Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Σύντομη περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μία έντονη και συνεχώς αυξανόμενη δραστηριοποίηση στον τομέα της ανάπτυξης Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Ανάλογη κινητικότητα σε διεθνές επίπεδο εμφανίζεται και στην ανάπτυξη και αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα οφέλη από την οργάνωση και τη συνεχή διαθεσιμότητα τέτοιων τεχνολογιών στον επιχειρηματικό τομέα μιας χώρας είναι αναμφισβήτητα. Στην προσπάθεια ενημέρωσης των επιχειρήσεων για τη χρήση εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ η μετάφραση του οδηγού “Free/Libre and Open Source Software Metrics: Guide for SMEs” κρίνεται αναγκαία. Η μετάφραση του οδηγού θα βασιστεί παράλληλα στη συνεργατική συνεισφορά των Φωτεινή Τρίμμη και Γεωργίου Καλπάκη που όπως αναφέρεται και στα σύντομα βιογραφικά σημειώματα, διαθέτουν εμπειρία σε θέματα εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ τόσο στην εκπαίδευση όσο και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Περιεχόμενα

Περίληψη

Εισαγωγή στον οδηγό για τις ΜΜΕ

  1. Τι είναι το ΕΛΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα)

Παράρτημα 1: Εκτίμηση του αριθμού των ενεργών έργων ΕΛΛΑΚ

Παράρτημα 2: Πίνακες αξιολόγησης βαθμολογίας QSOS

Παράρτημα 3 : Εργαλεία USB για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Εισαγωγή στον κατάλογο λογισμικού

Αναφορές

Παραδοτέα

Λήψη του οδηγού (odt): http://www.it.uom.gr/ellak/GuideforSMEs.odt

Λήψη του οδηγού (pdf): http://www.it.uom.gr/ellak/GuideforSMEs.pdf

Παρουσίαση του Οδηγού (odp): http://www.it.uom.gr/ellak/GuideforSMEs.odp

Παρουσίαση του Οδηγού (pdf): http://www.it.uom.gr/ellak/GuideforSMEs_presentation.pdf

Άδεια Χρήσης

Ομάδα συγγραφής

Γεώργιος Καλπάκης, Msc. kalpakis@uom.gr

Φωτεινή Τρίμμη, Msc. ftrimmi@uom.gr

 
ellak/ellak_smes_guide.txt (19 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki