7.8.1 Δημιουργία Εργαστηρίου

Επιλέγοντας «Εργαστήριο» από την προσθήκη δραστηριοτήτων (Εικόνα 7.1.1) εμφανίζεται η φόρμα δημιουργίας (Εικόνα 7.8.1).

Η φόρμα δημιουργίας αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία.

Τίτλος υποβολής: Επιλέξτε τίτλο Εργαστηρίου δίνοντας ένα σύντομο όνομα.

Περιγραφή: Δώστε μια σύντομη περιγραφή που να παραπέμπει τον εκπαιδευόμενο στο σκοπό του Εργαστηρίου.

Βαθμός για Αξιολογήσεις: Επιλέξτε από 1 έως 100. Πρόκειται για το μέγιστο βαθμό που βάζει ο εκπαιδευόμενος αξιολογώντας την εργασία του. Με άλλα λόγια, είναι ο βαθμός αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευόμενου. Ο γενικός βαθμός μιας αξιολόγησης, προκύπτει αυτόματα με το συνυπολογισμό των δυο βαθμών αξιολόγησης: του βαθμού από το εκπαιδευόμενου (αυτοαξιολόγηση) και του βαθμού αξιολόγησης που δίνει ο εκπαιδευτής.

Βαθμός Υποβολής: Επιλέξτε από 1 έως 100. Πρόκειται για το μέγιστο βαθμό που μπορεί να δοθεί σε μια εργασία που έχει υποβληθεί για εξέταση και βαθμολόγηση.

Στρατηγική Βαθμολόγησης: Μπορείτε να επιλέξετε μια από τις παρακάτω επιλογές:

  • Μέσος όρος αξιολογήσεων: Δίνεται ο μέσος όρος των αξιολογήσεων των μηνυμάτων κάθε Ομάδας Συζητήσεων.
  • Αθροιστικό: (Συσσωρευτική βαθμολόγηση). Αποτελεί την προεπιλεγμένη βαθμολόγηση. Ο βαθμός κάθε αξιολόγησης αποτελείται από διάφορα «στοιχεία αξιολόγησης» τα οποία στηρίζονται σε διαφορετικές πτυχές του Εργαστηρίου.
  • Δεν βαθμολογήθηκε: (Καμία Βαθμολόγηση). Δεν υπάρχει βαθμολόγηση των Εργαστηρίων, οι εκπαιδευόμενοι δε βαθμολογούν τα σχόλια τους, αλλά ο εκπαιδευτής μπορεί να βαθμολογήσει τα σχόλια των εκπαιδευομένων. Η βαθμολόγηση των σχολίων αποτελεί την τελική βαθμολόγηση του Εργαστηρίου.
  • Συνδεδεμένο λάθος: (Βαθμολόγηση με βάση το λάθος). Τα Εργαστήρια που έχουν υποβληθεί βαθμολογούνται σε ένα σύνολο κλίμακας Ναι/ Όχι. Ο βαθμός καθορίζεται από τον «πίνακα βαθμού» που δίνει τη σχέση μεταξύ του αριθμού λαθών και του προτεινόμενου βαθμού.
  • Κριτήριο: (Βαθμολόγηση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια). Τα Εργαστήρια που υποβλήθηκαν βαθμολογούνται βάσει ενός συνόλου κριτηρίων. Ο βαθμός, δηλαδή, καθορίζεται από έναν «πίνακα κριτηρίων» που δίνει τον προτεινόμενο βαθμό για κάθε κριτήριο.
  • Κεφαλίδα: (Βαθμολόγηση πολλαπλών κριτηρίων – ρουμπρίκα). Παρόμοια με τη βαθμολόγηση βάση κριτηρίων, υπάρχουν όμως πολλαπλά σύνολα κριτηρίων που αφορούν διαφορετικές κατηγορίες. Κάθε σύνολο μπορεί να έχει μέχρι πέντε κριτήρια.

Αριθμός Σχολίων, Στοιχεία Αξιολόγησης, Εύρη Βαθμών, Κριτήριο Statments ή Κατηγορίες σε μια Κεφαλίδα: Ο αριθμός αυτός καθορίζει πόσα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν στις αξιολογήσεις. Ανάλογα με τον τύπο βαθμολόγησης της στρατηγικής που έχει επιλεγεί, αυτός ο αριθμός δίνει τον αριθμό σχολίων, τα στοιχεία αξιολογήσεων, τις ζώνες ή κριτήρια που χρησιμοποιούνται στις αξιολογήσεις. Συνήθως μια ανάθεση Εργαστηρίου έχει από 5 έως 15 στοιχεία αξιολόγησης, ανάλογα βέβαια με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της ανάθεσης. Όλες οι αξιολογήσεις έχουν έναν τομέα γενικών σχολίων. Αν το κριτήριο που έχει επιλεγεί δεν έχει καμία βαθμολόγηση, τότε ο αριθμός αυτός καθορίζει τον αριθμό πρόσθετων περιοχών σχολίου.

Αριθμός Συνημμένων που αναμένονται στις Υποβολές: Ο αριθμός που εισάγετε εδώ καθορίζει πόσα πεδία υποβολής αρχείων θα εμφανίζονται όταν ο εκπαιδευόμενος υποβάλλει μία εργασία. Ο αριθμός αυτός μπορεί να είναι 0, 1, μέχρι 5. Όταν δεν επιτρέπονται επισυνάψεις στο Εργαστήριο, ο αριθμός είναι μηδέν. Αν αναμένονται επισυνάψεις, ο αριθμός ορίζεται 1, 2, μέχρι 5. Συνήθως αυτός ο αριθμός είναι 0 ή 1, αλλά σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί από τους εκπαιδευόμενους να υποβάλλουν περισσότερες από μία επισυνάψεις.

Επιτρέπονται οι επανυποβολές: Εξ ορισμού, οι εκπαιδευόμενοι δεν μπορούν να υποβάλουν εκ νέου τα Εργαστήρια, επιτρέπεται μόνο μια υποβολή. Επιτρέποντας ο εκπαιδευτής τους εκπαιδευόμενους να υποβάλουν ξανά το Εργαστήριό τους, τους ενθαρρύνει να βελτιώσουν τις προσπάθειες τους. Ο τελικός βαθμός του εκπαιδευόμενου υπολογίζεται από την υποβολή με τον υψηλότερο βαθμό.

Αριθμός Αξιολογήσεων των Παραδειγμάτων από τον Καθηγητή: Ο αριθμός αυτός καθορίζει εάν οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να αξιολογήσουν υποδείγματα Εργαστηρίων από τον εκπαιδευτή πριν υποβάλουν τη δικιά τους εργασία. Εάν επιλεγεί κάποιος αριθμός (εκτός από το 0), τότε οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να αξιολογήσουν τόσα υποδείγματα Εργαστηρίων, όσα και ο αριθμός. Οι εκπαιδευόμενοι δεν μπορούν να υποβάλουν τα Εργαστήρια τους αν δεν έχουν ολοκληρώσει την αξιολόγηση των υποδειγμάτων. Ο εκπαιδευτής μπορεί, αν θέλει, να βαθμολογήσει τις αξιολογήσεις και να συμπεριλάβει τους βαθμούς αυτούς στην τελική βαθμολογία. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να δει τα σχόλια του εκπαιδευτή, αλλά ο βαθμός του εκπαιδευτή για κάθε μια από τις αξιολογήσεις του εκπαιδευόμενου γίνεται γνωστός μόνο μετά το πέρας της υποβολής των Εργαστηρίων.

ergastirio1.jpg

Εικόνα 7.8.1: Φόρμα δημιουργίας Εργαστηρίου

Σύγκριση Αξιολογήσεων: Επιλέξτε το επίπεδο συμφωνίας μεταξύ των αξιολογήσεων από τον εκπαιδευόμενο και από τον εκπαιδευτή. Δηλαδή, όταν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων στα μεμονωμένα στοιχεία της κάθε εργασίας, θα πρέπει ο εκπαιδευτής να επιλέξει σε ποιο βαθμό θα ληφθούν υπόψη αυτές οι διαφορές στην τελική βαθμολογία του Εργαστηρίου του κάθε εκπαιδευόμενου. Για να κατανοήσετε περισσότερο ποια επίδραση έχει αυτή η επιλογή, θεωρείστε την περίπτωση που η αξιολόγηση έχει 10 ερωτήσεις Ναι/Όχι. Όταν ο εκπαιδευτής σε αυτό το πεδίο επιλέξει «Πολύ επιεικής», τότε αν δεν υπάρχουν διαφορές στις αξιολογήσεις του εκπαιδευόμενου και του εκπαιδευτή, προκύπτει βαθμός 100%. Αν υπάρχει μία ερώτηση στην οποία διαφωνεί ο εκπαιδευόμενος με τον εκπαιδευτή, τότε ο βαθμός γίνεται 90%, αν υπάρχουν δύο ερωτήσεις, τότε ο βαθμός είναι 80%, κ.ο.κ.

Αριθμός Αξιολογήσεων των Υποβολών Μαθητών: Ο αριθμός αυτός καθορίζει εάν οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να αξιολογήσουν το Εργαστήριο άλλων εκπαιδευομένων. Εάν ο αριθμός αυτός δεν είναι 0, κάθε εκπαιδευόμενος καλείται να αξιολογήσει τόσα Εργαστήρια από άλλους εκπαιδευόμενους, όσο δηλώνει και ο αριθμός στο πεδίο αυτό. Μετά από την αξιολόγηση, ο δημιουργός του Εργαστηρίου μπορεί να δει τα σχόλια και ενδεχομένως το βαθμό που δίνεται από το βαθμολογητή του. Ο εκπαιδευτής μπορεί επίσης να βαθμολογήσει αυτές τις αξιολογήσεις και οι βαθμοί των αξιολογήσεων αυτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον υπολογισμό των τελικών βαθμών. Στον εκπαιδευόμενο παρουσιάζονται τα σχόλια και ο βαθμός του εκπαιδευτή για κάθε μια από τις αξιολογήσεις του, εάν τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα.

Μέτρο για Αξιολογήσεις: ο αριθμός σε αυτό το πεδίο ορίζει το βάρος που θα έχει η αξιολόγηση ενός Εργαστηρίου από τον εκπαιδευτή σε σχέση με την αξιολόγηση από τους εκπαιδευόμενους. Όταν ο αριθμός αυτός είναι 1, σημαίνει ότι η αξιολόγηση από τον εκπαιδευτή έχει το ίδιο βάρος με την αξιολόγηση από τον εκπαιδευόμενο. Όμως, όταν ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος του 1, σημαίνει ότι η αξιολόγηση από τον εκπαιδευτή έχει μεγαλύτερο βάρος από την αντίστοιχη του εκπαιδευόμενου. Δηλαδή, ο βαθμός από την αξιολόγηση του εκπαιδευτή συμμετέχει με μεγαλύτερο ποσοστό στην τελική βαθμολογία του Εργαστηρίου ενός εκπαιδευομένου.

Υπερκαταχώρηση: το πεδίο αυτό σχετίζεται με το πόσες φορές η αξιολόγηση μιας εργασίας από τον εκπαιδευόμενο μπορεί να καταχωρηθεί. Όταν ο αριθμός αυτός είναι 0, τότε όλες οι αξιολογήσεις μπορούν να κατατεθούν τον ίδιο αριθμό φορών. Αν επιλέξετε 1, τότε ορισμένες αξιολογήσεις μπορούν να κατατεθούν μια φορά περισσότερο από άλλες (και κατά συνέπεια ορισμένες άλλες θα καταχωρηθούν μια φορά λιγότερο). Ομοίως και όταν ο αριθμός είναι ίσος με 2.

Αυτο-Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση του Εργαστηρίου μπορεί να περιλαμβάνει προαιρετικά την εργασία του εκπαιδευόμενου σε τμήματα, τα οποία κάθε εκπαιδευόμενος καλείται να αξιολογήσει. Αυτό σημαίνει ότι εάν για παράδειγμα ο αριθμός των τμημάτων της συλλογικής εργασίας που κάθε εκπαιδευόμενος πρέπει να αξιολογήσει τίθεται σε 5, τότε κάθε εκπαιδευόμενος θα κληθεί να αξιολογήσει 6 τμήματα της εργασίας, καθώς ένα από αυτά είναι η δική του εργασία. Εάν δεν υπάρχουν τμήματα στην εργασία και η επιλογή αξιολόγησης είναι «ανοικτή» η ανάθεση αξιολόγησης καθίσταται Αυτο-αξιολόγηση. Στην αξιολόγηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνεται και η αξιολόγηση του εκπαιδευτή, ανάλογα βέβαια με το τι θα αποφασίσει ο εκπαιδευτής.

Οι αξιολογήσεις πρέπει να συμφωνούν: Η αξιολόγηση Εργαστηρίων μπορεί να έχει ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:.

  • Στη φάση υποβολής και αξιολόγησης, καθώς οι εκπαιδευόμενοι βλέπουν τις αξιολογήσεις που γίνονται από άλλους εκπαιδευόμενους, δεν υπάρχει καμία ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευόμενους που υπέβαλαν την εργασία στους εκπαιδευόμενους που έκαναν την αξιολόγηση. Μπορεί να υπάρξει ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτή, εάν ο εκπαιδευτής επιλέξει να βαθμολογήσει τις αξιολογήσεις των εκπαιδευομένων και τότε οι βαθμοί και τα σχόλια του εκπαιδευτή θα είναι διαθέσιμα και στο εκπαιδευόμενο, ο οποίος υπέβαλε την εργασία, αλλά και στον εκπαιδευόμενο που έκανε την αξιολόγηση.
  • Στη φάση υποβολής και αξιολόγησης, οι εκπαιδευόμενοι βλέπουν τις αξιολογήσεις που γίνονται από άλλους εκπαιδευόμενους και επιτρέπεται να σχολιάσουν αυτές τις αξιολογήσεις. Μπορούν να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν με την αξιολόγηση. Εάν συμφωνούν με την αξιολόγηση, η αξιολόγηση αυτή χρησιμοποιείται στους τελικούς υπολογισμούς.

Εάν δε συμφωνούν με την αξιολόγηση, τότε ο εκπαιδευόμενος που έκανε την αξιολόγηση του δίνεται μια ευκαιρία να την αναθεωρήσει. Η διαδικασία αναθεώρησης/διαφωνίας μπορεί να συνεχιστεί έως ότου είτε επιτυγχάνεται η συμφωνία ή η προθεσμία υποβολής έχει λήξει. Μια αξιολόγηση κατά την οποία δεν επιτυγχάνεται συμφωνία μέσα στην προθεσμία δε χρησιμοποιείται στους τελικούς υπολογισμούς.

Εάν η δεύτερη μέθοδος χρησιμοποιηθεί υπάρχει η δυνατότητα απόκρυψης των βαθμών. Τότε μόνο τα σχόλια εμφανίζονται. Οι βαθμοί παρουσιάζονται μόνο αφού έχει επιτευχθεί η συμφωνία. Να σημειωθεί ότι αυτή η επιλογή είναι αποτελεσματική μόνο όταν απαιτείται η συμφωνία για τις αξιολογήσεις.

Απόκρυψη Βαθμολογίας πριν τη Συμφωνία: Η επιλογή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια ανάθεση Εργαστηρίων όπου πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των εκπαιδευομένων για κάθε αξιολόγηση. Η προκαθορισμένη αξία είναι να εμφανιστούν και τα σχόλια και ο βαθμός της αξιολόγησης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες διαφωνίες, σε σχέση με την περίπτωση εμφάνισης των αξιολογήσεων χωρίς τους βαθμούς. Εάν επιλεγεί να μην εμφανιστούν οι βαθμοί, τότε αυτοί αποκαλύπτονται μόλις επιτευχθεί η συμφωνία. Αυτή η συμφωνία, φυσικά, έχει γίνει με βάση τα σχόλια, εφόσον ο βαθμός δεν είναι γνωστός.. Εάν αυτά τα σχόλια δεν ταιριάζουν με τους βαθμούς και ο εκπαιδευόμενος δεν είναι ικανοποιημένος, τότε μπορεί να απευθυνθεί στον εκπαιδευτή.

Πίνακας Κατάταξης Υποβαλλόμενων Εργασιών: H επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε έναν συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας στο τέλος ενός Εργαστηρίου. Αν εμφανίζεται στη σελίδα, τότε μας δείχνει μία λίστα με τις καλύτερες εργασίες που υποβλήθηκαν σε αυτό το Εργαστήριο. Εάν ο αριθμός των καταχωρήσεων στο πεδίο αυτό τεθεί στο 0, τότε ο πίνακας βαθμολογίας δεν εμφανίζεται στην τελευταία φάση του Εργαστηρίου. Αν για παράδειγμα, ο αριθμός αυτός καθοριστεί σε 10, τότε εμφανίζονται οι 10 καλύτερες υποβολές εργασιών.

Απόκρυψη Ονόματος από Σπουδαστές: Επιλέξτε «Ναι», αν θέλετε να εμφανίζονται τα ονόματα (και οι φωτογραφίες) των εκπαιδευομένων που κάνουν τη βαθμολόγηση της εργασίας. Αν επιλέξετε «Όχι», τότε βαθμολόγηση της εργασίας από τον εκπαιδευόμενο γίνεται ανώνυμα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι βαθμοί των εκπαιδευτών δεν εμφανίζονται ποτέ ανώνυμα στους εκπαιδευόμενους.

Χρήση Συνθηματικού: Επιλέξτε αν θα υπάρχει κωδικός πρόσβασης ή όχι στο Εργαστήριο.

Password: Μπορείτε να ορίσετε κωδικό πρόσβασης για το Εργαστήριο. Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να έχει μέγεθος ως 10 χαρακτήρες. Αν το πεδίο αυτό μείνει κενό, τότε ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση στο Εργαστήριο χωρίς να απαιτείται να γνωρίζει κάποιον κωδικό.

Μέγιστο Μέγεθος: Επιλέξτε το μέγιστο μέγεθος των αρχείων να είναι από 10 KB μέχρι 100MΒ.

Έναρξη υποβολών: Επιλέξτε την ημερομηνία έναρξης των υποβολών των εργασιών.

Έναρξη αξιολόγησης: Επιλέξτε την ημερομηνία έναρξης της αξιολόγησης των εργασιών του Εργαστηρίου.

Τέλος υποβολών: Επιλέξτε την ημερομηνία λήξης των υποβολών των εργασιών.

Τέλος αξιολόγησης: Επιλέξτε την ημερομηνία λήξης της αξιολόγησης των εργασιών του Εργαστηρίου.

Ανακοίνωση Βαθμών Καθηγητή: Επιλέξτε την ημερομηνία προβολής των εργασιών και ανακοίνωσης των βαθμών στους εκπαιδευόμενους. Δηλαδή, με αυτή την επιλογή ο εκπαιδευτής μπορεί να ορίσει την ημερομηνία που θα γίνουν ορατές οι εργασίες και η βαθμολογία των εκπαιδευομένων στο Εργαστήριο. Για παράδειγμα, αν ο εκπαιδευτής θέλει να μην είναι ορατές οι εργασίες των εκπαιδευομένων μέχρι την ημέρα παράδοσης τους, τότε η ημερομηνία προβολής τους ορίζεται η ίδια με την ημερομηνία λήξης της υποβολής τους.

Επιλέγοντας «Αποθήκευση αλλαγών», εμφανίζεται στη συνέχεια η φόρμα που φαίνεται στην Εικόνα 7.8.2, στην οποία θα πρέπει να καθορίσετε τα στοιχεία της αξιολόγησης.

ergastirio2.jpg

Εικόνα 7.8.2: Φόρμα επεξεργασίας στοιχείων αξιολόγησης

Στην παραπάνω φόρμα υπάρχουν τα εξής πεδία:

Στοιχείο 1: Συμπληρώστε το στοιχείο σύμφωνα με το οποίο θα γίνει η βαθμολόγηση. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν περισσότερα από ένα στοιχεία αξιολόγησης, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει.

Τύπος Κλίμακας: Επιλέξτε το είδος κλίμακας που θέλετε να εφαρμοστεί στο μάθημα αυτό. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: 2 βαθμοί, Κλίμακα Ναι/Όχι - 2 βαθμοί, Κλίμακα Παρών/Απών - 2 βαθμοί, Κλίμακα Σωστό/Λάθος - 3 βαθμοί, Κλίμακα Καλός/Μέτριος - 4 βαθμοί, Κλίμακα Άριστος/Αδύναμος - 5 βαθμοί, Κλίμακα Άριστος/Αδύναμος – 7 βαθμοί, Κλίμακα Άριστος/Αδύναμος - Βαθμός από 10 - Βαθμός από 20 - Βαθμός από 100.

Μέτρο στοιχείου: Επιλέξτε τη βαρύτητα του στοιχείου αυτού στη βαθμολόγηση.

Εφόσον ορίσετε τα στοιχεία αξιολόγησης, πατήστε «Αποθήκευση αλλαγών».

 
ellak/7.8.1.txt (568 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki