Παράρτημα 3 : Εργαλεία USB για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Μία από τις δυσκολίες διάδοσης του ΕΛ/ΛΑΚ σε ΜΜΕ αποτελεί η παρουσίαση αυτή καθ’ εαυτή του λογισμικού κατά τρόπο που να πρόκειται για λογισμικό χαμηλού κόστους, εύκολο στη χρήση και συμβατό με το υφιστάμενο υλικό και λογισμικό που χρησιμοποιείται από την εταιρεία. Στο παρελθόν ο κύριος τρόπος διανομής εφαρμογών ήταν μέσω της χρήσης CD, δηλαδή διανομή linux που περιλάμβανε επιπρόσθετα πακέτα διανεμημένα ως self booting compact disc τα οποία κατά την εκκίνηση εμφάνιζαν σύνολο δραστηριοτήτων ή εφαρμογών που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τον τελικό αποδέκτη-χρήστη. Η προσέγγιση αυτή έχει το αποτέλεσμα ότι τα CD είναι εύκολα στη χρήση και έχουν χαμηλό κόστος παραγωγής, αλλά δεν κρίνονται πρακτικά για σύνθετες και μεγάλης κλίμακας εφαρμογές για τις οποίες απαιτείται πολύ χρόνος για να εκκινήσουν με το αργό πολυμεσικό CD. Η σύγχρονη χρήση εφαρμογών απαιτεί σχεδόν τέλεια αναγνώριση του υλικού από το λειτουργικό σύστημα linux Παράλληλα, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η διάθεση αποθηκευτικών μέσων για την αποθήκευση των πειραματικών δεδομένων που δημιουργεί ο χρήστης.

Γιαυτό τον λόγο υπάρχει καλύτερη λύση ενός διαφορετικού μέσου όπως για παράδειγμα των αποθηκευτικών μονάδων USB περιορισμένης δυνατότητας (1GB είναι συνήθως αρκετό). Οι USB θύρες υπάρχουν στους περισσότερους προσωπικούς υπολογιστές (σε πολλές περιπτώσεις δεν περιλαμβάνεται μονάδες CD, όπως σε ορισμένα notebook & netbook), είναι πολύ πιο γρήγορες από τα CD και επιτρέπουν την εγγραφή μόνιμων δεδομένων.

Υπάρχουν δύο δυνατοί τρόποι δημιουργίας “Εργαλείου για ΜΜΕ” βασισμένα σε USB: Η πρώτη περίπτωση είναι η χρήση της αποσπώμενης αποθηκευτικής μονάδας (USB key) ως μονάδας εκκίνησης του συστήματος και η δεύτερη μέσω της οπτικοποίησης. H πρώτη λύση προσεγγίζει τη βασική αρχή της χρήσης του CD αλλά χρησιμοποιεί ένα επιπρόσθετο μέρος στο USB key για την εγγραφή των δεδομένων. Ένας απλός τρόπος δημιουργίας της σωστής USB εικόνας είναι η χρήση προϊόντων λογισμικού όπως το UNETbootin. H διανομή Ubuntu περιλαμβάνει εργαλείο Ubuntu Live USB Creator. Οι χρήστες του Fedora χρησιμοποιούν το Fedora Live USB creator.

Η λύση της οπτικοποίησης αφορά συστήματα οπτικοποίησης ΕΛ/ΛΑΚ όπως το VirtualBox που περιλαμβάνεται ήδη στον κατάλογο λογισμικού. To VirtualBox δημιουργεί προσομοίωση του εξυπηρετητή ή του περιβάλλοντος desktop στηρίζοντας το λειτουργικό σύστημα υποδοχής.

 
ellak/παράρτημα_3.txt (17 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki