Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

ENGLISH

 

 

H μη-κερδοσκοπική Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, και αποτελείται πλεόν από 29 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικά Ιδρύματα και κοινωφελείς φορείς. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της η ΕΕΛ/ΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ συνεργάζεται με τα Creative Commons και είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA.

 

 

Μέσα από τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει στοχεύει:
- Να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση και ανάπτυξη του
Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής.

- Να φροντίσει για την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση σε θέματα που αφορούν τις ανοιχτές τεχνολογίες στην Ελλάδα και το διεθνή χώρο.

- Να εργαστεί ώστε να υπάρχει συνεργασία με την ισότιμη συμμετοχή όλων των άλλων φορέων που έχουν άμεσο ή έμμεσο ρόλο στη διάδοση και ανάπτυξη του του
Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα, όπως μεταξύ άλλων της κοινότητας προγραμματιστών ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα καθώς και όσων ενδιαφέρονται να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με το ΕΛ/ΛΑΚ.

- Να δημιουργήσει κέντρα προώθησης για τις ανοιχτές τεχνολογίες στην Ελλάδα(με στόχους: την διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, την καταγραφή αναγκών για την εισαγωγή και χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ σε διαφορετικούς τομείς καθώς και την καταγραφή των φορέων και των οργανώσεων που ασχολούνται με το ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα).

- Να συμβάλει στο συντονισμό των ομάδων εθελοντών προγραμματιστών ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, ώστε να αποτελέσουν τον βασικό κορμό για την ανάπτυξη και υλοποίηση λογισμικού και εφαρμογών.

- Να υποστηρίξει την ανάπτυξη και προώθηση επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται στο ΕΛ/ΛΑΚ, καθώς και την ενημέρωση επιχειρήσεων για την υιοθέτηση τους ή για τη μετάβαση τους σε αυτά.

- Να προσφέρει τεχνική υποστήριξη εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ και συγκεκριμένα: δημιουργία υπηρεσίας υποστήριξης(help-desk) για χρήστες και ομάδες ΕΛ/ΛΑΚ, μέριμνα για εξελληνισμό (εντοπιοποίηση) λογισμικού, ανάπτυξη γλωσσαρίου, καθώς και να συμβάλει στην ανάπτυξη εφαρμογών για τις οποίες υπάρχει ζήτηση στην Ελλάδα.


- Να συμβάλει στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και προώθηση δράσεων Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής.

 Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων βασίζεται στην ενεργή συνεργασία
:
- των ελληνικών κοινότητων χρηστών και δημιουργών έργων
Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής.

- των ενδιαφερόμενων φορέων-χρηστών(
δημόσιοι φορείς, εκπαιδευτικοί φορείς και επιχειρήσεις),

-
των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και υποστήριξη υπηρεσιών ΕΛ/ΛΑΚ. 

- των εργαστηρίων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων της Χώρας που χρησιμοποιούν και αναπτύσσουν Ελεύθερο Λογισμικό, Ανοιχτό Περιεχομένο και Τεχνολογίες Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής.

 


_____________________________________________________________________________
Τα μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ:

1.Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο «GUNET»,

2.Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας (Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ),

3.Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.),

4.Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε),

5.Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών(ΕΚΠΑ),
6.Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.),
7.Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.),
8.Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» -ΕΚΕΦΕ «Δ»
9.Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων & Επαγγελματιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Ε.Π.Υ.),
10.Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΕΜηΠΕΕ),
11.Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.),
12.Ένωση Χρηστών & Φίλων Linux Ελλάδος (HEL.L.U.G.),
13.Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” (I.T.YΕ. “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”),
14.Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»,
15.Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.),
16.Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.),
17.Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
18.Πανεπιστήμιο Κρήτης,
19.Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
20.Πανεπιστήμιο Πατρών,
21.Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
22.Πολυτεχνείο Κρήτης,

23.Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας (Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ),

24.Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας (Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ),

25.Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας (Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ),
26.Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών (Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ)

27.Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

28.Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

29.Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

_____________________________________________________________________________

 

 

Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΕΛ/ΛΑΚ

 

ΜΕΛΗ ΔΣ 2012-2014:

Πρόεδρος: Θεόδωρος Καρούνος (ΕΜΠ)
Αντιπρόεδρος:
Εύη Σαχίνη (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
Μέλη:
Βασίλης Βλάχος (ΤΕΙ Λάρισας)
Δημήτρης Κυριακός (Ένωση Πληροφορικών Ελλάδιος)
Διομήδης Σπινέλλης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Ιωάννης Σταμέλος (ΑΠΘ)
Πρόδρομος Τσιαβός
(κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ & Creative Commons)

ΜΕΛΗ ΔΣ 2010-2012:

Πρόεδρος: Θεόδωρος Καρούνος (ΕΜΠ)
Αντιπρόεδρος: Νεκτάριος Κοζύρης (ΕΔΕΤ ΑΕ)
Μέλη:
Δημήτρης Ανδρεάδης (κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ)
Πέτρος Καβάσαλης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
Χρήστος Μπούρας (
Πανεπιστήμιο Πατρών)
Εύη Σαχίνη (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
Δημήτρης Κοτζίνος (ΤΕΙ Σερρών)


ΜΕΛΗ ΔΣ 2008-2010:

Πρόεδρος: Θεόδωρος Καρούνος (ΕΜΠ)
Αντιπρόεδρος: Νεκτάριος Κοζύρης (ΕΔΕΤ ΑΕ)
Μέλη: Αλέξιος Ζάβρας (κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ)
Κωνσταντίνος Μαργαρίτης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
Χρήστος Μπούρας (
Πανεπιστήμιο Πατρών)
Διομήδης Σπινέλλης (Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αύγουστος Τσινάκος (ΤΕΙ Καβάλας)

 

_____________________________________________________________________________

 


  1. Προγραμματιζόμενες Δράσεις

  2. Κατάλογος λογισμικών που έχουν ενισχυθεί από την ΕΕΛ/ΛΑΚ

  3. Καταγραφή κοινοτήτων ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα

  4. Πίνακας ισοδύναμων λογισμικών

  5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  6. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

  7. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________


Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info AT ellak DΟΤ gr,
Τηλέφωνο: +30 210-7474-271,
Φαξ: +30 210-7474-252
Διεύθυνση: Αρκαδίας 31, 11527, Αθήνα

_____________________________________________________________________________

 

Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα για το ΕΛ/ΛΑΚ


__________________________________________________________________________

Tags: EEΛΛΑΚ, παιδεία, Add more tags...,