Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ελληνοποίηση ΕΛΛΑΚ Λογισμικών για χρήση στον Δημόσιο Τομέα

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την Ελληνοποίηση ΕΛΛΑΚ Λογισμικών που είναι χρήσιμα για τον δημόσιο τομέα.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ, εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ, ανταποκρινόμενη στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα οφέλη της χρήσης του Ελεύθερου Λογισμικού, φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, και θα αναλάβει πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν την χρήση του.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Οι προτάσεις υποβάλλονται εως την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2009, σε ηλεκτρονική μορφή στο info ΑΤ ellak DΟΤ gr

Πακέτα λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ για χρήση σε τομείς του Δημόσιου Τομέα

Υπάρχει μια σειρά από σημαντικά πακέτα λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ που είναι πολύ χρήσιμα για χρήση σε σημαντικούς τομείς του Δημόσιου Τομέα (δείτε παρακάτω), και που μέχρι τώρα έχει γίνει σημαντική προσπάθεια στην τοπικοποίηση (μετάφραση) από ομάδες που δουλεύουν σε εθελοντική βάση. Με το έργο αυτό θέλουμε να βοηθήσουμε συμβάλλοντας και αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο των εθελοντών ώστε να μεταφραστούν σημαντικά κομμάτια λογισμικού που δεν έχουν μεταφραστεί μέχρι σήμερα αλλά και να ελληνοποιηθούν ΕΛ/ΛΑΚ Λογισμικά τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν κάνοντας πιο εύκολη την αλληλεπίδραση των πολιτών με τον Δημόσιο Τομέα.

Αντικείμενο

Ο διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο τον εξελληνισμό (μετάφραση, τοπικοποίηση, για πληροφορίες δείτε και το http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open_source_software_packages ) ΕΛ/ΛΑΚ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους παρακάτω τομείς του Δημόσιου Τομέα:

Συμμετοχή

Το έργο είναι ανοικτό σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική.

Χαρακτηριστικά και παραδοτέα

Οι μεταφράσεις θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα πρότυπα και τις τεχνολογίες του αντίστοιχου έργου. Οι όροι που θα χρησιμοποιθούν θα πρέπει να είναι δόκιμοι, προερχόμενοι κατά το δυνατόν από καθιερωμένα γλωσσάρια και λεξικά όρων και το γλωσσάρι http://www.ellak.gr/index.php?option=com_glossary&Itemid=75 . Η μετάφραση θα πρέπει να είναι ορθογραφικά και συντακτικά ελεγμένη και συνεπής σε όλο το έργο που έχει μεταφραστεί. Παραδοτέο της αντίστοιχης εργασίας είναι η ενσωμάτωση της πλήρους μετάφρασης όλων των μηνυμάτων του λογισμικού στην αντίστοιχη διανομή του λογισμικού.

Χρήση Αποτελεσμάτων

H ελληνοποιημένη έκδοση θα γίνεται διαθέσιμη με την άδεια διάθεσης του αντίστοιχου έργου λογισμικού.

Κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

  • Χρησιμότητα του λογισμικού για τον δημόσιο τομέα
  • Εμπειρία σε αντίστοιχα έργα
  • Αξιοπιστία του λογισμικού
  • Παραδείγματα από χρήση του σε άλλες χώρες
  • Αξιοποίηση της υπάρχουσας εμπειρίας, και η συνεργασία με υπεύθυνους σε έργα που έχουν ελληνοποιηθεί μερικώς.

Σύνθεση Επιτροπής Αξιολόγησης

H Επιτροπή Αξιολόγησης θα ορισθεί από την ΕΕΛ/ΛΑΚ και θα αποτελείται από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής.

Δημοσίευση διαγωνισμού και αποτελεσμάτων

Η προκήρυξη του διαγωνισμού καθώς και τα αποτελέσματα του θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΛ/ΛΑΚ (www.ellak.gr) και θα κοινοποιηθούν στις σχετικές λίστες.

Υποβολή προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν περιγραφή των εργασιών και συνοπτική τεκμηρίωση για τον τρόπο υλοποίησης τους καθώς και τεκμηρίωση της χρησιμότητας του λογισμικού στον δημόσιο τομέα. Σε περίπτωση που η πρόταση και η αντίστοιχη τεκμηρίωση βρίσκεται σε διαδικτυακό τόπο, αρκεί η αναφορά της αντίστοιχης διεύθυνσης.

Η πρόταση πρέπει να συνοδεύετε από σύντομα βιογραφικά που θα τεκμηριώνουν την σχετική με τις προτεινόμενες εργασίες εμπειρία και θα περιέχει το όνομα, επώνυμο, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail, κλπ) του διαγωνιζόμενου ή της ομάδας.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προτεινόμενου έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ ΤΙΣ 900 ΛΕΞΕΙΣ και το ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΣ 300 ΛΕΞΕΙΣ.

Οι προτάσεις πρέπει να σταλούν το αργότερο έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2009, στo info AT ellak DOT gr με θέμα: Διαγωνισμός Ελληνοποίησης ΕΛ/ΛΑΚ για τον δημόσιο τομέα.

Γενικοί όροι

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες του διαγωνισμού.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται, από μέρους των διαγωνιζομένων, ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του.

Πρότυπο Πρότασης

* Το κείμενο προτείνεται να είναι σε απλή plain text μορφή. * Συνολικά η πρόταση πρέπει να είναι σύντομη και περιεκτική και να μην υπερβαίνει τις 900 λέξεις. * Έμφαση πρέπει να δοθεί στο προτεινόμενο έργο και τη σημασία του, καθώς και στην ικανότητα του ατόμου ή της ομάδας να το φέρει εις πέρας. * Η αποστολή των αιτήσεων γίνεται με ένα email στο info AT ellak DΟΤ gr με το κείμενο της αίτησης inline στο email.

Παράδειγμα πρότασης:

Τίτλος: Τοπικοποίηση του προγράμματος _ που έχει εφαρμογή στο χώρο της συνταγογράφησης

Περίληψη: Συνοπτική περιγραφή του project σε 150 λέξεις

Τεκμηρίωση Χρησιμότητας: Βασικοί λόγοι χρηματοδότησης του έργου. Αιτιολόγηση χρησιμότητας του στους συγκεκριμένους τομείς λαμβάνοντας υπόψη την ελληνική πραγματικότητα. Αναφορές πιθανόν και σε παραδείγματα χρήσης του σε άλλες χώρες.

Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση θα βασιστεί τόσο στις συνολικές προσθήκες κώδικα που θα γίνουν στο project ώστε να είναι κατάλληλο για την ελληνική πραγματικότητα (τοπικοποίηση), όσο και στον όγκο της μεταφραστικής δουλειάς για την πλήρη μετάφραση του στα ελληνικά. Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια συνολική εκτίμηση παρέμβασης στο έργο και κατ επέκταση το ύψους της χρηματικής βοήθειας που απαιτείται.

Παραδοτέα: Ακριβής αναφορά στα παραδοτέα (deliverables) που θα δοθούν στο τέλος της εργασίας. Πχ: - Κώδικας σε Python που θα υλοποιεί όλους τους στόχους παραπάνω - Public repo με τον κώδικα στο code.google.com - Τεκμηρίωση, test-cases, κλπ. - RPM πακέτα, έτοιμα προς εγκατάσταση για Fedora, Ubuntu ( Για Ubuntu δεν κάνουν rpm πακέτα άλλα .deb ) Χρονοδιάγραμμα: Bullets με χρονικά milestones, ιδανικά τέτοια που θα είναι μετρήσιμη η επιτυχία τους. Παράδειγμα: - 15/11: Ολοκλήρωση αλλαγών στον κώδικα του έργου - 25/11: Τεκμηρίωση στο 50% - 10/12: Ολοκλήρωση τεκμηρίωσης (>500 λέξεις) - 25/12: Ολοκλήρωση όλων των παραδοτέων

Γιατί εμάς: 2-3 παράγραφοι για τα μέλη της ομάδας με έμφαση στα χαρακτηριστικά που σας κάνουν ικανούς να φέρετε εις πέρας το έργο. Έμφαση σε προηγούμενη ενασχόληση με ελεύθερο λογισμικό και ανάπτυξη κώδικα, ειδικά σε επιτεύγματα στους τομείς αυτούς.

Προσωπικά στοιχεία υπεύθυνου ομάδας: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, email

 
eellak/public_sector.txt (5948 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki