόμενη αλληλογραφία τους. Το avelsieve παρέχει στους χρήστες ένα φιλικό και εύκολο στον χειρισμό web interface για να ορίζουν και να διαχειρίζονται τα Sieve φίλτρα τους στον απομακρυσμένο server.

Στόχοι

Στο πλαίσιο της πρότασης προτείνεται:

1. Η επέκταση της υλοποίησης του avelsieve plugin για την υποστήριξη του ‘Email Filtering Imap4flags Extension’ (RFC 5232), όπως αυτό έχει καταγραφεί από το δελτίο #233 στο δικτυακό τόπο οργάνωσης του έργου ανάπτυξης του avelsieve.

2. Η επέκταση της υλοποίησης του avelsieve plugin για την υποστήριξη του ‘Sieve Email Filtering Date and Index Extensions’ (RFC 5260), όπως αυτό έχει καταγραφεί από το δελτίο #238 στο δικτυακό τόπο οργάνωσης του έργου ανάπτυξης του avelsieve.

Επιπλέον των παραπάνω θα διερευνηθεί η δυνατότητα υλοποίησης του avelsieve ως αυτόνομη web εφαρμογή (δελτίο #68) με χαρακτηριστικά SSO (Single Sign On) έτσι ώστε αυτή να μπορεί να αξιοποιηθεί χωρίς να υπάρχει εξάρτηση από το περιβάλλον του SquirrelMail.

Παραδοτέα

Με την ολοκλήρωση του λογισμικού θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του avelsieve και του squirrelmail νέα έκδοση που θα υλοποιεί τους στόχους 1 και 2 όπως αναφέρονται προηγούμενα με σχετική αναφορά για την υποστήριξη της προσπάθειας από το ΕΛ/ΛΑΚ.

Τα παραδοτέα έχουν δημοσιευθεί και ανακοινωθεί ως εξής:

Επί πλέον υπάρχουν παρουσιάσεις των επί μέρους λειτουργιών:

Χρονοδιάγραμμα

Η υλοποίηση της εφαρμογής θα ολοκληρωθεί σε 3 μήνες σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα.

  • 0 έως 40 : Υλοποίηση RFC 5260
  • 40 έως 80 : Υλοποίηση RFC 5232
  • 80 έως 90 : Δοκιμές. Προετοιμασία και ανακοίνωση τελικής έκδοσης

Γιατί εμένα

Τα μέλη της ομάδας αποτελούν τη βασική σύσταση της ομάδας ανάπτυξης του avelsieve plugin. Επίσης ως μέλη της ομάδας Συστημάτων & Ανάπτυξης Εφαρμογών του Κέντρου Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών έχούν άριστη γνώση των τεχνολογιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανάπτυξης λογισμικού.

Αλέξανδρος Βέλλης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

 
ellak/avelsieve.txt (1346 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki