2. Χωρικές Βάσεις Δεδομένων και Εφαρμογές Γραφείου

Η αποθήκευση, διαχείριση και ανάκτηση (υποβολή ερωτημάτων) σε δεδομένα που απεικονίζουν χωρικές οντότητες (διακριτά χωρικά δεδομένα: αγροτεμάχια, κτίσματα, δρόμοι, δίκτυα, κ.α. - συνεχή χωρικά δεδομένα: υψόμετρο, θερμοκρασία κ.α) αποτελεί μέρος της δραστηριότητας μια μεγάλης γκάμας οργανισμών όπως επιχειρήσεις και επαγγελματίες, δημόσιοι φορείς και ερευνητικά ιδρύματα. Παραδείγματα αποτελούν οι τομείς του real estate, της εκπόνησης περιβαλλοντικών, δημογραφικών και άλλων τεχνικών μελετών και συναφούς έρευνας, των τεχνικών έργων, της συλλογής και διανομής χωρικών δεδομένων, της παραγωγής χαρτών και διαγραμμάτων, της πλοήγησης και διαχείρισης στόλου, της μετεωρολογίας, γεωλογίας, γεωγραφίας, της δημόσιας διοίκησης κ.α. Σε αυτό το επίπεδο η κλιμακούμενη ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση των χωρικών δεδομένων έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ – GIS Geographical Information Systems).

Τα ΣΓΠ περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα συστήματα που καταγράφουν, αποθηκεύουν, αναλύουν, διαχειρίζονται και οπτικοποιούν ψηφιακά χωρικά δεδομένα. Για λόγους ταξινόμησης διακρίνουμε αυτή τη μεγάλη ομάδα λογισμικών και εργαλείων που διαχειρίζονται χωρικά δεδομένα σε ΣΓΠ γραφείου (Desktop GIS) και Χωρικές Βάσεις Δεδομένων (ΧΒΔ - Spatial Databases, Geodatabases). 

Τα ΣΓΠ γραφείου είναι εργαλεία που επιτρέπουν στους χρήστες την ερώτηση, αναζήτηση, ανάλυση και τροποποίηση χωρικών δεδομένων καθώς και την δημιουργία χαρτών από αυτά. Συχνά, αν και όχι πάντα, τα ΣΓΠ γραφείου περιλαμβάνουν εφαρμογές τηλεπισκόπισης, τοπογραφίας, δορυφορικών εικόνων και αεροφωτογραφίας, μαθηματικών, γεωγραφίας, χωρικής ανάλυσης φωτογραμμετρίας κ.α.  Αυτά τα εργαλεία είναι συνήθως αυτοτελείς και εύχρηστες εφαρμογές που εγκαθίστανται εύκολα, και προσφέρουν την δυνατότητα επέμβασης στα δεδομένα σε γραφικό περιβάλλον.     

Οι ΧΒΔ είναι εργαλεία που αποτελούνται από περισσότερα του ενός επιμέρους λογισμικά, συνήθως ένα λογισμικό βάσης δεδομένων, μία επέκταση χωρικών λειτουργιών που εξειδικεύεται στην αποθήκευση γεωμετρικών πληροφοριών και εκτέλεση γεωμετρικών υπολογισμών και ερωτημάτων  και ένα λογισμικό οπτικοποίησης. Οι ΧΒΔ όπως και οι απλές βάσεις δεδομένων παρέχουν την δυνατότητα αποτελεσματικής διαχείρισης μεγάλων όγκων δεδομένων. Επιπλέον έχουν την δυνατότητα να κάνουν τα δεδομένα τους διαθέσιμα ταυτόχρονα σε περισσότερους του ενός χρήστες. Παρέχουν την δυνατότητα για εκτέλεση ευέλικτων και πολύπλοκων ερωτημάτων με χρήση της γλώσσας SQL (Structured Query Language) και συχνά διαδικαστικών προγραμματιστικών γλωσσών με ακόμη περισσότερες δυνατότητες. 

Παρά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΣΓΠ γραφείου και των ΧΒΔ ο διαχωρισμός ανάμεσα τους, ιδιαίτερα στο επίπεδο λειτουργίας, δεν είναι εντελώς σαφής. Όλο και περισσότερο τα λογισμικά ΣΓΠ γραφείου και οι ΧΒΔ επεκτείνουν τις δυνατότητες συμβατότητας μεταξύ τους. Συχνά τα ΓΣΠ γραφείου παίζουν το ρόλο του προγράμματος οπτικοποίησης σε μία χωρική βάση δεδομένων. Άλλες φορές τα ΣΓΠ γραφείου αναπτύσσουν λειτουργίες πέραν των απλής οπτικοποίησης επιτρέποντας την επέμβαση, μετατροπή, εισαγωγή και τροποποίηση στα περιεχόμενα της ΧΒΔ στο δικό τους γραφικό περιβάλλον. Σε κάποιες περιπτώσεις οι ΧΒΔ αναλαμβάνουν το ρόλο της διαχείρισης απαιτητικών δεδομένων ή δεδομένων που πρέπει να είναι προσβάσιμα σε πολλαπλούς χρήστες για λογαριασμό μίας εφαρμογής ΣΓΠ γραφείου.

Στον παρόντα οδηγό θα αναπτύξουμε βήμα βήμα την εγκατάσταση και λειτουργία της χωρικής βάσης δεδομένων PostgreSQL/PostGIS σε ταυτόχρονη λειτουργία με το ΣΓΠ γραφείου QuantumGIS.

 
ellak/2._χωρικές_άσεις_δεδομένων_και_ε_αρμογές_γρα_είου.txt (118 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki