7.9.2.2 Βαθμολόγηση Εργασίας – Online κείμενο

Ως εκπαιδευτές, για τη βαθμολόγηση των Online κειμένων που υποβάλλουν οι εκπαιδευόμενοι, ακολουθήστε τις οδηγίες της παραγράφου 7.9.1.2 .

Μετά τη βαθμολόγηση του Online κειμένου εμφανίζεται στον εκπαιδευόμενο η παρακάτω εικόνα (Εικόνα 7.9.13). Υπάρχει η περιοχή «Ανατροφοδότηση από τον Διδάσκοντα» στην οποία ο εκπαιδευτής του μαθήματος έχει αναρτήσει το βαθμό για το κείμενο που υποβάλετε και πιθανόν και κάποιες παρατηρήσεις πάνω σε αυτό.

ergasia13.jpg

Εικόνα 7.9.13: Σελίδα μετά τη βαθμολόγηση του Online κειμένου του εκπαιδευόμενου

 
ellak/7.9.2.2.txt (594 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki