5.4.1 Διαχείριση Ημερολογίου

Ως εκπαιδευτής, επιλέξτε το κουμπί «Νέο Γεγονός» που βρίσκεται πάνω δεξιά στην Εικόνα 5.4.2 και θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τι είδους γεγονός θέλετε να δημιουργήσετε. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 5.4.3, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε «Προσωπικό γεγονός» και «Γεγονός μαθήματος». Σε περίπτωση που έχετε χωρίσει τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες για το συγκεκριμένο μάθημα, εμφανίζεται και η επιλογή «Ομαδικό γεγονός». Ένα «Προσωπικό γεγονός» είναι ορατό μόνο στον κάθε συμμετέχοντα που το δημιουργεί, ενώ οι άλλοι δύο τύποι γεγονότων είναι ορατοί σε όλους τους συμμετέχοντες του μαθήματος. Ανάλογα με τον τύπο γεγονότος που θα επιλέξετε να προσθέσετε, θα χρησιμοποιηθεί διαφορετικό χρώμα για τη σήμανση της ημερομηνίας στην οποία θα προσθέσετε το γεγονός. Αφού επιλέξατε τον τύπο γεγονότος, εμφανίζεται μια νέα φόρμα (Εικόνα 5.4.4) στην οποία δίνεται ένα σύντομο και περιεκτικό όνομα για το γεγονός, την περιγραφή του γεγονότος και επιλέγετε ημέρα πραγματοποίησης του γεγονότος, διάρκεια και επαναλήψεις του ίδιου γεγονότος. Επιλέγοντας «Αποθήκευση αλλαγών» το γεγονός εμφανίζεται στο Ημερολόγιο.

calendar3.jpg

Εικόνα 5.4.3: Επιλογή είδους γεγονότος

calendar4.jpg

Εικόνα 5.4.4: Προσθήκη νέου γεγονότος

Μόλις προσθέσετε ένα γεγονός, εμφανίζεται η σελίδα που φαίνεται στην Εικόνα 5.4.5, στην οποία να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε το γεγογός, επιλέγοντας το εικονίδιο επεξεργασίας και αν ή το εικονίδιο διαγραφής , αντίστοιχα.

calendar5.jpg

Εικόνα 5.4.5: Σελίδα μετά την προσθήκη γεγονότος

Τα γεγονότα που έχετε προσθέσει στο Ημερολόγιο μπορούν να εξαχθούν από αυτό και να αποθηκευθούν σε ένα αρχείο τύπου iCalendar, απλά πατώντας στο κουμπί «Εξαγωγή ημερολογίου», που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης στην Εικόνα 5.4.5. Μπορείτε να εξάγετε όλα τα γεγονότα ή μόνο τα σχετικά με τα μαθήματά σας. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε την εξαγωγή των γεγονότων της τρέχουσας εβδομάδας, της επόμενης εβδομάδας, του τρέχοντα μήνα ή των πρόσφατων και επικείμενων γεγονότων (Εικόνα 5.4.6).

calendar6.jpg

Εικόνα 5.4.6: Εξαγωγή Ημερολογίου

Επιπρόσθετα, μπορείτε να κάνετε κάποιες άλλες ρυθμίσεις που αφορούν το Ημερολόγιο, επιλέγοντας το κουμπί «Προτιμήσεις» στο επάνω μέρος της οθόνης στην Εικόνα 5.4.2. Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Προτιμήσεις», εμφανίζεται μια σελίδα (Εικόνα 5.4.7), στην οποία πρέπει να κάνετε ορισμένες ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν τη μορφή εμφάνισης της ώρας στο Ημερολόγιο, την ημέρα από την οποία θα ξεκινά η εβδομάδα στο Ημερολόγιο, κ.α. Μόλις κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις, θα πρέπει να επιλέξετε «Αποθήκευση αλλαγών».

calendar7.jpg

Εικόνα 5.4.7: Προτιμήσεις Ημερολογίου

 
ellak/5.4.1.txt (3 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki