Ελληνική μετάφραση - προσαρμογή

Τελευταία αναθεώρηση Απρίλιος 2009 (για το vTigerCrm 5.0.4)

Συντελεστές:

Νίκος Αναγνώστου Open For Business, http://www.ofb.gr n.anagnostou@ofb.gr Κώστας Φρεζούλης, kostas.frezoulis@gmail.com Ιωσήφ Κανακάρης Open For Business, i.kanakaris@ofb.gr, http://www.ofb.gr

Περίληψη Το συμπιεσμένο αρχείο (tar.gz) περιέχει τα αρχεία μετάφρασης καθώς και προσαρμογές στον κώδικα για το vTiger CRM 5.04 με κωδικοποίηση UTF-8

Προαπαιτούμενα vTiger CRM, έκδοση 5.04. multibyte PHP5

Εγκατάσταση Αποσυμπιέστε τα αρχεία στον ριζικό κατάλογο που έχετε πρωτύτερα εγκαταστήσει το vTiger CRM, έτσι ώστε να αντικατασταθούν όσα αρχεία χρειάζεται. Η βάση δεδομένων θα πρέπει να έχει collation utf-8_general_ci Θα πρέπει να γίνει η παρακάτω αλλαγή στο αρχείο config.inc.php:

defined languages available. the key must be the language file prefix. (Example ‘en_us’ is the prefix for every ‘en_us.lang.php’ file) languages default value = en_us⇒US English $languages = Array(’en_us’⇒‘US English’,’el_gr’⇒‘Ελληνικά’,);

default charset default charset default value = ISO-8859-1 $default_charset = ‘UTF-8’;

Set Greek language as default at login page (Optional) default language // default_language default value = en_us $default_language = ‘el_gr’;

Σημαντική Σημείωση:

Επειδή η μετάφραση περιλαμβάνει και αλλαγές σε βασικά αρχεία της εφαρμογής, πρέπει να εφαρμόζεται ΜΟΝΟ στην έκδοση 5.04. Σε περίπτωση επανεγκατάστασης της εφαρμογής, η Ελληνική μετάφραση θα πρέπει να επανεγκαθίσταται επίσης.

 
ellak/vtigerinstall.txt (844 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki