Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ελληνοποίηση του Eldy

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την Ελληνοποίηση της πλατφόρμας Eldy

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ, εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ, ανταποκρινόμενη στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα οφέλη της χρήσης του Ελεύθερου Λογισμικού, φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, και θα αναλάβει πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν την χρήση του.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Οι προτάσεις υποβάλλονται εως την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2010, σε ηλεκτρονική μορφή στο info ΑΤ ellak DΟΤ gr

Πλατφόρμα Eldy

Η πρώτη έκδοση του λογισμικού Eldy δημοσιεύτηκε το 2006 και είναι το πρώτο δωρεάν λογισμικό που απευθύνεται σε ηλικιωμένους και δημιουργήθηκε από την μη κερδοσκοπική οργάνωση European Eldy’s organization. Είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στους ηλικιωμένους στο internet και στον υπολογιστή, όπως επίσης και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο περιλαμβάνει email client (pop3/imap), συνομιλία, περιηγήση, rss & πρόγνωση καιρού, διεπαφή skype, επεξεργαστή κειμένου κλπ.

Αντικείμενο

Ο διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο τον εξελληνισμό (μετάφραση/τοπικοποίηση, για πληροφορίες δείτε και το http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open_source_software_packages ) του Eldy: http://www.eldy.eu/

Συμμετοχή

Το έργο είναι ανοικτό σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική.

Χαρακτηριστικά και παραδοτέα

Οι μεταφράσεις θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα πρότυπα και τις τεχνολογίες του αντίστοιχου έργου. Οι όροι που θα χρησιμοποιθούν θα πρέπει να είναι δόκιμοι, προερχόμενοι κατά το δυνατόν από καθιερωμένα γλωσσάρια και λεξικά όρων και το γλωσσάρι http://www.ellak.gr/index.php?option=com_glossary&Itemid=75 . Η μετάφραση θα πρέπει να είναι ορθογραφικά και συντακτικά ελεγμένη και συνεπής σε όλο το έργο που έχει μεταφραστεί. Παραδοτέο της αντίστοιχης εργασίας είναι η ενσωμάτωση της πλήρους μετάφρασης όλων των μηνυμάτων του λογισμικού στην αντίστοιχη διανομή του λογισμικού.

Χρήση Αποτελεσμάτων

H ελληνοποιημένη έκδοση θα γίνεται διαθέσιμη με την άδεια διάθεσης του αντίστοιχου έργου λογισμικού.

Κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση την αρτιότητα τους και το χρονοδιάγραμμα που θα θέσουν, ενώ θα ληφθούν υπόψιν και τα βιογραφικά σημειώματα των συμμετεχόντων ή των ομάδων.

Σύνθεση Επιτροπής Αξιολόγησης

H Επιτροπή Αξιολόγησης θα ορισθεί από την ΕΕΛ/ΛΑΚ και θα αποτελείται από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής. 

Δημοσίευση διαγωνισμού και αποτελεσμάτων

Η προκήρυξη του διαγωνισμού καθώς και τα αποτελέσματα του θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΛ/ΛΑΚ (www.ellak.gr) και θα κοινοποιηθούν στις σχετικές λίστες. 

Υποβολή προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν περιγραφή των εργασιών και συνοπτική τεκμηρίωση για τον τρόπο υλοποίησης τους.

Η πρόταση πρέπει να συνοδεύετε από σύντομα βιογραφικά που θα τεκμηριώνουν την σχετική με τις προτεινόμενες εργασίες εμπειρία και θα περιέχει το όνομα, επώνυμο, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail, κλπ) του διαγωνιζόμενου ή της ομάδας.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προτεινόμενου έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δύο μήνες.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ ΤΙΣ 900 ΛΕΞΕΙΣ και το ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΣ 300 ΛΕΞΕΙΣ.

Οι προτάσεις πρέπει να σταλούν το αργότερο έως και τη Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2010, στo info AT ellak DOT gr με θέμα: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Ελληνοποίηση του Eldy

Γενικοί όροι

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται, από μέρους των διαγωνιζομένων, ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του. 

Πρότυπο Πρότασης

* Το κείμενο προτείνεται να είναι σε απλή plain text μορφή.* Συνολικά η πρόταση πρέπει να είναι σύντομη και περιεκτική και να μην υπερβαίνει τις 900 λέξεις. Η αποστολή των αιτήσεων γίνεται με ένα email στο info AT ellak DΟΤ gr με το κείμενο της αίτησης inline στο email.

Παράδειγμα πρότασης:

Τίτλος: Ελληνοποίηση του Eldy

Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση θα βασιστεί τόσο στις συνολικές προσθήκες κώδικα που θα γίνουν στο project ώστε να είναι κατάλληλο για την ελληνική πραγματικότητα (τοπικοποίηση), όσο και στον όγκο της μεταφραστικής δουλειάς για την πλήρη μετάφραση του στα ελληνικά. Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια συνολική εκτίμηση παρέμβασης στο έργο και κατ επέκταση το ύψους της χρηματικής βοήθειας που απαιτείται.

Παραδοτέα: Ακριβής αναφορά στα παραδοτέα (deliverables) που θα δοθούν στο τέλος τηςεργασίας. Πχ:- Κώδικας σε Python που θα υλοποιεί όλους τους στόχους παραπάνω- Public repo με τον κώδικα στο code.google.com- Τεκμηρίωση, test-cases, κλπ.- RPM/DEB πακέτα, έτοιμα προς εγκατάσταση για Fedora, Ubuntu

Χρονοδιάγραμμα: Bullets με χρονικά milestones, ιδανικά τέτοια που θα είναι μετρήσιμη η επιτυχία τους. Παράδειγμα:- 30/01: Ολοκλήρωση αλλαγών στον κώδικα του έργου- 20/02: Τεκμηρίωση στο 50%- 10/03: Ολοκλήρωση τεκμηρίωσης (>500 λέξεις)- 20/12: Ολοκλήρωση όλων των παραδοτέων

Γιατί εμάς: 2-3 παράγραφοι για τα μέλη της ομάδας με έμφαση στα χαρακτηριστικά που σας κάνουν ικανούς να φέρετε εις πέρας το έργο. Έμφαση σε προηγούμενη ενασχόληση με ελεύθερο λογισμικό και ανάπτυξη κώδικα, ειδικά σε επιτεύγματα στους τομείς αυτούς.

Προσωπικά στοιχεία υπεύθυνου ομάδας: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, email

 
eellak/eldy.txt (1944 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki