Οι καλύτερες πρακτικές υιοθέτησης του ΕΛ/ΛΑΚ

Η διαδικασία υιοθέτησης του ΕΛ/ΛΑΚ και μετάβασης σε αυτό είναι μια πολύπλοκη και πολυδιάστατη προσπάθεια που αγγίζει αρκετές διαφορετικές περιοχές και απαιτεί την ολοκληρωμένη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι μεμονωμένες ροές εργασίας συντίθενται και εκτελούνται, καθώς και του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με πληροφοριακά συστήματα στην καθημερινή τους εργασία. Στο πλαίσιο αυτό, η μετάβαση σε ΕΛ/ΛΑΚ είναι μια επίπονη προσπάθεια και ως εκ τούτου μπορεί εύκολα να μην κυλίσουν όλα ομαλά. Υπάρχουν αρκετά εμπόδια στη διαδικασία μετάβασης και μερικά από αυτά μπορούν να αποφευχθούν ακολουθώντας κοινές πρακτικές. Οι περισσότερες δυσκολίες στην πραγματικότητα δεν είναι τεχνικής φύσεως, αλλά οργανωτικής και απαιτούν περισσότερη προσπάθεια από τα ανώτερα στρώματα διαχείρισης της επιχείρησης. Άλλο ένα σημαντικό ζήτημα είναι ο κοινωνικός αντίκτυπος (όπως η αποδοχή από την πλευρά των χρηστών), στον οποίο μπορεί να χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.

Κατευθυντήριες γραμμές για τη διοίκηση της επιχείρησης

Βασική προϋπόθεση για επιτυχή μετάβαση σε ΕΛ/ΛΑΚ είναι πάντα η ξεκάθαρη αξιολόγηση του πληροφοριακού τοπίου, της εικόνας των απαιτήσεων και των οφελών της μετάβασης και της συνεχούς υποστήριξης. Οι διαφορές των μοντέλων ανάπτυξης του ανοιχτού λογισμικού και της υποστήριξής τους μπορεί να απαιτούν σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η προμήθεια του λογισμικού και η λειτουργία των υπηρεσιών και σε γενικές γραμμές μπορεί να χρειάζεται μια μεταφορά σχετικών αρμοδιοτήτων από εξωτερικούς συνεργάτες σε προσωπικό της επιχείρησης.

Διασφάλιση της δέσμευσης της διοίκησης για την ολοκλήρωση της μετάβασης

Έχει επανειλημμένα αποδειχτεί ότι η υποστήριξη και η δέσμευση της διοίκησης των επιχειρήσεων αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία πολύπλοκων πληροφοριακών εγχειρημάτων και η μετάβαση σε ΕΛ/ΛΑΚ δε θα μπορούσε να αποτελεί την εξαίρεση του παραπάνω κανόνα. Η δέσμευση αυτή πρέπει να είναι διασφαλισμένη για το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή η μετάβαση. Αυτό σημαίνει ότι σε οργανισμούς, όπου οι διευθυντές του πληροφοριακού τμήματος αλλάζουν συχνά ή όπου η διοίκηση αλλάζει ανά προκαθορισμένες χρονικές περιόδους (π.χ. σε δημόσιους οργανισμούς, όπου τέτοιου είδους αλλαγές συμβαίνουν συχνά) πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία μετάβασης, την οποία δε θα έχει τη δυνατότητα να την ματαιώσει η εκάστοτε διοίκηση. Η δέσμευση της διοίκησης πρέπει, επίσης, να επεκτείνεται και στο θέμα της χρηματοδότησης, καθώς τόσο η μετάβαση όσο και η εκπαίδευση απαιτούν χρηματικούς πόρους. Ο καλύτερος τρόπος διασφάλισης του αδιάκοπου συντονισμού είναι η σύσταση μιας ομάδας που διαθέτει εμπειρία, τόσο σε διοικητικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, προκειμένου να προσφέρει συνεχή υποστήριξη και καθημερινή διοίκηση.

Ενδεχόμενα προβλήματα: Αν τα μόνα άτομα που ασχολούνται με τη μετάβαση σε ΕΛ/ΛΑΚ είναι στελέχη του πληροφοριακού τμήματος, τότε μπορεί τα ανώτερα στρώματα της διοίκησης να μην είναι επαρκώς ενημερωμένα και ως εκ τούτου να μην υπάρχει ο κατάλληλος οικονομικός σχεδιασμός για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Εκπόνηση ξεκάθαρης έκθεσης όπου αναφέρονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα της μετάβασης ή της υιοθέτησης ΕΛ/ΛΑΚ

Τα αίτια που οδηγούν στη μετάβαση μπορεί να είναι διάφορα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο καλύτερος έλεγχος του κόστους πληροφορικής, η αποδέσμευση από τους προμηθευτές, η ευελιξία και η υποστήριξη των ανοιχτών προτύπων δεδομένων. Προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι από τη μετάβαση προκύπτουν σημαντικά οφέλη ή ότι όλα κυλούν σύμφωνα με το αρχικό πλάνο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζει κανείς εκ των προτέρων ποιοι δείκτες θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της προόδου που επιτελείται. Αυτές οι απαιτήσεις πρέπει να είναι ρεαλιστικές και συγκεκριμένα η προσδοκώμενη μείωση του συνολικού κόστους κτήσης (Total Cost of Ownership, TCO) πρέπει να συγκρίνεται με δεδομένα που είναι δημοσίως διαθέσιμα.

Εκπόνηση ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος

Η εισαγωγή μιας νέας πληροφοριακής πλατφόρμας πάντα απαιτεί ένα σεβαστό χρονικό διάστημα. Ένας εμπειρικός κανόνας καθορίζει ότι ο χρόνος που απαιτείται για μια πλήρη μετάβαση σε ΕΛ/ΛΑΚ μπορεί να θεωρείται συγκρίσιμος με αυτόν που απαιτείται για την εισαγωγή ενός πλήρους συστήματος ERP (Enterprise Resource Planning Application, σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων). Για μεταβάσεις μικρότερης κλίμακας, ο χρόνος πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα.

Ενδεχόμενα προβλήματα: Όταν ο χρόνος μετάβασης υπολογίζεται σε ημέρες και δεν έχει γίνει σχεδιασμός για ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν μετά τη μετάβαση, η διαδικασία μπορεί να διακοπεί αναγκαστικά, όταν εξαντληθούν οι προβλεπόμενοι πόροι.

Επιθεώρηση του τρέχοντος λογισμικού και της διαδικασίας ανάπτυξης

Καθώς προχωρά η προσπάθεια μετάβασης από εμπορικό λογισμικό σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα, η διαδικασία προμήθειας και ανάπτυξης εφαρμογών πρέπει και αυτή με τη σειρά της να εκσυγχρονίζεται. Συγκεκριμένα, ιδιαίτερη βαρύτητα μπορεί να δίδεται στις υπηρεσίες και όχι στην απόκτηση λογισμικού, καθώς πλέον θα αγοράζεται λιγότερο εμπορικό λογισμικό και αυτή η αλλαγή μπορεί να επιφέρει διαφοροποιήσεις στον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται ο εσωτερικός προϋπολογισμός πληροφορικής.

Λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από μια εταιρεία χρειάζεται να μεταφερθεί ή να μεταβεί σταδιακά σε νέο λογισμικό, το οποίο είτε μπορεί να εκτελείται σε πολλαπλές πλατφόρμες είτε είναι προσπελάσιμο μέσω τυπικών διεπαφών (π.χ. διαδικτυακών εφαρμογών) και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στο συνολικό σχεδιασμό πληροφορικής.

Ενδεχόμενα προβλήματα: Όταν δεν έχουν σχεδιαστεί αλλαγές σε επίπεδο προμηθειών και ανάπτυξης, τότε αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η διοίκηση δεν έχει αντιληφθεί το εύρος των αλλαγών που απαιτούνται για την υιοθέτηση του ΕΛ/ΛΑΚ.

Αναζήτηση συμβουλών ή πληροφοριών για παρόμοιες μεταβάσεις

Καθώς πλέον υπάρχει σεβαστός αριθμός επιχειρήσεων και οργανισμών που έχουν ήδη προβεί σε κάποια μετάβαση, είναι εύκολο να βρει κανείς πληροφορίες σχετικές με το τι πρέπει να αναμένει και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προχωρήσει στη διαδικασία αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο COSPA έχει αναπτύξει online βάση γνώσης, στην οποία μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση μέσω του διαδικτυακού χώρου του έργου (http://www.cospa-project.org/). Οι δημόσιοι οργανισμοί μπορούν, επίσης, να επικοινωνήσουν με το τοπικό κέντρο Επάρκειας Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Competence), το οποίο θα τους παράσχει πληροφορίες και υποστήριξη για τη διαδικασία μετάβασης.

Αποφυγή “απότομων” μεταβάσεων και προτίμηση τμηματικών μεταβάσεων

Οι περισσότερες μεταβάσεις μεγάλης κλίμακος που εκτελούνται σε ένα μόνο μεγάλο βήμα (όπου υπάρχει, δηλαδή, η απότομη αλλαγή από το ένα περιβάλλον στο άλλο) συνοδεύονται συνήθως από τεράστιο κόστος υποστήριξης και σημαντικά έξοδα τεχνικού εξοπλισμού. Ενώ η ανάγκη υποστήριξης περισσότερων του ενός περιβαλλόντων όντως αυξάνει το κόστος υποστήριξης και διαχείρισης, οι “ήπιες” ή τμηματικές μεταβάσεις συνήθως αποφέρουν καλύτερα συνολικά αποτελέσματα για το χρήστη και οδηγούν σε ελάχιστη διατάραξη των επιχειρηματικών διαδικασιών.

Μια ήπια μετάβαση μπορεί να ξεκινήσει με τη μετάβαση των εφαρμογών εξυπηρετητή, οι οποίες συνήθως ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα, βασίζονται στο δίκτυο και συνεπώς είναι πιο εύκολο να αντικατασταθούν και μετέπειτα να ακολουθήσει η αντικατάσταση των εφαρμογών γραφείου και χρηστών. Ένα τέτοιο σχήμα απεικονίζεται παρακάτω [KBST 06]:

7.jpg

8.jpg

Ανάθεση σε τουλάχιστον ένα άτομο της ευθύνης επικοινωνίας με την κοινότητα ή τον προμηθευτή ανοιχτού λογισμικού και προσπάθεια εύρεσης online πηγών πληροφόρησης

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του ανοιχτού λογισμικού είναι η διαθεσιμότητα ελεύθερων online πόρων, με τη μορφή βάσεων γνώσης, λιστών ταχυδρομείου, wikis (συνεργατικών διαδικτυακών χώρων), οι οποίοι μπορούν να παρέχουν ουσιαστική υποστήριξη που σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να συγκριθεί με την αντίστοιχη εμπορική. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο εντοπισμός τέτοιων πηγών γνώσης. Επομένως, η ανάθεση, σε κάποιο ή κάποια άτομα, της εύρεσης, της κατηγοριοποίησης και της επικοινωνίας με τέτοιες πηγές είναι ένας τρόπος μείωσης του κόστους υποστήριξης. Μια κοινή μέθοδος παροχής ενιαίας πηγής πληροφοριών είναι η δημιουργία ενός μικρού διαδικτυακού χώρου ενδοδικτύου (intranet), όπου θα είναι δημοσιευμένες οι online πηγές.

Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές

Μια σημαντική διαφορά που εντοπίζεται σε διαφορετικές προσπάθειες υιοθέτησης του ΕΛ/ΛΑΚ είναι το διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης που υιοθετείται από τα περισσότερα έργα ανοιχτού λογισμικού και ο διαφορετικός τρόπος διανομής των ενημερώσεων και της υποστήριξης. Αυτό απαιτεί αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των ενημερώσεων, προκειμένου να μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα προβλήματα διαλειτουργικότητας.

Κατανόηση του τρόπου που αναπτύσσεται το ανοιχτό λογισμικό

Τα περισσότερα έργα βασίζονται σε συνεργατικό μοντέλο ανάπτυξης, όπου υπάρχει ένας πυρήνας δημιουργών που παρέχουν το μεγαλύτερο κομμάτι του κώδικα (συνήθως εργάζονται για λογαριασμό κάποιας εμπορικής επιχείρησης), καθώς και μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων που είναι εκτός πυρήνα. Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης όντως παρέχει υψηλή ποιότητα κώδικα και μεγάλη ταχύτητα δημιουργίας, όμως απαιτεί, επίσης, σημαντική προσπάθεια για την καταγραφή των αλλαγών και των ενημερώσεων. Η επιλογή ενός πακέτου ανοιχτού λογισμικού πρέπει να προτείνεται όταν:

  • το ίδιο το πρόγραμμα είναι ενεργό, δηλαδή όταν διαθέτει ενεργό κοινότητα δημιουργίας. Μπορεί κανείς να ανατρέξει στην προηγούμενη ενότητα για να βρει πληροφορίες σχετικές με τους τρόπους επιλογής και ανάλυσης ενός έργου ανάπτυξης
  • υπάρχει ξεκάθαρος διαχωρισμός ανάμεσα σε “σταθερό” και “δοκιμαστικό” λογισμικό. Σε πολλά έργα, υπάρχουν δύο διακριτά ρεύματα ανάπτυξης, ένα που ασχολείται με την ενσωμάτωση των τελευταίων αλλαγών και των προσθηκών και ένα άλλο που δίνει έμφαση στη βελτίωση της σταθερότητας και στις διορθώσεις προγραμματιστικών σφαλμάτων. Ανά περιόδους, οι δημιουργοί διακόπτουν την ανάπτυξη προκειμένου να μετατραπεί μια δοκιμαστική έκδοση σε σταθερή. Αυτός ο διαχωρισμός επιτρέπει στους δημιουργούς να ικανοποιήσουν τόσο τους χρήστες που είναι πρόθυμοι να πειραματιστούν χρησιμοποιώντας τα νέα χαρακτηριστικά της εφαρμογής όσο και αυτούς που χρησιμοποιούν το λογισμικό στην καθημερινή τους δραστηριότητα, όμως είναι απαραίτητο να καταβάλλεται περισσότερη προσπάθεια για τη συλλογή πληροφοριών και νέων εκδόσεων.

Αν είναι απαραίτητη η προσθήκη νέας λειτουργικότητας ή διορθώσεων, μπορεί να είναι ευκολότερο να αναζητήσει κανείς μια έκδοση του λογισμικού που υποστηρίζεται εμπορικά. Σε πολλές περιπτώσεις, ο προμηθευτής λογισμικού συμβάλλει οικονομικά στο έργο ανοιχτού λογισμικού.

Ενδεχόμενα προβλήματα: Πολλές φορές ο διαχειριστής πληροφορικής ή οι δημιουργοί θεωρούν ότι το ανοιχτό λογισμικό είναι κάποιου είδους εμπορικό λογισμικό που κάποιος διαθέτει δωρεάν στο διαδίκτυο και το οποίο απλά είναι σε θέση να λειτουργεί.

Εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για το λογισμικό και το υλικό που θα επηρεάσει η μετάβαση, καθώς και για τη λειτουργικότητα την οποία η επιχείρηση αναζητά

Δεν μπορεί να υπάρξει επιτυχής μετάβαση σε ΕΛ/ΛΑΚ, όταν δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων οι αρχικές συνθήκες. Οι περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμοί δε διαθέτουν κάποια διαδικασία ελέγχου καταγραφής των πλατφορμών λογισμικού και υλικού που χρησιμοποιούν και ως εκ τούτου δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν το πλήθος των εργαλείων και των προγραμμάτων τα οποία χρειάζεται να αντικατασταθούν ή να ενσωματωθούν σε μια μετάβαση σε ΕΛ/ΛΑΚ. Η μελέτη πρέπει, επίσης, να λάβει υπόψη το πλήθος των χρηστών που θα εργάζονται ταυτόχρονα, τη μέση χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής του οργανισμού, καθώς και το αν το λογισμικό χρησιμοποιεί ανοιχτά ή κλειστά πρωτόκολλα επικοινωνίας και τύπους δεδομένων. Με βάση τη μελέτη αυτή θα ληφθεί η απόφαση σχετικά με το ποιοι χρήστες θα είναι οι πρώτοι τους οποίους θα αφορά η μετάβαση και θα υπολογιστεί το κόστος της εκ νέου ανάπτυξης λογισμικού ή της μετάβασης σε διαφορετικούς τύπους δεδομένων. Αρκετά αυτόματα εργαλεία καταγραφής αποθεμάτων είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο, τα οποία μπορούν να μειώσουν το κόστος της απογραφής και να επιτρέψουν τον πιο αυστηρό έλεγχο των εγκατεστημένων λογισμικών (και επομένως να μειώσουν το κόστος συντήρησης).

Μερικά από τα ζητήματα που πρέπει να ερευνηθούν είναι:

  • οι τύποι δεδομένων που χρησιμοποιούνται, τόσο σε επίπεδο ανταλλαγής εγγράφων όσο και σε επίπεδο πρωτοκόλλων δικτύου και βάσεων δεδομένων
  • η λίστα των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναπτύσσονται από την επιχείρηση, καθώς και των μακροεφαρμογών και των προγραμμάτων ελέγχου και καταγραφής
  • η διαθέσιμη λειτουργικότητα
  • μειονεκτήματα και προβλήματα που έχει η υφιστάμενη υποδομή

Είναι πολύ σημαντικό το λογισμικό που επιλέγεται για τη μετάβαση να μπορεί να ικανοποιεί τις ίδιες λειτουργικές απαιτήσεις με αυτές της τρέχουσας υποδομής Πληροφορικής και να είναι σε θέση να την ενισχύει τόσο από λειτουργικής άποψης όσο και αναφορικά με την εγγενή ποιότητά της (π.χ. διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, απόδοση).

Χρησιμοποίηση της ευελιξίας του ΕΛ/ΛΑΚ για τη δημιουργία λογισμικού που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της επιχείρησης

Το στοιχείο που καθιστά το ΕΛ/ΛΑΚ ξεχωριστό είναι η ευελιξία και η ελευθερία που παρέχει στους χρήστες και τους δημιουργούς για την παραγωγή νέων ή προσαρμοσμένων εκδόσεων οποιασδήποτε εφαρμογής. Η ευελιξία αυτή μπορεί να ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό τη σπουδαιότητα του ελεύθερου λογισμικού. Για παράδειγμα, είναι δυνατό να δημιουργηθούν προσαρμοσμένα πακέτα που περιέχουν τοπικές ρυθμίσεις, ειδικές γραμματοσειρές και άλλο υποστηρικτικό υλικό, όπως μακροεντολές και πρότυπα που χρησιμοποιούνται συνήθως εντός της επιχείρησης. Επίσης, οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις και εμφάνιση της εφαρμογής μπορεί να ενισχύσουν την αποδοχή από την πλευρά του χρήστη, τόσο εξαιτίας της δημιουργίας πιο χρηστικής και καλαίσθητης επιφάνειας εργασίας όσο και εξαιτίας της διατήρησης συνηθισμένων συνδέσμων και μενού.

Αυτού του είδους οι προσαρμογές μπορούν να ενσωματωθούν με απλό τρόπο στις πιο διαδεδομένες διανομές Linux ή μπορούν να τοποθετηθούν σε τοπικό αποθετήριο λογισμικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητη η παραγωγή λογισμικού ή κώδικα, καθώς οι περισσότερες προσαρμογές σχετίζονται με την επιλογή του κατάλληλου πακέτου, την τροποποίηση του γραφικού περιβάλλοντος ή την παροχή προτύπων και προκαθορισμένων ρυθμίσεων.

Υπάρχει πολύ περισσότερο λογισμικό διαθέσιμο από αυτό που τοποθετείται κατά την εγκατάσταση

Ζητήματα άδειας χρήσης ή σχεδίασης περιορίζουν αρκετά την ποσότητα των λογισμικών που συνήθως περιλαμβάνονται στην προεπιλεγμένη εγκατάσταση των πιο διαδεδομένων διανομών Linux. Για παράδειγμα, μόνο μερικές διανομές περιλαμβάνουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής των πιο συνηθισμένων τύπων αρχείων ήχου και εικόνας, εξαιτίας ζητημάτων αδειών χρήσης. Επιπλέον, είναι πιθανό οι διανομές να μην περιλαμβάνουν πακέτα που μπορεί να ενδιαφέρουν μόνο μια μικρή μειονότητα δυνητικών χρηστών.

Για το λόγο αυτό, είναι σημαντική η έρευνα και η συμπερίληψη στις προεπιλεγμένες εγκαταστάσεις επιπρόσθετων πακέτων που μπορεί να φανούν χρήσιμα κατά την περίοδο μετάβασης. Τέτοια πακέτα περιλαμβάνουν επιπρόσθετες γραμματοσειρές, εργαλεία πολυμέσων, καθώς και άλλα πακέτα που μπορούν να είναι χρήσιμα σε περιβάλλοντα που αποτελούνται από πολλά στοιχεία.

Κατά την επιλογή πακέτων, πάντα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στη σταθερότητα έναντι της λειτουργικότητας

Μεταξύ των πολλών ενδεχόμενων πακέτων που είναι διαθέσιμα για την εκτέλεση κάθε λειτουργίας, υπάρχει πάντα ένα ισοζύγιο ανάμεσα στη λειτουργικότητα και τη σταθερότητα. Σε γενικές γραμμές, μεταξύ των ενδεχόμενων υποψήφιων πακέτων που ικανοποιούν τις λειτουργικές απαιτήσεις της μετάβασης προτεραιότητα πρέπει να δίνεται σε αυτό που είναι πιο σταθερό και και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται σε υψηλότερο βαθμό (και έχει διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες για το διαχειριστή του συστήματος), ενώ συγχρόνως διαθέτει χαμηλότερη μεταβλητότητα μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων.

Ενδεχόμενα προβλήματα: Προβλήματα προκύπτουν όταν ο διαχειριστής πληροφορικής επιθυμεί τις τελευταίες εκδόσεις όλων των εφαρμογών.

Σχεδίαση της υποδομής υποστήριξης ροής εργασίας με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνεται το πλήθος των ενδεχόμενων “δυσκολιών μετάβασης”

Κάθε μετάβαση, από το ένα περιβάλλον στο άλλο, οδηγεί σε κάποιες “δυσκολίες μετάβασης”, δηλαδή σε μικρές διαφορές και σε έλλειψη συμβατότητας. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να να παρατηρηθεί κατά τη μετατροπή των εγγράφων από τη μια μορφή αρχείου σε κάποια άλλη. Επομένως, πρέπει να μειωθεί το πλήθος των μετατροπών αυτού του είδους, για παράδειγμα, μέσω της εκ νέου σχεδίασης των υποδειγμάτων των εγγράφων χρησιμοποιώντας κάποιο ανοιχτό πρότυπο και όχι μέσω επαναχρησιμοποίησης προηγούμενων εκδόσεων που είχαν δημιουργηθεί διαμέσου ιδιόκτητων εργαλείων. Έτσι, μειώνονται σε μεγάλο βαθμό οι διαφοροποιήσεις που προκύπτουν όταν υπάρχουν μετατροπές από τη μία μορφή στην άλλη.

Χρήση συστήματος καταγραφής σφαλμάτων

Μια δυσκολία που εντοπίζεται στη χρήση κάθε νέου λογισμικού είναι η αξιολόγηση της ικανοποίησης του χρήση και του βαθμού αποδοχής της νέας λύσης, ιδίως σε επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους όπου η συλλογή των αντιδράσεων των χρηστών είναι πιο δύσκολη. Ένα online σύστημα καταγραφής σφαλμάτων (trouble ticket system) μπορεί να παράσχει έναν απλό και εύκολο τρόπο συλλογής των αδύνατων σημείων του λογισμικού, ενώ η ανάλυση των στατιστικών στοιχείων των χρηστών μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό αυτών των χρηστών που ενδεχομένως χρειάζονται επιπλέον εκπαίδευση.

Συγγραφή και ενημέρωση λεπτομερούς βιβλίου εργασιών μετάβασης

Το εγχείρημα μετάβασης μεγάλης κλίμακας απαιτεί συντονισμένες ενέργειες και ξεκάθαρες και ενημερωμένες πληροφορίες. Ο καλύτερος τρόπος παροχής των πληροφοριών αυτών είναι μέσω ενός βιβλίου εργασιών μετάβασης, το οποίο αποτελεί το σημείο αναφοράς της διαδικασίας της μετάβασης και περιλαμβάνει πλήθος εγγράφων σχετικών με αυτή (λογική μετάβασης, λεπτομερής σχεδιασμός και τεχνική τεκμηρίωση) και το χρονοδιάγραμμα, ενημερωμένο σύμφωνα με την πρόοδο του έργου. Αυτό, επίσης, απλοποιεί τη διαχείριση του έργου όταν υπάρχουν αλλαγές στην ομάδα που εκτελεί τη μετάβαση.

Κατευθυντήριες γραμμές κοινωνικού περιεχομένου

Ένα σημαντικό εμπόδιο για την υιοθέτηση του ελεύθερου λογισμικού είναι η αποδοχή του από το χρήστη, ο οποίος συνήθως έχει περιορισμένη γνώση για το ανοιχτό λογισμικό και τα ανοιχτά πρότυπα. Σε αρκετές περιπτώσεις, το ΕΛ/ΛΑΚ θεωρείται ότι διαθέτει χαμηλότερη ποιότητα καθώς είναι “δωρεάν” και μπορεί να το κατεβάσει κανείς από το διαδίκτυο, όπως ακριβώς γίνεται με αρκετά πακέτα shareware και ερασιτεχνικές εφαρμογές. Είναι σημαντικό η αντίληψη αυτή να πάψει να υφίσταται και για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται πληροφόρηση για τον τρόπο ανάπτυξης του ΕΛ/ΛΑΚ, καθώς και για τη λογική και το επιχειρηματικό μοντέλο που κρύβεται πίσω από αυτό.

Ενημέρωση του χρήστη και όχι εξαναγκασμός του να χρησιμοποιήσει το ΕΛ/ΛΑΚ

Η αλλαγή των υποδομών σε επίπεδο πληροφορικής θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που οι χρήστες λειτουργούν και χρησιμοποιούν τους εσωτερικούς πόρους. Αυτές οι αλλαγές μπορεί να προκαλέσουν την αντίδραση των χρηστών. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί μέσω ενημέρωσης των χρηστών για τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτές τις αλλαγές και για τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθούν αυτές, καθώς και για τα οφέλη που θα προκύψουν μακροπρόθεσμα τόσο για την ίδια την επιχείρηση (χαμηλότερο κόστος, μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια) όσο και ευρύτερα για την κοινότητα.

Είναι σημαντικό να υπάρχει παροχή αρκετών πληροφοριών και υποστήριξη προκειμένου να μπορεί να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο χάσμα που μπορεί να δημιουργηθεί [IBM 06]:

9a.jpg

Ενδεχόμενα προβλήματα: Πρόβλημα υπάρχει όταν οι χρήστες έχουν την εντύπωση ότι η μετάβαση πραγματοποιείται προκειμένου να μειωθεί το χρηματικό αντίτιμο για την αγορά λογισμικού

Χρήση της μετάβασης ως ευκαιρίας βελτίωσης των ικανοτήτων των χρηστών

Η μετάβαση σε ΕΛ/ΛΑΚ μπορεί να χρησιμεύσει ως αφορμή για τη βελτίωση των συνολικών ικανοτήτων των χρηστών σε επίπεδο χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς κατά τη διαδικασία αυτή απαιτείται η εκπαίδευσή τους. Για παράδειγμα, σε πολλές επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς γίνεται κάποιους είδους εκπαίδευση στους χρήστες. Αυτό βοηθά όχι μόνο στην αύξηση της εμπιστοσύνης, αλλά και στη γενική βελτίωση της απόδοσής τους.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία αντιδράσεων από τα επονομαζόμενα “ηγετικά στελέχη”, τα οποία μπορεί να εκλάβουν τη γενικότερη βελτίωση ως περιορισμό του ρόλου τους ως τεχνικοί ηγέτες. Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των αντιδράσεων αυτών είναι ο εντοπισμός αυτών των χρηστών και η παροχή της δυνατότητας πρόσβασής τους σε υλικό εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου (το οποίο, για παράδειγμα, μπορεί να τοποθετηθεί σε κάποιο διαδικτυακό χώρο).

Επίσης, μπορεί να είναι χρήσιμη η εύρεση σημαντικών υποστηρικτών του ΕΛ/ΛΑΚ, χρηστών δηλαδή που είναι ένθερμοι θιασώτες του, οι οποίοι μπορούν να παράσχουν υποστήριξη σε άλλους χρήστες και να τους προσφέρουν επιπρόσθετες ευκαιρίες εκπαίδευσης. Σε γενικές γραμμές, είναι χρήσιμη η δημιουργία μιας σελίδας, προσβάσιμης μέσου του εταιρικού ενδοδικτύου, στην οποία θα αναρτώνται σύνδεσμοι προς όλα τα διαφορετικά πακέτα εκπαίδευσης.

Διευκόλυνση του πειραματισμού και της εκμάθησης του ΕΛ/ΛΑΚ

Η ελευθερία των αδειών χρήσης, που είναι το βασικό σημείο του ελεύθερου λογισμικού, επιτρέπει την ελεύθερη αναδιανομή του λογισμικού και του εκπαιδευτικού υλικού. Στο πλαίσιο αυτό, η παροχή στους χρήστες διανομών Linux σε live-CDs (δηλ. Σε διανομές που δεν απαιτούν εγκατάσταση σε σκληρό δίσκο) ή έντυπου υλικού μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη συνολική αποδοχή του ΕΛ/ΛΑΚ.

 
ellak/οι_καλύτερες_πρακτικές_υιοθέτησης_του_ελλακ.txt (554 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki