Εισαγωγή στον κατάλογο λογισμικού

Ο εν λόγω κατάλογος λογισμικού αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο του οδηγού ΕΛ/ΛΑΚ για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και καταρτίστηκε στο πλαίσιο του έργου FLOSSMETRICS EU. Ο κατάλογος βασίζεται στην εργασία του έργου Innov7 OpenTTT (www.opentt.eu) στο οποίο έγινε προσπάθεια ανίχνευσης των αναγκών των ΜΜΕ μέσω διενέργειας μεγάλου αριθμού συνεντεύξεων και ελέγχων σε ευρωπαϊκές ΜΜΕ που ενδιαφέρονται για ΕΛ/ΛΑΚ. Κατά τη διάρκεια του έργου εντοπίστηκαν δύο κύρια πεδία ενδιαφέροντος: οριζόντιο ενδιαφέρον το οποίο εκφράστηκε από εταιρείες με ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, (όπως συστήματα ERP ή λογισμικό ασφαλείας) και κάθετο ενδιαφέρον (εξειδικευμένο λογισμικό για συγκεκριμένο επιχειρηματικό πεδίο, όπως συντήρηση μηχανημάτων). Επειδή ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που αναδείχτηκε από τις ΜΜΕ στη διαδικασία υιοθέτησης ΕΛ/ΛΑΚ είναι η εύρεση της πλέον κατάλληλης λύσης, διενεργήθηκε συλλογή δείγματος εφαρμογών στα παρακάτω πεδία:

 • Λογισμικό υποδομών: εργαλεία και εφαρμογές για τη διαχείριση συστημάτων και δικτύων, ασφάλεια, ψηφιακή ταυτότητα και παροχή βασικών υπηρεσιών, όπως καταγραφή εφεδρικών αρχείων και απομακρυσμένη υπολογιστική)
 • ERP/CRM: διοίκηση επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων λειτουργιών όπως διαχείριση αποθήκης και σχεδιασμός παραγωγής, καθώς και διαχείριση πελατειακών σχέσεων
 • Συνεργατικά εργαλεία: email, groupware, ημερολόγιο και διαχείριση έργου
 • Διαχείριση εγγράφων
 • CMS: Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου για διαδικτυακούς τόπους
 • VOIP (voice over IP), τηλεδιάσκεψη και μηνυμάτων
 • Γραφικά/ CAD (Computer aided design)
 • Εφαρμογές γραφείου
 • Εφαρμογές μηχανολογίας και κατασκευών
 • Κατακόρυφες επιχειρηματικές εφαρμογές και ανταλλαγή δεδομένων
 • Εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης

Ο κατάλογος αυτός παρέχει σε εν δυνάμει χρήστες ενδεικτικές προτάσεις και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί εξαντλητικός. Η συμπερίληψη ενός έργου στον κατάλογο δεν πρέπει να θεωρείται ως έγκριση από την Επιτροπή ή το FLOSSMETRICS και το έργο OpenTT. Τα κείμενα προέρχονται από τα σχετικά έργα, εφόσον αυτά ήταν διαθέσιμα, διαφορετικά το κείμενο έχει συνταχθεί από το συγγραφέα. Οι συντάκτες του καταλόγου θεωρούν ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε παρατήρηση, προσθήκη ή τροποποίηση στις περιγραφές. Η προτεινόμενη μορφή για τις παρατηρήσεις είναι μισή ή μία σελίδα. Το κείμενο θα πρέπει να περιλαμβάνει τις τρέχουσες δυνατότητες του λογισμικού στην ανοικτή του μορφή (εάν πρόκειται για λογισμικό που διατίθεται σε μορφή ΕΛ/ΛΑΚ και σε εμπορική μορφή) και στη διαθέσιμη έκδοση. Οι αλλαγές θα πρέπει να υποβληθούν στο συγγραφέα στη διεύθυνση: cdaffara@conecta.it. Οι επόμενες εκδόσεις θα δημοσιευθούν στη διεύθυνση http://guide.conecta.it

 
ellak/εισαγωγή_στον_κατάλογο_λογισμικού.txt (44 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki