2.4.1 Αναλυτικά τα βήματα εγκατάστασης

Εφόσον πληκτρολογήστε την ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) της πλατφόρμας Moodle χρησιμοποιώντας έναν φυλλομετρητή ή απευθείας πληκτρολογώντας http://yourwebserver.com/moodle/install.php, εμφανίζεται η οθόνη (Εικόνα 2.3.1) όπου επιλέγετε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Κάθε φορά που ολοκληρώνεται κάποιο βήμα επιλέγετε το κουμπί «επόμενο» («next»). Στα επιμέρους βήματα έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε σε προηγούμενο βήμα επιλέγετε το κουμπί «προηγούμενο».

install_01.jpg

Εικόνα 2.4.1: Αρχική εικόνα εγκατάστασης

Στην επόμενη οθόνη (Εικόνα 2.4.2) εμφανίζονται οι ρυθμίσεις της PHP στον εξυπηρετητή διαδικτύου. Δίπλα σε κάθε ρύθμιση εμφανίζεται με πράσινο χρώμα η λέξη «Pass» όταν η ρύθμιση είναι αποδεκτή. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή η ρύθμιση δεν είναι αποδεκτή εμφανίζεται με κόκκινα γράμματα η λέξη «Fail». Για να μπορέσετε να συνεχίσετε στο επόμενο βήμα θα πρέπει όλες οι ρυθμίσεις να γίνουν αποδεκτές, θα πρέπει δηλαδή να τις τροποποιήσετε κατάλληλα στον εξυπηρετητή διαδικτύου. (Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του χώρου φιλοξενίας του εξυπηρετητή διαδικτύου της πλατφόρμας Moodle σας, εφόσον δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις.)

install_02.jpg

Εικόνα 2.4.2: Έλεγχος ρυθμίσεων PHP

Στο επόμενο βήμα θα πρέπει να ορίσετε τις σχετικές με την εγκατάσταση σας τοποθεσίες, όπως φαίνεται και στην οθόνη (Εικόνα 2.4.3).

Στο πεδίο «Web Address» πληκτρολογήστε την ηλεκτρονική διεύθυνση που βρίσκεται η πλατφόρμα Moodle (π.χ. http://yourwebserver.com/moodle).

Στο πεδίο «Moodle Directory» πληκτρολογήστε ολόκληρη τη διαδρομή του καταλόγου Moodle.

Στο πεδίο «Data Directory» πληκτρολογήστε ολόκληρη τη διαδρομή του καταλόγου δεδομένων.

install_03.jpg

Εικόνα 2.4.3: Τοποθεσία εγκατάστασης Moodle

Στο βήμα που ακολουθεί (Εικόνα 2.4.4) θα ορίσετε τα στοιχεία της βάσης δεδομένων. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω πριν την έναρξη της εγκατάστασης, θα πρέπει να έχετε δημιουργήσει μια κενή βάση δεδομένων και έναν χρήστη για τη βάση αυτή. Αναλυτικά:

Type:Το είδος της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείται (π.χ. «MySQL»).

Host Server: Πληκτρολογήστε τον εξυπηρετητής φιλοξενίας (συνήθως είναι ο «localhost»)

Database: Πληκτρολογήστε το όνομα της βάσης δεδομένων που δημιουργήσατε (π.χ στο παράδειγμα μας «moodle»).

Χρήστης: Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που δημιουργήσατε για να έχει πρόσβαση στη συγκεκριμένη βάση.

Κωδικός πρόσβασης: Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του παραπάνω χρήστη.

Table prefix: Τροποποιήστε το πρόθημα των πινάκων της βάσης. (Εφόσον χρησιμοποιείται την ίδια βάση δεδομένων για περισσότερες εγκαταστάσεις εφαρμογών Moodle).

install_04.jpg

Εικόνα 2.4.4: Στοιχεία Βάσης Δεδομένων

Στη συνέχεια όπως φαίνεται και στην οθόνη (Εικόνα 2.4.5) θα εμφανιστούν τα διάφορα στοιχεία του συστήματος που είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση του Moodle. Εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις, δίπλα σε κάθε όνομα εμφανίζεται με πράσινο χρώμα η λέξη «OK». Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή η ρύθμιση δεν πληρεί τις απαιτήσει εμφανίζεται με κόκκινα γράμματα η λέξη «NOT OK». Σκόπιμο είναι όλες οι ρυθμίσεις να πληρούν τις απαιτήσεις, έτσι ώστε να αποφευχθούν σφάλματα στη συνέχεια της εγκατάστασης ή στη λειτουργία της πλατφόρμας Moodle. Δίπλα από το όνομα κάθε ρύθμισης εμφανίζονται πληροφορίες και αναφορές έτσι ώστε να σας βοηθήσουν να επιλέξετε τη σωστή ρύθμιση.

install_05.jpg

Εικόνα 2.4.5: Έλεγχος ρυθμίσεων εξυπηρετητή

Συνεχίζοντας στο επόμενο βήμα (Εικόνα 2.4.6) σας δίνεται η δυνατότητα να ανακτήσετε αυτόματα τα αρχεία της ελληνικής γλώσσας για την πλατφόρμα σας. Εφόσον η εγκατάσταση πραγματοποιηθεί με επιτυχία θα εμφανιστεί το μήνυμα της οθόνης (Εικόνα 2.4.7). Σε διαφορετική περίπτωση θα σας δοθεί η δυνατότητα να εγκαταστήσετε τα αρχεία της γλώσσας από το περιβάλλον διαχείρισης της πλατφόρμας Moodle.

install_06.jpg

Εικόνα 2.4.6: Ανάκτηση αρχείων Γλώσσας

install_07.jpg

Εικόνα 2.4.7: Εγκατάσταση Γλώσσας

Στο τελευταίο βήμα της εγκατάστασης θα εμφανιστεί η οθόνη (Εικόνα 2.4.8) που σας ενημερώνει ότι η εγκατάσταση έχει πραγματοποιηθεί με επιτυχία. Εφόσον ο οδηγός εγκατάστασης δεν μπόρεσε να προσθέσει αυτόματα το αρχείο config.php, θα πρέπει να γίνει χειροκίνητα όπως είχε αναφερθεί και παραπάνω. Θα αντιγράψετε τον κώδικα που σας δίνεται σε ένα αρχείο, θα το αποθηκεύσετε με την ονομασία config.php και θα το ανεβάσετε στον κατάλογο που βρίσκεται η πλατφόρμα Moodle.

install_08.jpg

Εικόνα 2.4.8: Αρχείο config.php

Έχετε πλέον ολοκληρώσει την αρχική διαδικασία εγκατάστασης. Στη συνέχεια θα σας παρουσιαστεί το κείμενο της άδειας GPL (Εικόνα 2.4.9) με την οποία θα πρέπει να συμφωνήσετε για να μπορέσετε να συνεχίσετε με την εγκατάσταση.

Στην πορεία η εφαρμογή Moodle θα ξεκινήσει τη δημιουργία της βάσης δεδομένων σας και τη δημιουργία πινάκων για την αποθήκευση δεδομένων. Αρχικά δημιουργούνται οι βασικοί πίνακες της βάσης δεδομένων. Κάθε φορά που ολοκληρώνεται μια εγκατάσταση μετακινηθείτε προς το κάτω μέρος της σελίδας και επιλέγετε το κουμπί «επόμενο».

install_09.jpg

Εικόνα 2.4.9: Άδεια GPL

Ενδεικτικά μια τέτοια οθόνη (Εικόνα 2.4.10) δίνει πληροφορίες σχετικά με τους πίνακες που ενημερώνει καθώς και για την επιτυχή ενημέρωση τους. Θα πρέπει δηλαδή να δείτε μια σειρά από SQL δηλώσεις ακολουθούμενες από μηνύματα κατάστασης. Θα πρέπει να δείτε τη λέξη «Επιτυχία» δίπλα σε κάθε μία, μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα “Οι βασικοί πίνακες της βάσης δεδομένων έχουν δημιουργηθεί με επιτυχία.” Αν δε λάβετε τα μηνύματα αυτά, τότε πρέπει να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη βάση δεδομένων ή τις ρυθμίσεις που ορίστηκαν στο config.php.

install_10.jpg

Εικόνα 2.4.10: Εικόνα εγκατάστασης πινάκων

Μετά το πέρας της εγκατάστασης των πινάκων της βάσης δεδομένων θα μεταβείτε στη σελίδα διαμόρφωσης του λογαριασμού του διαχειριστή.

 
ellak/2.4.1.txt (68 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki