Παράρτημα 2: Πίνακες αξιολόγησης βαθμολογίας QSOS

Τα δεδομένα κατωτέρω αποτελούν σύνθεση της επίσημης μεθοδολογίας αξιολόγησης QSOS, της έκδοσης 1.6, που διατίθεται στη διεύθυνση www.qsos.org συνοδευμένη από χρήσιμα εργαλεία που διευκολύνουν τα βήματα συλλογής και καταγραφής της βαθμολογίας. Ο κύριος άξονας της αξιολόγησης περιλαμβάνει κριτήρια για την εκτίμηση κινδύνων από τον χρήστη όταν υιοθετεί ΕΛ/ΛΑΚ. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων διενεργείται ανεξάρτητα από το περιεχόμενο του εξειδικευμένου χρήστη. (Σημειώνεται ότι το περιεχόμενο εξετάζεται κατωτέρω στο βήμα 3 “προϋποθέσεις”). Τα κριτήρια ταξινομούνται σε πέντε κατηγορίες:

  • Εγγενής διάρκεια
  • Εμπορική λύση
  • Ενσωμάτωση
  • Τεχνική προσαρμογής
  • Στρατηγική

Μετά το γενικό τμήμα, ανάλογα με τον τομέα εφαρμογής είναι δυνατή η δημιουργία παραμετροποιημένων φύλλων QSOS. Κατωτέρω ακολουθεί αξιολόγηση συνεργατικών εργαλείων:

Κριτήριο Βαθμολόγηση 0 Βαθμολόγηση 1 Βαθμολόγηση 2
Γενικό τμήμα
Εγγενής διάρκεια
Ωριμότητα
Ηλικία <3μήνες Μεταξύ 3 μηνών και 3 ετών Μετά 3 έτη
Σταθερότητα Ασταθές λογισμικό με πολλές εκδόσεις ή βελτιωτικά πακέτα που προκαλούν παρενέργειες Σταθερή παραγωγή υπάρχουσες αλλά παλαιές εκδόσεις Σταθερό λογισμικό. Οι εκδόσεις παρέχουν διορθώσεις σφαλμάτων αλλά κυρίως νέες ρυθμίσεις
Ιστορικό To λογισμικό αναγνωρίζει ορισμένα προβλήματα που είναι απαγορευτικά Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα ή κρίσεις Ιστορικό καλής διαχείρισης κρίσιμων καταστάσεων
Συνάρτηση συστήματος FORK Το λογισμικό είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ως αντίγραφο διεργασίας στο σύστημα προς εκτέλεση Το λογισμικό προέρχεται από χρήση συνάρτησης FORK, αλλά είναι μικρή η πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί ως Fork στο μέλλον Το λογισμικό έχει μικρή πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί ως συνάρτηση fork. Δεν προέρχεται από συνάρτηση fork
Υιοθέτηση Ελάχιστοι χρήστες Διαπίστωση χρήσης στο διαδίκτυο Πολλοί χρήστες, πολλές παραπομπές
Παραπομπές Καμία Ελάχιστες παραπομπές Συχνή χρήση σε κρίσιμες εφαρμογές
Κοινότητα συνεισφοράς Καμία κοινότητα με πραγματική δραστηριότητα (λίστα ταχυδρομείου, φόρουμ) Υπάρχουσα κοινότητα με αξιοσημείωτη δραστηριότητα Ισχυρή κοινότητα: μεγάλη δραστηριότητα σε φόρουμ, πολλές συνεισφορές και υποστηρικτές
Βιβλία Δεν υπάρχουν εγχειρίδια για το λογισμικό Λιγότερα από 5 βιβλία για το λογισμικό Διατίθενται περισσότερα από 5 βιβλία για το λογισμικό σε αρκετές γλώσσες
Ηγεσία ανάπτυξης
Ομάδα ηγετών Εμπλέκονται 1 με 2 άτομα χωρίς σαφή ταυτοποίηση Μεταξύ 2 και 5 ατόμων Περισσότερα από 5 άτομα
Είδος διοίκησης Τελείως αυταρχικό Πεφωτισμένη δεσποτεία Συμβούλιο προγραμματιστών με εξακριβωμένο ηγέτη (π.χ. KDE)
Δραστηριότητα
Προγραμματιστές, ταυτοποίηση, ρυθμός παραγωγικότητας Λιγότεροι από 3 προγραμματιστές, ασαφής ταυτοποίηση 4-7 προγραμματιστές ή περισσότεροι διαπιστωμένοι με σημαντικό ρυθμό παραγωγικότητας Περισσότεροι από 7 προγραμματιστές, πολύ σταθερή ομάδα
Δραστηριότητα αποσφαλμάτωσης Αργή αντίδραση στα φόρουμ ή σε λίστες ταχυδρομείου, καμία αποσφαλμάτωση σε νεότερη έκδοση Εξακριβωμένη δραστηριότητα χωρίς σαφή διαδικασία, μεγάλος χρόνος αντίδρασης Έντονη διάδραση βάσει καθορισμένων ρόλων και ανάθεσης καθηκόντων
Λειτουργικότητα Ελάχιστες ή καμία νέα λειτουργία Εξέλιξη του προϊόντος από την ομάδα-πυρήνα ή μετά από αίτημα του χρήστη χωρίς σαφή διαδικασία Εργαλεία για τη διαχείριση αιτημάτων λειτουργίας, έντονη διάδραση και roadmap
Εκδόσεις Ελάχιστη δραστηριότητα όσον αφορά εκδόσεις παραγωγής και ανάπτυξης Δραστηριότητα παραγωγής και εκδόσεις. Συχνές μικρές εκδόσεις ελάσσονος σημασίας (απασφαλματώσεις) Σημαντική δραστηριότητα με συχνές εκδόσεις ελάσσονος σημασίας (απασφαλματώσεις) και προγραμματισμένες εκδόσεις μείζονος σημασίας σχετιζόμενες με τη roadmap

Κριτήριο Βαθμολόγηση 0 Βαθμολόγηση 1 Βαθμολόγηση 2
Γενικό τμήμα
Εμπορική λύση
Ανεξάρτητη ανάπτυξη Ανάπτυξη πραγματοποιούμενη 100% από εργαζόμενους μιας επιχείρησης 60% maximum 20% minimum
Υπηρεσίες
Εκπαίδευση Καμία διαπιστωμένη παροχή εκπαίδευσης Η προσφορά υπάρχει αλλά περιορίζεται γεωγραφικά και γλωσσολογικά ή παρέχεται από έναν προμηθευτή Πλούσιες παροχές από πολλούς προμηθευτές σε διαφορετικές γλώσσες και διαχωρισμός λειτουργιών σε αυξανόμενα επίπεδα
Υποστήριξη Καμία προσφορά υποστήριξης εκτός διαμέσου δημόσιων φόρουμ και λίστας ταχυδρομείου Υπάρχουσα προσφορά που παρέχεται από έναν ανάδοχο χωρίς σοβαρή δέσμευση ποιότητας υπηρεσιών Πολλαπλοί πάροχοι της υπηρεσίας με ισχυρή δέσμευση (πχ εγγύηση χρόνου)
Συμβουλευτική Καμία προσφορά συμβουλευτικής υπηρεσίας Υπάρχει προσφορά αλλά περιορίζεται γεωγραφικά και γλωσσολογικά ή παρέχεται από έναν προμηθευτή Συμβουλευτικές υπηρεσίες από πολλούς προμηθευτές σε διαφορετικές γλώσσες
Τεκμηρίωση Καμία τεκμηρίωση Υπάρχει τεκμηρίωση αλλά μεταβάλλεται με το χρόνο περιορίζεται σε μία γλώσσα ή δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη Επικαιροποιημένη τεκμηρίωση, μετάφραση και πιθανώς προσαρμόσιμη σε διαφορετικούς αναγνώστες (τελικός χρήστης, διαχειριστής)
Διασφάλιση ποιότητας
Διασφάλιση ποιότητας Καμία Διαπιστώνεται διασφάλιση ποιότητας αλλά δεν είναι τυποποιημένη και δεν παρέχονται εργαλεία Αυτόματος έλεγχος διασφάλισης ποιότητας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής με δημοσίευση των αποτελεσμάτων
Εργαλεία Δεν υπάρχει εργαλείο διαχείριση σφαλμάτων ή αιτημάτων ρυθμίσεων Παρέχονται τυποποιημένα εργαλεία Έντονη χρήση εργαλείων για ρόλους ανάθεση καθηκόντων και παρακολούθηση προόδου

Κριτήριο Βαθμολόγηση 0 Βαθμολόγηση 1 Βαθμολόγηση 2
Γενικό τμήμα
Πακέτο
BSD
FREEBSD Το λογισμικό δεν αποτελεί πακέτο FREEBSD Υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα αναγνώρισης FREEBSD Παρέχεται επίσημη αναγνώριση FREEBSD
MacOS X Το λογισμικό δεν αποτελεί πακέτο MacOS X Υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα αναγνώρισης ΕΛ/ΛΑΚ MacOS X Παρέχεται επίσημη αναγνώριση MacOS X
NET BSD Το λογισμικό δεν αποτελεί πακέτο NET BSD Υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα αναγνώρισης ΕΛ/ΛΑΚ NET BSD Παρέχεται επίσημη αναγνώριση NET BSD
OPEN BSD Το λογισμικό δεν αποτελεί πακέτο OPEN BSD Υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα αναγνώρισης ΕΛ/ΛΑΚ OPEN BSD Παρέχεται επίσημη αναγνώριση OPEN BSD
LINUX Το λογισμικό δεν αποτελεί πακέτο LINUX Υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα αναγνώρισης ΕΛ/ΛΑΚ LINUX Παρέχεται επίσημη αναγνώριση LINUX
DEBIAN Το λογισμικό δεν αποτελεί πακέτο DEBIAN Υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα αναγνώρισης ΕΛ/ΛΑΚ DEBIAN Παρέχεται επίσημη αναγνώριση DEBIAN
MANDRIVA Το λογισμικό δεν αποτελεί πακέτο MANDRIVA Υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα αναγνώρισης ΕΛ/ΛΑΚ MANDRIVA Παρέχεται επίσημη αναγνώριση MANDRIVA
RED HAT Το λογισμικό δεν αποτελεί πακέτο RED HAT Υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα αναγνώρισης ΕΛ/ΛΑΚ RED HAT Παρέχεται επίσημη αναγνώριση RED HAT
Suse Το λογισμικό δεν αποτελεί πακέτο Suse Υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα αναγνώρισης ΕΛ/ΛΑΚ Suse Παρέχεται επίσημη αναγνώριση
Source Το λογισμικό δεν μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς προσπάθεια Υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα αναγνώρισης ΕΛ/ΛΑΚ και υπάρχουν αυστηρές συνθήκες (OS, arch, lib) Παρέχεται δυνατότητα εύκολης εγκατάστασης
Unix
AIX Το λογισμικό δεν αποτελεί πακέτο AIX Υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα αναγνώρισης Παρέχεται επίσημη αναγνώριση
HP-UX Το λογισμικό δεν αποτελεί πακέτο Υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα αναγνώρισης Παρέχεται επίσημη αναγνώριση
Solaris Το λογισμικό δεν αποτελεί πακέτο Υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα αναγνώρισης Παρέχεται επίσημη αναγνώριση Sun for Solaris
Windows Το λογισμικό δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε Windows Υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα αναγνώρισης ή καλύπτονται εξειδικευμένες εκδόσεις Windows (Windows 2000 & Windows XP) Παρέχεται επίσημη αναγνώριση

Κριτήριο Βαθμολόγηση 0 Βαθμολόγηση 1 Βαθμολόγηση 2
Γενικό τμήμα
Εκμεταλλευσιμότητα
Ευχρηστία, εργονομική Δύσκολο στη χρήση απαιτεί υπόβαθρο γνώσεων λειτουργικότητα λογισμικού Αυστηρή και τεχνική εργονομία Περιλαμβάνει λειτουργίες βοήθειας και εξειδικευμένη εργονομία
Διαχείριση Όχι λειτουργίες διαχείρισης/παρακολούθησης Υπάρχουσες λειτουργίες, αλλά ατελείς και χρήζουν βελτίωσης Ολοκληρωμένες και εύκολες στη χρήση λειτουργίες. Πιθανή ενσωμάτωση με εξωτερικά εργαλεία(SNMP, syslog)
Τεχνική προσαρμογή
Αρχιτεκτονική αυτοτελών μονάδων Μονολιθικό λογισμικό Παρουσία υψηλού επιπέδου λειτουργιών που επιτρέπουν εγκατάσταση λογισμικού πρώτου επιπέδου Λειτουργική αντίληψη, εύκολη προσαρμογή του λογισμικού με επιλογή ή δημιουργία λειτουργιών
Τροποποίηση κώδικα Δια χειρός Δυνατή η ανασύνταξη αλλά δύσκολη χωρίς εργαλεία ή τεκμηρίωση Ανασύνταξη με εργαλεία και βάσει τεκμηρίωσης
Στρατηγική
Άδεια
Επιτρεψιμότητα Πολύ αυστηρή άδεια, όπως η GPL Μετριοπαθής άδεια, τοποθετείται μεταξύ των δύο άκρων ( GPL & BSD), διττή άδεια ανάλογα με το είδος του χρήστη (ιδιώτης, εταιρεία) ή τη δραστηριότητα Επιτρέψιμη άδεια όπως η BSD ή Apache
Προστασία έναντι της συνάρτησης fork Επιτρέψιμη άδεια όπως η BSD ή Apache Μετριοπαθής άδεια, τοποθετείται μεταξύ των δύο άκρων ( GPL & BSD), διττή άδεια ανάλογα με το είδος του χρήστη (ιδιώτης, εταιρεία) ή τη δραστηριότητα Πολύ αυστηρή άδεια, όπως η GPL
Κάτοχοι δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Οι κάτοχοι των δικαιωμάτων είναι λίγοι ιδιώτες ή φορείς καθιστώντας ευκολότερη την αλλαγή της άδειας Οι κάτοχοι των δικαιωμάτων είναι πολλοί ιδιώτες που κατέχουν τον κώδικα κατά τον ίδιο τρόπο καθιστώντας δύσκολη την αλλαγή καθεστώτος άδειας Ο κάτοχος των δικαιωμάτων είναι φορέας που έχει την εμπιστοσύνη της κοινότητας (πχ FSF ή ASF)
Τροποποίηση πηγαίου κώδικα Κανένας τρόπος στην πράξη για πρόταση τροποποίησης κώδικα Παρέχονται εγχειρίδια για την πρόσβαση και τροποποίηση του κώδικα (όπως CVS &SVN) αλλά δεν χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη του λογισμικού Επακριβώς καταγεγραμμένη διαδικασία τροποποίησης του κώδικα, θεσμοθετημένη και τηρείται από όλους βάσει της ανάθεσης ρόλων
Roadmap Προγραμματισμός εργασιών Δεν υφίσταται Υπάρχει roadmap αλλά χωρίς προγραμματισμό
Παραμετροποιημένο roadmap με προγραμματισμό και διαχείριση καθυστερήσεων Χορηγός Το λογισμικό δεν έχει χορηγό, η ομάδα-πυρήνας δεν είναι έμμισθη Το λογισμικό έχει μοναδικό χορηγό που είναι σε θέση να καθορίζει την στρατηγική
Στρατηγική ανεξαρτησία Δεν διαπιστώνεται στρατηγική η εξάρτηση από έναν δρώντα (ιδιώτη, εταιρεία, χορηγό) Στρατηγικό όραμα κοινό με άλλα ΕΛ/ΛΑΚ αλλά χωρίς δέσμευση από τους κατόχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Πλήρης εξάρτηση από την ομάδα-πυρήνα, την οντότητα κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, ισχυρή εμπλοκή στη διαδικασία τυποποίησης

Κριτήριο Βαθμολόγηση 0 Βαθμολόγηση 1 Βαθμολόγηση 2
Εξειδικευμένο συνεργατικό εργαλείο
GUI διαχείριση
Διαδικτυακή διεπαφή Καμία διεπαφή Παρέχεται περιορισμένη διαδικτυακή διεπαφή Δυνατότητα πλήρους ολοκλήρωσης με διαδικτυακή διεπαφή
Κατάσταση κονσόλας -προβολής Κανένα Υφίστανται περιορισμένα εργαλεία Πλήρης πρόσβαση στον εξυπηρετητή ρυθμίσεων μέσω πολυδύναμων εργαλείων και σχεδιαστικά κείμενα
Εργαλείο διαχείρισης stand alone Κανένα Περιορισμένο εργαλείο επιτρέπει στον χρήστη να προβεί σε εξειδικευμένες λειτουργίες Δυναμικό εργαλείο επιτρέπει πρόσβαση σε όλες τις κύριες λειτουργίες του εξυπηρετητή
Υποστηριζόμενα συνεργατικά εργαλεία
Διαχειριστής καθηκόντων Δεν παρέχεται Παρέχεται αλλά απουσιάζουν βασικές λειτουργίες Πλήρως υποστηριζόμενος διαχειριστής καθηκόντων
Διαχειριστής σημειώσεων Δεν παρέχεται Παρέχεται περιορισμένη λειτουργία Παρέχεται πλήρως ολοκληρωμένη λειτουργία
Διαχειριστής επαφών Δεν δύναται να προστεθεί στον εξυπηρετητή Υφίσταται αλλά με περιορισμένες λειτουργίες Πλήρως υποστηριζόμενος Διαχειριστής επαφών
Πρότυπη υποστήριξη
iCalendar σε webDAV Δεν υποστηρίζεται Υποστηρίζεται μερικώς Το iCalendar λειτουργεί σε webDAV
CalDav Δεν υποστηρίζεται Υποστηρίζεται μερικώς Το CalDav Λειτουργεί
GroupDav Δεν υποστηρίζεται Υποστηρίζεται μερικώς Το GroupDav Λειτουργεί
SyncML Δεν υποστηρίζεται Υποστηρίζεται μερικώς Το SyncML Λειτουργεί
Supported client
Web client Δεν υπάρχει διαδικτυακή διεπαφή Παρέχεται διαδικτυακή διεπαφή αλλά είναι περιορισμένη και απαιτείται εργασία για την ολοκλήρωση Η διαδικτυακή επαφή παρέχεται άμεσα με το έργο
Microsoft outlook Δεν υποστηρίζεται το Microsoft outlook Υπάρχει σύνδεση με Microsoft outlook Ελεύθερη σύνδεση με Microsoft outlook
Novell evolution Δύναται να χρησιμοποιηθεί Novell evolution Δύναται να χρησιμοποιηθεί Novell evolution υπό περιορισμούς Υποστηρίζεται πλήρως το Novell evolution
KDE/ Περιβάλλον εργασίας Κ Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το KDE PIM (korganizer, kmail) με αυτό το συνεργατικό εργαλείο Δύναται να χρησιμοποιηθεί το KDE υπό περιορισμούς Υποστηρίζεται πλήρως το KDE
Apple iCal Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Apple iCal Δύναται να χρησιμοποιηθεί το Apple iCal υπό περιορισμούς Υποστηρίζεται πλήρως το Apple iCal
Απόδοση
Εξισορρόπηση εργασίας (Load balancing) Αυτό το λογισμικό δεν είναι loadbalancer Δύναται να διαχωριστεί τμήμα της εγκατάστασης αλλά υφίσταται σημαντική συμφόρηση bottleneck Λειτουργεί το loadbalancing
Ποιότητα κώδικα
Πρόσβαση ΑΡΙ (Application programming Interface) από μακριά Δεν υπάρχει ΑΡΙ Υφίσταται ΑΡΙ (SOAP, XML/RPC, REST) αλλά περιέχει σφάλματα Παρέχεται δυναμικό ΑΡΙ (SOAP, XML/RPC, REST)
Ενιαίο ΑΡΙ Δεν υπάρχει ΑΡΙ για την επέκταση του εξυπηρετητή ή είναι περιορισμένο και μη τεκμηριωμένο υπάρχει ΑΡΙ περιορισμένο και μη πλήρως τεκμηριωμένο Πλήρως τεκμηριωμένο και ολοκληρωμένο ΑΡΙ

 
ellak/παράρτημα_2.txt (519 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki