7.8.3 Συμμετοχή εκπαιδευόμενου στο Εργαστήριο

Επιλέγοντας «Εργαστήρια» από το μπλοκ «Δραστηριότητες» εμφανίζεται μια λίστα με τα Εργαστήρια που είναι διαθέσιμα στο μάθημα στο οποίο συμμετέχετε. Πατήστε πάνω στον τίτλο της Εργαστηρίου που σας ενδιαφέρει. Αμέσως μεταβαίνετε στη σελίδα που φαίνεται στην Εικόνα 7.8.7, στην οποία αρχικά υπάρχουν ημερομηνίες που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα (όπως ημερομηνία έναρξης αξιολόγησης) και πληροφορίες που εισάγουν τον εκπαιδευόμενο στη δραστηριότητα αυτή. Ακολουθεί ένας πίνακας με τα υποδείγματα που υποβάλλει ο εκπαιδευτής, με σκοπό να αξιολογηθούν από τους εκπαιδευόμενους.

ergastirio7.jpg

Εικόνα 7.8.7: Αρχική σελίδα Εργαστηρίου

Στη δραστηριότητα Εργαστήριο πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα προκειμένου να ολοκληρώσετε τη δραστηριότητα αυτή.

Βήμα 1:

Ο εκπαιδευτής δίνει στους εκπαιδυόμενους κάποιο/α υπόδειγμα/τα εργασιών για να τα αξιολογήσουν, τα οποία φαίνονται στην περιοχή «Παραδείγματα από τον Εκπαιδευτή». Πατώντας πάνω στον τίτλο του υποδείγματος που υπέβαλε ο εκπαιδευτής προς αξιολόγηση, εμφανίζεται η σελίδα που φαίνεται στην Εικόνα 7.8.8. Στη σελίδα αυτή υπάρχει η ημερομηνία υποβολής αυτού του αρχείου, μια σύντομη περιγραφή για αυτό, καθώς και το ίδιο το αρχείο. Για να δείτε το συγκεκριμένο αρχείο, θα πρέπει να πατήσετε πάνω στο σύνδεσμο με το όνομα του αρχείου. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, με τη βοήθεια του οποίου μπορείτε να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε τοπικά το αρχείο της εργασίας. Εφόσον, δείτε το αρχείο, θα πρέπει να πατήσετε στο κουμπί «Συνέχεια» από την Εικόνα 7.8.8, έτσι ώστε να επιστρέψετε στην Εικόνα 7.8.7 για να μπορέσετε να κάνετε την αξιολόγηση του υποδείγματος εργασίας του εκπαιδευτή.

ergastirio8.jpg

Εικόνα 7.8.8: Σελίδα με το υπόδειγμα εργασίας του εκπαιδευτή

Επιλέγοντας το σύνδεσμο «Αξιολόγηση» που βρίσκεται στο πεδίο «Ενέργεια» εμφανίζεται η ίδια φόρμα αξιολόγησης με αυτή του εκπαιδευτή (Εικόνα 7.8.6), όπου υπάρχουν τα στοιχεία που πρέπει να αξιολογηθούν. Για κάθε στοιχείο, υπάρχει το πεδίο «Βαθμός» με τη βοήθεια του οποίου αξιολογείτε το συγκεκριμένο στοιχείο και υπάρχει και ένας χώρος για ανάδραση και ένας χώρος για γενικά σχόλια. Μόλις συμπληρώσετε τη φόρμα, θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί «Αποθήκευση της Αξιολόγησής μου» για να αποθηκευτεί η συγκεκριμένη αξιολόγηση.

Βήμα 2:

Μόλις ολοκληρώσετε την αξιολόγηση του υποδείγματος εργασίας του εκπαιδευτή, μπορείτε στη συνέχεια να καταθέσετε τη δικιά σας εργασία. Στη σελίδα που εμφανίζεται μετά την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του υποδείγματος εργασίας του εκπαιδευτή υπάρχει και η φόρμα υποβολής της εργασίας σας, η οποία είναι ίδια με τη φόρμα που φαίνεται στην Εικόνα 7.8.4. Συμπληρώστε κατάλληλα τα πεδία της φόρμας και πατήστε «Υποβολή Εργασίας» για να ολοκληρωθεί η κατάθεση της εργασίας σας.

Βήμα 3:

Μετά την κατάθεση των εργασιών σας, καλείστε να αξιολογήσετε τις δικιές σας εργασίες ή τις εργασίες των άλλων εκπαιδευομένων με βάση την ίδια φόρμα αξιολόγησης που περιγράφτηκε παραπάνω. Στην Εικόνα 7.8.9 φαίνεται η σελίδα που εμφανίζεται μετά την κατάθεση της εργασίας από τον εκπαιδευόμενο. Στη σελίδα αυτή σας δίνεται η δυνατότητα να αξιολογήσετε τόσο τη δικιά σας εργασία, όσο και τις εργασίες των ομότιμών σας, πατώντας στο σύνδεσμο «Αξιολόγηση» που βρίσκεται δίπλα από τον τίτλο της εργασίας του εκπαιδευόμενου που θέλετε να αξιολογήσετε. Η αξιολόγηση γίνεται όπως και στο Βήμα 1, χρησιμοποιώντας την ίδια φόρμα και τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης. Κάποια από αυτά όμως, μπορούν να παραλειφθούν, εάν ο εκπαιδευτής το επιθυμεί.

ergastirio9.jpg

Εικόνα 7.8.9: Αξιολόγηση εργασιών των εκπαιδευομένων

Μετά την αξιολόγηση των εργασιών των εκπαιδευομένων, εμφανίζεται η Εικόνα 7.8.10. Έχετε και τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε ξανά την αξιολόγηση που υποβάλατε για εργασίες άλλων εκπαιδευομένων ή για τη δικιά σας εργασία, επιλέγοντας το σύνδεσμο «Επεξεργασία» ή στο σύνδεσμο «Επανεξέταση», όπως φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα 7.8.10.

ergastirio10.jpg

Εικόνα 7.8.10: Σελίδα Εργαστηρίου μετά την αξιολόγηση των εργασιών

Επιπλέον, μπορείτε να τροποποιήσετε το αρχείο που «ανεβάσατε» επιλέγοντας το σύνδεσμο «Επεξεργασία» της περιοχής «Οι Υποβολές σας». Επιλέγοντας «Επεξεργασία» εμφανίζεται η φόρμα που φαίνεται στην Εικόνα 7.8.11, την οποία θα πρέπει να τη συμπληρώσετε με τον τρόπο που περιγράφτηκε στο Βήμα 2.

Τέλος, μπορείτε να διαγράψετε το αρχείο που «ανεβάσατε», πατώντας στο σύνδεσμο «Διαγραφή» της περιοχής «Αξιολογήσεις από τον/την Σπουδαστές».

ergastirio11.jpg

Εικόνα 7.8.11: Επεξεργασία αρχείου εργασίας του εκπαιδευόμενου

 
ellak/7.8.3.txt (514 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki