Ιστορικό

Όλες οι επιχειρήσεις που εκδίδουν μηχανογραφημένα τα φορολογικά στοιχεία τους (τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.) είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν τις λεγόμενες ΕΑΦΔΣΣ. Στην παρούσα κατάσταση κάθε κατασκευαστής ΕΑΦΔΣΣ παρέχει και το ανάλογο λογισμικό χρήσης το οποίο είναι κλειστού κώδικα και είναι κλειδωμένο ώστε να χρησιμοποιεί μόνο τις συσκευές που παράγει ο ίδιος.

Στόχοι

Η ολοκλήρωση του έργου θα προσφέρει μια λύση ανοιχτού κώδικα σε ένα χώρο που δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Η ενοποίηση πολλών φορολογικών μηχανισμών από διάφορους κατασκευαστές, κάτω από ένα ενοποιημένο API, θα προσφέρει επιπλέον και ελευθερία κινήσεων στους κατασκευαστές λογιστικών προγραμμάτων και κατά συνέπεια στους τελικούς χρήστες.

Ευελπιστώ επίσης στα πλαίσια της ανάπτυξης να συνεργαστώ με κάποια εταιρία φιλική προς τις αρχές του ΕΕΛ/ΛΑΚ (ίσως την www.proxima.gr) για την πιστοποίηση του συστήματος Λογιστικό Πακέτο - OpenEAFDSS από κατασκευαστές φορολογικών μηχανισμών.

Παραδοτέα

  • Κώδικας σε perl που θα υλοποιεί όλους τους στόχους παραπάνω
  • Public repo με τον κώδικα στο code.google.com
  • Τεκμηρίωση, test-cases, κλπ.
  • Καταχώρηση στο CPAN

Χρονοδιάγραμμα

Παρουσίαση

 
ellak/openeafdss.txt (7 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki