7.12.1.1 Εισαγωγή πεδίων Βάσης δεδομένων

Μπορείτε να ξεκινήσετε να καταχωρείτε πεδία στη Βάση δεδομένων που δημιουργήσατε, χρησιμοποιώντας το αναδυόμενο μενού με τίτλο «Δημιουργία νέου πεδίου». Υπάρχουν 12 διαφορετικοί τύποι πεδίων που μπορείτε να δημιουργήσετε για τη Βάση δεδομένων, οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Ας δούμε κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά.

Url: Η επιλογή αυτή ζητά από τον εκπαιδευόμενο να εισάγει ένα URL. Στη φόρμα που φαίνεται στην Εικόνα 7.12.3, δώστε ένα όνομα πεδίου και προαιρετικά μια σύντομη περιγραφή. Αν επιλέξετε να συμπληρώσετε την παράμετρο «Επιβεβλημένο όνομα για το σύνδεσμο» τότε τα URL θα εμφανίζονται με το όνομα που θα δώσετε. Τέλος, τσεκάροντας την επιλογή «Αυτόματη σύνδεση στο URL», τα URL που θα εισάγετε θα εμφανίζονται ως υπερσύνδεσμοι. Ένα παράδειγμα πεδίου «Url» φαίνεται στην Εικόνα 7.12.4.

database3.jpg

Εικόνα 7.12.3: Φόρμα δημιουργίας πεδίου «Url»

database4.jpg

Εικόνα 7.12.4: Παράδειγμα πεδίου «Url»

Αριθμός: Η επιλογή αυτή ζητά από τους εκπαιδευόμενους να εισάγουν έναν ακέραιο αριθμό, θετικό ή αρνητικό. Αν ο εκπαιδυόμενος εισάγει έναν δεκαδικό τότε τα δεκαδικά ψηφία θα κοπούν. Στην παρακάτω φόρμα Εικόνα 7.12.5, δώστε ένα όνομα πεδίου και προαιρετικά μια σύντομη περιγραφή. Ένα παράδειγμα πεδίου «Αριθμός» φαίνεται στην Εικόνα 7.12.6.

database5.jpg

Εικόνα 7.12.5: Φόρμα δημιουργίας πεδίου «Αριθμός»

database6.jpg

Εικόνα 7.12.6: Παράδειγμα πεδίου «Αριθμός»

Αρχείο: Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να «ανεβάσουν» ένα αρχείο. Μπορείτε να καθορίσετε το μέγιστο μέγεθος των αρχείων που θα ανεβάζουν οι εκπαιδευόμενοι, ορίζοντας την παράμετρο «Μέγιστο μέγεθος» (Εικόνα 7.12.7). Ένα παράδειγμα πεδίου «Αρχείο» φαίνεται στην Εικόνα 7.12.8.

database7.jpg

Εικόνα 7.12.7: Φόρμα δημιουργίας πεδίου «Αρχείο»

database8.jpg

Εικόνα 7.12.8: Παράδειγμα πεδίου «Αρχείο»

Γεωγραφικό πλάτος/μήκος: Με αυτόν τον τύπο πεδίου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εισάγουν μια γεωγραφική περιοχή, προσδιορίζοντας το γεωγραφικό της πλάτος και μήκος, και να μεταφερθούν αυτόματα σε αυτή με χρήση των υπηρεσιών Google Earth, OpenStreetMap, GeaBios, Mapstars. Η φόρμα που θα πρέπει να συμπληρώσετε ως εκπαιδευτές για να δημιουργήσετε ένα πεδίο «Γεωγραφικό πλάτος/μήκος» φαίνεται στην Εικόνα 7.12.9. Δώστε ένα όνομα για το πεδίο σας και προαιρετικά μια σύντομη περιγραφή. Στη συνέχεια επιλέξτε με ποια από τις διαθέσιμες υπηρεσίες θέλετε να συνδέονται τα γεωγραφικά πλάτη και μήκη που θα δίνουν οι εκπαιδευόμενοί σας και πατήστε «Προσθήκη».

database9.jpg

Εικόνα 7.12.9: Φόρμα δημιουργίας πεδίου «Γεωγραφικό πλάτος/μήκος»

Για να καταλάβετε τώρα πως οι εκπαιδευόμενοί σας θα χρησιμοποιήσουν το πεδίο «Γεωγραφικό πλάτος/μήκος», μπορείτε να μεταφερθείτε στην καρτέλα «Προσθήκη καταχώρησης» (Εικόνα 7.12.2) και να εισάγετε το γεωγραφικό πλάτος και μήκος της περιοχής που επιθυμείτε (Εικόνα 7.12.10). Για παράδειγμα, εισάγετε γεωγραφικό πλάτος 40.6600 και μήκος 23.0084 που ανήκουν στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης. Δώστε τις επιλογές σας και πατήστε «Αποθήκευση και προβολή».

database10.jpg

Εικόνα 7.12.10: Παράδειγμα πεδίου «Γεωγραφικό πλάτος/μήκος»

Αυτόματα θα ανοίξει η καρτέλα «Προβολή μοναδιαίας», όπως φαίνεται στην Εικόνα 7.12.10. Αρκεί να πατήσετε τώρα στο σύνδεσμο με το γεωγραφικό πλάτος/μήκος και θα μεταβείτε στο περιβάλλον που δείχνει η Εικόνα 7.12.11. Την ίδια διαδικασία θα ακολουθούν και οι εκπαιδευόμενοί σας κάθε φορά που θα θέλουν να εντοπίσουν κάποια γεωγραφική περιοχή με χρήση υπηρεσιών όπως το Google Maps.

database11.jpg

Εικόνα 7.12.11: Προβολή πεδίου «Γεωγραφικό πλάτος/μήκος»

database12.jpg

Εικόνα 7.12.12: Εντοπισμός γεωγραφικής περιοχής με χρήση της υπηρεσίας Google Maps

Εικόνα: Η επιλογή αυτή μοιάζει με την επιλογή «Αρχείο» με τη διαφορά ότι εδώ πρόκειται για αρχεία εικόνας και μπορείτε να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις που αφορούν την εμφάνιση των εικόνων αυτών, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 7.12.12. Συγκεκριμένα μπορείτε να ορίσετε το μήκος και το πλάτος εμφάνισης της κάθε Εικόνας (Πλάτος στην ατομική προβολή, Ύψος στην ατομική προβολή) καθώς και το αν οι εικόνες θα παρουσιάζονται σε λίστα (Πλάτος στην προβολή λίστας, Ύψος στην προβολή λίστας). Ένα παράδειγμα πεδίου «Εικόνα» φαίνεται στην Εικόνα 7.12.13.

database13.jpg

Εικόνα 7.12.13: Φόρμα δημιουργίας πεδίου «Εικόνα»

database14.jpg

Εικόνα 7.12.14: Παράδειγμα πεδίου «Εικόνα»

Ημερομηνία: Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εισάγουν μια ημερομηνία, επιλέγοντας την ημέρα, το μήνα και το έτος που επιθυμούν από τα αντίστοιχα αναδυόμενα μενού. Εσείς απλά ορίστε ένα όνομα πεδίου και προαιρετικά μια σύντομη περιγραφή στην παρακάτω φόρμα Εικόνα Εικόνα 7.12.14. Ένα παράδειγμα πεδίου «Ημερομηνία» βλέπετε στην Εικόνα 7.12.15.

database15.jpg

Εικόνα 7.12.15: Φόρμα δημιουργίας πεδίου «Ημερομηνία»

database16.jpg

Εικόνα 7.12.16: Παράδειγμα πεδίου «Ημερομηνία»

Κείμενο: Οι εκπαιδευόμενοι σε ένα τέτοιο πεδίο (Εικόνα 7.12.16) θα μπορούν να εισάγουν ένα κείμενο με μέγιστο αριθμό χαρακτήρων 60. Ένα παράδειγμα πεδίου «Εικόνα» φαίνεται στην Εικόνα 7.12.17.

database17.jpg

Εικόνα 7.12.17: Φόρμα δημιουργίας πεδίου «Κείμενο»

database18.jpg

Εικόνα 7.12.18: Παράδειγμα πεδίου «Κείμενο»

Κουμπί επιλογής: Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα ή περισσότερα κουμπιά επιλογής. Αρκεί να δώσετε ένα όνομα για το πεδίο που δημιουργείτε, μια σύντομη περιγραφή και στο τρίτο πλαίσιο κειμένου που φαίνεται στην Εικόνα 7.12.19 να γράψετε τις επιλογές σας (Ρυθμίσεις). Κάθε γραμμή αποτελεί μια ξεχωριστή επιλογή, ένα δηλαδή κουμπί επιλογής. Ένα παράδειγμα πεδίου «Κουμπί επιλογής» φαίνεται στην Εικόνα 7.12.20.

database19.jpg

Εικόνα 7.12.19: Φόρμα δημιουργίας πεδίου «Κουμπί επιλογής»

database20.jpg

Εικόνα 7.12.20: Παράδειγμα πεδίου «Κουμπί επιλογής»

Κουμπί μοναδικής επιλογής: Μοιάζει με την επιλογή «Κουμπί επιλογής» με τη διαφορά ότι οι χρήστες μπορούν να κάνουν ακριβώς μια επιλογή, ενώ στην περίπτωση των κουμπιών επιλογής, οι χρήστες μπορούν να κάνουν περισσότερες από μια επιλογές. Η φόρμα δημιουργίας πεδίου «Κουμπί μοναδικής επιλογής» είναι ίδια με τη φόρμα στην Εικόνα 7.12.19. Ένα παράδειγμα πεδίου «Κουμπί μοναδικής επιλογής» φαίνεται στην Εικόνα 7.12.21.

database21.jpg

Εικόνα 7.12.21: Παράδειγμα πεδίου «Κουμπί μοναδικής επιλογής»

Μενού: Το πεδίο αυτό χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αναδυόμενου μενού. Η φόρμα δημιουργίας πεδίου «Μενού» είναι ίδια με τη φόρμα στην Εικόνα 7.12.19. Ένα παράδειγμα πεδίου «Μενού» φαίνεται στην Εικόνα 7.12.22.

database22.jpg

Εικόνα 7.12.22: Παράδειγμα πεδίου «Μενού»

Μενού (Πολλαπλή επιλογή): Έχει την ίδια λειτουργικότητα με την επιλογή «Menu», με τη διαφορά ότι τώρα οι χρήστες μπορούν να κάνουν περισσότερες από μια επιλογές από το αναδυόμενο μενού, πατώντας το πλήκτρο Shift ή το Control καθώς δίνουν τις επιλογές τους. Η φόρμα δημιουργίας πεδίου «Μενού (Πολλαπλή επιλογή)» είναι ίδια με τη φόρμα στην Εικόνα 7.12.19. Ένα παράδειγμα πεδίου «Μενού» φαίνεται στην Εικόνα 7.12.23.

database23.jpg

Εικόνα 7.12.23: Παράδειγμα πεδίου «Μενού (Πολλαπλή επολογή)»

Περιοχή κειμένου: Η επιλογή αυτή μοιάζει με την επιλογή «Κείμενο» με τη διαφορά ότι εδώ ο εκπαιδευόμενος μπορεί να εισάγει ένα μεγάλο κείμενο και να το μορφοποιήσει χρησιμοποιώντας ένα συντάκτη HTML. Μπορείτε να ορίσετε το πλάτος και το ύψος του συντάκτη HTML, ορίζοντας τον αντίστοιχο αριθμό στηλών (columns) και γραμμών (rows) στη φόρμα στην Εικόνα 7.12.24.Ένα παράδειγμα πεδίου «Μενού» φαίνεται στην Εικόνα 7.12.25.

database24.jpg

Εικόνα 7.12.24: Φόρμα δημιουργίας πεδίου «Περιοχή κειμένου»

database25.jpg

Εικόνα 7.12.25: Παράδειγμα πεδίου «Περιοχή κειμένου»

 
ellak/7.12.1.1.txt (720 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki