Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δημιουργία εφαρμογής διαχείρισης οργανογράμματος

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης Οργανογράμματος.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ, εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ, ανταποκρινόμενη στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα οφέλη της χρήσης του Ελεύθερου Λογισμικού, φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, και θα αναλάβει πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν την χρήση του.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Οι προτάσεις υποβάλλονται έως την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2010, σε ηλεκτρονική μορφή στο info ΑΤ ellak DΟΤ gr

Αντικείμενο

Ο στόχος είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής σε OpenOffice Calc(.ods) που θα διατίθεται με άδεια χρήσης EUPL ( http://www.osor.eu/eupl ) για την διαχείριση Οργανογραμμάτων που θα προβλέπει την καταχώριση των μονάδων και των εργαζομένων ενός οργανισμού.

Η εφαρμογή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε μορφή xml και pdf (για εκτύπωση), ενώ τα δεδομένα θα πρέπει να μπορούν να εισαχθούν σε ανάλογου σχήματος βάσης δεδομένων mysql.

Πιο συγκεκριμένα :

- Ο Χρήστης πρέπει να εισάγει μέσω φόρμας με ιεραρχικό (δενδροειδή) τρόπο τις διοικητικές μονάδες (Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφεία, κλπ) του οργανισμού του.

- Ο Χρήστης πρέπει να εισάγει στοιχεία εργαζομένων(Ον/μο, Στοχεία Επικοινωνίας, Αρμοδιότητες, Σχέση Εργασίας) στο αντίστοιχο τμήμα.

- H εφαρμογή πρέπει να έχει τη δυνατότητα εξαγωγής του περιεχόμενου σε pdf, xml και σε οπτικό διάγραμμα (οργανόγραμμα).

- Η εφαρμογή πρέπει να έχει την δυνατότητα εισαγωγής των ανωτέρω στοιχείων απο XML με αντίστοιχο σχήμα.

Παραδοτέα

- η εφαρμογή σε calc

- υπόδειγμα του αρχείου με δεδομένα

- τεκμηρίωση και οδηγίες χρήσης

Συμμετοχή

Το έργο είναι ανοικτό σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική. Η αποζημίωση μετά την τελική υποβολή των παραδοτέων ορίζεται στα 3.000 ευρώ.

Κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση την αρτιότητα τους και το χρονοδιάγραμμα που θα θέσουν, ενώ θα ληφθούν υπόψιν και τα βιογραφικά σημειώματα των συμμετεχόντων ή των ομάδων.

Σύνθεση Επιτροπής Αξιολόγησης

H Επιτροπή Αξιολόγησης θα ορισθεί από την ΕΕΛ/ΛΑΚ και θα αποτελείται από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής.

Δημοσίευση διαγωνισμού και αποτελεσμάτων

Η προκήρυξη του διαγωνισμού καθώς και τα αποτελέσματα του θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΛ/ΛΑΚ (www.ellak.gr).

Υποβολή προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν περιγραφή των εργασιών και συνοπτική τεκμηρίωση για τον τρόπο υλοποίησης τους.

Η πρόταση πρέπει να συνοδεύετε από σύντομα βιογραφικά που θα τεκμηριώνουν την σχετική με τις προτεινόμενες εργασίες εμπειρία και θα περιέχει το όνομα, επώνυμο, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail, κλπ) του διαγωνιζόμενου ή της ομάδας.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προτεινόμενου έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον ένα μήνα. Η Πρόταση δεν πρέπει να υπερβαίνει σε έκταση τις 900 λέξεις και το βιογραφικό τις 300 λέξεις.

Γενικοί όροι

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται, από μέρους των διαγωνιζομένων, ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του.

 
eellak/organogramma.txt (2183 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki