5.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο μπλοκ Περιγραφή μαθήματος (Εικόνα 5.5.1) μπορείτε να δείτε την περίληψη του μαθήματος, η οποία περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το μάθημα. Η περιγραφή αυτή έχει ορισθεί από τον εκπαιδευτή του μαθήματος.

lesson1.jpg

Εικόνα 5.5.1: Μπλοκ Περιγραφή μαθήματος

Ως εκπαιδευτής έχετε τη δυνατότητα να κάνετε τροποποίηση στην περιγραφή αυτή, επιλέγοντας το εικονίδιο επεξεργασίας , εφόσον έχετε ήδη ενεργοποιήσει την κατάσταση επεξεργασίας (Εικόνα 5.5.2).

lesson2.jpg

Εικόνα 5.5.2: Επεξεργασία μπλοκ Περιγραφή Μαθήματος

 
ellak/5.5.txt (10 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki