Συστήματα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού

CK-ERP

http://ck-erp.org

Το CK-ERP αποτελεί ανοικτού κώδικα σύστημα MRP / ERP / CRM λογιστικής που λειτουργεί με βάση την αρχή της αρχιτεκτονικής του ενδιάμεσου λογισμικού (middlewares). Το εν λόγω σύστημα παρέχει λογιστικές και υποστηρικτικές λειτουργίες σε ΜΜΕ και χρησιμοποιεί την υποκείμενη αρχιτεκτονική για τη διαχείριση λογαριασμών/ ομάδων. Το σύστημα αποτελείται από 22 μονάδες - Διοίκηση, Πολυγλωσσική Λειτουργία, Επικοινωνιακή, Σχέσεις με τους πελάτες, Αυτοεξυπηρέτηση Πελατών, Σχέσεις με Προμηθευτές, Σχεδιασμός Προδιαγραφών Υλικού, Αποθήκη, Απογραφή, Υπηρεσίες, Λογιστικό Καθολικού, Τραπεζική Εναρμόνιση, Πληρωτέοι Λογαριασμοί, Καταβληθέντες Λογαριασμοί, Εντολή Αγοράς, Εντολή Πωλήσεων, Τιμολογήσεις, Θέσεις Ταμείου, Θέσεις Διευθυντών, Ανθρώπινοι Πόροι, Εξυπηρέτηση Προσωπικού και Μισθοδοσία. Η λειτουργική πλατφόρμα μπορεί να είναι είτε LAMP ή Lapp. H βάση δεδομένων μπορεί να είναι MySQL, PostgreSQL και SQLite.

Compiere/Adempiere

http://www.compiere.com/company/index.php http://adempiere.red1.org/

Ένα από τα πιο σημαντικά έργα ανοικτού κώδικα ERP, το Compiere (και το Adempiere που δημιουργήθηκε πρόσφατα) αποτελεί σύνολο ολοκληρωμένων και εξελιγμένων συστημάτων ERP μεσαίας βαθμίδας.

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Τυποποιημένες και εξατομικευμένες δημοσιονομικές εκθέσεις: Δημιουργία τυποποιημένων δημοσιονομικών και διαχειριστικών εκθέσεων συμπεριλαμβανομένων του Ισολογισμού, του Απολογισμού αποτελεσμάτων χρήσης), των Καταστάσεων χρηματοροών και πολλών άλλων. Οι πρόσθετες επιλογές περιλαμβάνουν προσαρμόσιμες εκθέσεις με τη χρήση του κειμενογράφου αναφορών του Compiere, πρόσβαση στα δεδομένα με τη χρήση τρίτων κειμενογράφων αναφορών προσωπικής επιλογής, και εξαγωγές δεδομένων για ανάλυση με λογιστικά φύλλα ή εργαλεία OLAP.
 • Ολοκληρωμένη δημοσιονομική διαχείριση: Το Compiere προσφέρει εκτενείς λειτουργίες δημοσιονομικής διαχείρισης. Όλα τα λειτουργικά στοιχεία του Compiere είναι ολοκληρωμένα και υποστηρίζουν την πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται από διαφορετική οργάνωση, νόμισμα, λογιστική δομή, φορολογική νομοθεσία και γλώσσα. Το Compiere επιτρέπει την προσαρμογή του συστήματος στις ανάγκες του πελάτη χωρίς τον κίνδυνο παραβίασης των λογιστικών και φορολογικών κανόνων.
 • Λογιστικό σχέδιο βάσει εξειδίκευσης πελάτη: Στο επίκεντρο κάθε λογιστικού συστήματος βρίσκεται το Λογιστικό Σχέδιο των λογαριασμών. Το Compiere διαθέτει ενσωματωμένα πολλά Σχέδια λογαριασμών. Επιπλέον προσφέρει στο χρήστη ορθολογική διαδικασία χρήσης των προσωπικών διαγραμμάτων λογαριασμών.
 • Επιβολή λογιστικών κανόνων: Το Compiere αυστηρά ακολουθεί τους κατεξοχήν λογιστικούς κανόνες για την εξασφάλιση ορθολογικών λογιστικών εγγραφών και ακεραιότητα του συστήματος. Παράδειγμα εφαρμογής κύριου λογιστικού κανόνα αποτελεί το γεγονός ότι το σύστημα θα απορρίψει μια καταχώρηση εάν η ημερομηνία ανήκει σε λογιστική περίοδο που έχει κλείσει.
 • Φορολογικός υπολογισμός και εξωτερικές εκθέσεις: Οι περισσότερες φορολογικές εγγραφές πραγματοποιούνται μετά από συναλλαγή. Το Compiere υπολογίζει, διαχειρίζεται και εφαρμόζει πολλαπλούς φόρους (π.χ. GST / PST), καθώς και τοπικούς φόρους. Οι φορολογικοί κανόνες οδηγούν σε διορθωτικές εγγραφές του φόρου αγοραπωλησιών και συστημάτων ΦΠΑ. Το Compiere αυτοματοποιεί την προετοιμασία των εκθέσεων για εξωτερικές φορολογικές υπηρεσίες.
 • Διαχείριση τραπεζικών σχέσεων: Το Compiere αυτοματοποιεί τη διαχείριση των τραπεζικών σχέσεων και τους λογαριασμούς. Το Compiere υποστηρίζει την εισαγωγή και εξαγωγή των τραπεζικών εγγράφων χρησιμοποιώντας μορφοποιήσεις OFX, IFX και WIFT.
 • Τιμολογήσεις: Το Compiere παρέχει τη δυνατότητα για τη δημιουργία και εκτύπωση των παραγγελιών βάσει γενικών ή εξειδικευμένων ανά πελάτη τιμοκαταλόγων. Οι δημοσιευμένες τιμές μπορεί να καταστούν “δεσμευτικές” και στην περίπτωση αυτή δεσμεύουν το αποθεματικό. Οι τιμές μπορούν επίσης να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και να μετατραπούν αυτόματα σε διαταγή πώλησης χωρίς πρόσθετη εισαγωγή δεδομένων.
 • Εντολές πώλησης: Η εντολή πώλησης αποτελεί το “τελικό έγγραφο ελέγχου”, τη βάση δηλαδή για την πραγματοποίηση της πώλησης, αποστολής και τιμολόγησης. Επιπλέον, οι εντολές αγοραπωλησίας μπορούν να διενεργούνται αυτόματα για τα προϊόντα που εξειδικεύονται στην εντολή πώλησης και να αποσταλούν άμεσα στον πελάτη, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση. Διαφορετικοί τύποι εντολών πώλησης προκαλούν διαφορετική συμπεριφοράς προς την επιχειρηματική διαδικασία στο Compiere. Για παράδειγμα, η “εντολή προπληρωμής” δεν επιτρέπει την αποστολή του προϊόντος μέχρι την αποπληρωμή. Η ρύθμιση “σημείο πώλησης” προϋποθέτει ότι ο πελάτης βρίσκεται ενώπιον του ταμείου με το προϊόν και προκαλεί συναλλαγές συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των αποθεμάτων, τιμολόγηση και την πληρωμή μέσω της καταγραφής σε ενιαίο έγγραφο. Από την άλλη η “τυπική εντολή πώλησης” ελέγχει τη διαθεσιμότητα πριν από την αποδοχή της εντολής πώλησης, στη συνέχεια θα διαβιβάσει την εντολή για συμπλήρωση στην αποθήκη και κατόπιν θα εκδώσει τιμολόγιο στην επόμενη σειρά τιμολογίου ή σύμφωνα με τους κανόνες τιμολόγησης του συγκεκριμένου πελάτη.Το Compiere υποστηρίζει την ακόλουθες περιπτώσεις εντολών πώλησης: πρότυπη, εντολή POS, πιστωτική, εντολή αποθήκης, εντολή προπληρωμής, RMA.
 • Μεταφορές: Με βάση τα στοιχεία που συλλέγονται από τις εντολές πωλήσεων μπορούν να ακολουθήσουν άμεσα ή αυτόματα αποστολές φορτίου μετά από βεβαίωση διαθεσιμότητας. Το Compiere αυτόματα στέλνει πίσω παραγγελίες μη διαθέσιμων προϊόντων. Το Compiere μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει μεταφορές βάσει τεκμηριωμένων εγγράφων αποστολής ή να προβλεφθεί πιο πειθαρχημένη προσέγγιση απαιτώντας ρητή επιβεβαίωση από την αποθήκη της ανάληψης και/ή αποστολής του προϊόντος πριν από την έκδοση του τιμολογίου.

Είναι δυνατό να εισαχθούν επιβεβαιώσεις για τη διαχείριση κινήσεων των αποθεμάτων, π.χ. από μια μία περιοχή λήψης να απομονώνονται περιοχές οι οποίες στη συνέχεια να γίνονται διαθέσιμες για περαιτέρω επεξεργασία.

Επιπλέον εξειδικευμένες λειτουργίες:

 • κατάλογος προϊόντων
 • τιμοκατάλογος
 • καταγραφή διανομών και έλεγχος πολυ-αποθήκης
 • παραλαβή υλικών, τροφοδοσία
 • κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών
 • αποδείξεις υλικών, τιμολόγια πωλητή
 • CRM, διοίκηση πωλήσεων, παρακολούθηση πελατών, ανάλυση κερδοφορίας πελατών
 • ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εμπόριο
 • σημείο πώλησης
 • ολοκληρωμένη διαδικασία αναφορών

Πολλές επεκτάσεις υπάρχουν, όπως για παράδειγμα η κατασκευαστική παραμετροποίηση Libero (προσθέτει MRP, CRP, αίθουσα ελέγχου, έλεγχο αποδοτικότητας) ή κατά τόπους βασικές δομές για τους κωδικούς διαφορετικών χωρών.

ERP5

http://www.erp5.org

Το σύστημα ERP5 αποτελεί εξειδικευμένο και ολοκληρωμένο ERP σύστημα, το οποίο καλύπτει λογιστική, διοίκηση σχέσεων με πελάτες, διαχείριση αποθήκης, αποστολές, τιμολόγηση, διοίκηση ανθρώπινων πόρων, σχεδίαση προϊόντος, παραγωγή και διοίκηση έργου. Όλοι οι πόροι του ERP5 μπορούν να μεταβληθούν σε οποιοδήποτε αριθμητική διάσταση παρέχοντας έτοιμες ρυθμίσεις για προϊόντα και μειωμένο κόστος σχεδιασμού για λογαριασμούς υλικών και λογαριασμούς εργασιών καθώς και διαρθρωμένες βάσει κανόνων προσεγγίσεις πολύπλοκης τιμολόγησης. Το σύστημα εφαρμόζεται σε καθετοποιημένη βιομηχανία όπως τράπεζες, αεροδιαστημική, υπηρεσίες υγείας, συσκευές και κυβερνητικούς φορείς. Πρόσφατα προστέθηκε ειδική διεπαφή για κινητό με τη πιστοποίηση του “’έξυπνου τηλεφώνου” Nokia E61.

Ορισμένες λειτουργίες του ERP5 [πηγή: Herzog, “a comparison of open source ERP systems]:

 • το εμπόριο παρέχει δυνατότητα αγοράς, πωλήσεων, εντολών πώλησης και λειτουργίες διαχείρισης υλικού αποθήκης
 • η PDM (Διαχείριση δεδομένων προϊόντων) επιτρέπει προσδιορισμό προϊόντων και τροποποιήσεις, κατηγοριοποίηση, λογαριασμό υλικών και κατάλογο πολυμέσων. Υπάρχει επίσης ειδική μονάδα PDM η οποία είναι διαθέσιμη για τη βιομηχανία συσκευών και υποστηρίζει όλους τους τύπους εγγράφων που είναι απαραίτητοι για τη διαχείριση υφασμάτων, μοντέλων, μεγεθών, αρχείων CAD κ.α.
 • MRP (Σχεδιασμός κατασκευαστικών απαιτήσεων)
 • CRM (Διοίκηση Σχέσεων Πελατών)
 • λογιστική
 • HR (Ανθρώπινοι Πόροι)
 • το κατάστημα ηλεκτρονικού εμπορίου υποστηρίζει συγχρονισμό σε μορφοποίηση XML
 • CMS (Σύστημα Διαχείριση περιεχομένων) για την αποθήκευση, ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση, όλων των εγγράφων και μη δομημένων πληροφοριών
 • συνεργατικά εργαλεία

Lx-Office

http://www.lx-office.org/

Το Lx-Office αποτελεί λογισμικό ανοικτού κώδικα (GPLv2) για σχεδιασμό επιχειρηματικών πόρων και λογιστική. Το σύστημα είναι συμβατό με τη γερμανική νομοθεσία όσον αφορά δημοσιονομικές αναφορές και φορολόγηση. Παράλληλα το σύστημα παρέχει επιλογές για διοίκηση σχέσεων με πελάτες.

Το Lx-Office είναι διαδικτυακή εφαρμογή και λειτουργεί σχεδόν με κάθε φυλλομετρητή. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων SQL (Postgresql). Πέρα από τις τυποποιημένες ρυθμίσεις λογιστικής, διοίκησης πελατών και προμηθευτών, εντολές πληρωμής και τιμολόγηση, το LX-Office παρέχει διεπαφή για διαφορετικά ηλεκτρονικά μαγαζιά.

OpenBravo

http://www.openbravo.com/

Το Openbravo αποτελεί ERP σύστημα ανοικτού λογισμικού και έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ΜΜΕ (Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις). Το σύστημα αναπτύσσεται σε διαδικτυακό περιβάλλον. Περιλαμβάνει πολλές από τις κύριες λειτουργίες που θεωρούνται ως μέρος του επεκτεινόμενου ERP, όπως προμήθειες και διαχείριση αποθήκης, διοίκηση προϊόντων και υπηρεσιών, διοίκηση παραγωγής και χρηματοοικονομική διοίκηση. Το σύστημα υποστηρίζει:

 • διοίκηση προμηθειών: Προγραμματισμός αγορών που βασίζεται σε ανάγκες της παραγωγής, έχοντας ως δεδομένα τα ελάχιστα επίπεδα αποθέματος, τις ημερομηνίες παραλαβής αγαθών, τις εκκρεμείς παραγγελίες, τις εντολές αγορών. Τις εφαρμογές ποσοστών: τιμές, εκπτώσεις και ελέγχους ορίων τιμών. Έλεγχο αποθήκης για την εκκρεμή παραλαβή αγαθών. Διόρθωση παραγγελιών. Δημιουργία εντολών αγοράς από εντολές πώλησης. Αποζημίωση αγοραστή. Αποδείξεις. Αυτόματη δημιουργία από εκκρεμείς παραγγελίες. Αυτοματοποίηση των εισαγομένων προϊόντων (τόπος βάσει προτεραιότητας). Αποζημίωση αγοραστή (ανάλογα με το απόθεμα). Ακύρωση εντολών αποστολής. Τιμολόγια αγοράς. Εφαρμογή ποσοστών: τιμές, εκπτώσεις και ελέγχους ορίων τιμών. Αυτόματη δημιουργία εντολής από εντολές ή δελτία αποστολής για τα οποία εκκρεμεί τιμολόγηση. Τιμολόγηση προϊόντων που εισήχθησαν για καταγραφή. Ακύρωση τιμολογίου, (αφήνοντας εκκρεμότητα για τιμολόγηση του συνδεόμενου εγγράφου). Σχέση μεταξύ παραγγελιών. Δελτία αποστολής και τιμολόγια. Τιμολόγια εξόδων. Μαζική εκτύπωση εντύπων. Αναφορές εντολών αγοράς. Τιμολόγια αγοραστών.
 • Διαχείριση αποθήκης: Οι διαδικασίες διαχείρισης αποθήκης που είναι εγκαταστημένες στο Openbravo επιτρέπουν την άμεση επικαιροποίησης και τη σωστή εκτίμηση της αξίας του αποθεματικού της επιχείρησης. Η δυνατότητα προσδιορισμού της δομής της αποθήκης του φορέα του πελάτη σε επίπεδο τμημάτων (αποθηκευτικά τμήματα) διευκολύνει τον ακριβή εντοπισμό του αποθέματος ανά πάσα στιγμή. Επιπροσθέτως, η δυνατότητα διαχείρισης σειρών παραγωγής προϊόντων και χρησιμοποίησης σειριακών αριθμών διασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων για τον εντοπισμό των προϊόντων που θέτουν οι περισσότερες βιομηχανίες. Μεταξύ των ρυθμίσεων είναι οι εξής: Αποθήκη και αποθηκευτικά τμήματα (είναι δυνατή η χρήση πολλαπλών αποθηκών). Προϊόντα στοκ σε διαφορετικές μετρήσεις (π.χ. σε κιλά και σε συσκευασίες). Χαρακτηριστικά που εξειδικεύουν το προϊόν στην αποθήκη (χρώμα, μέγεθος, ποιοτική περιγραφή κ.α.) Ημερομηνία παραγωγής και σειριακοί αριθμοί. Εκτύπωση ετικέτας. Barcodes (EAN,UPC, UCC, Code, κ.α.). Διαχείριση των δεμάτων στην αποθήκη. Έλεγχος επανατοποθέτησης. Ιχνηλασιμότητα ανά προϊόν. Διακίνηση μεταξύ αποθηκών. Στρατηγική επιλογής (ανάλογα με το προϊόν, κανόνες προτεραιότητας βάσει ημερομηνίας λήξης, τοποθεσία κ.α.). Προγραμματισμός απογραφής. Συνεχής απογραφή. Αναφορές διαβιβάσεων, εντοπισμός, στοκ, παραλαβή/έξοδος προϊόντος, λήξη, απογραφή, τοποθεσία κα. Εξατομικευμένες αναφορές.
 • Διαχείριση προϊόντων και υπηρεσιών: Η υπηρεσία αυτή αφορά επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα βασίζεται στην παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών. Αναφορικά με τα προϊόντα το Openbravo επιτρέπει τη διαχείριση των προϋπολογισμών, φάσεων, εξόδων και αγορών σχετιζόμενες με κάθε διαφορετικό προϊόν. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να σχετίζονται με την παρακολούθηση κατασκευαστικών έργων και ακόμα με την αποστολή και αγοραπωλησία αντίστοιχων αιτημάτων. Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στις εταιρείες να προσδιορίσουν τις υπηρεσίες και τους πόρους και να ασκούν έλεγχο σε όλες τις δραστηριότητες. Αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να είναι χρηματικές ή μη για εσωτερικούς ή εξωτερικούς πελάτες και να παρακολουθούνται για τα έξοδα που θα προκύψουν σε λεπτομερές επίπεδο. Λειτουργίες: Τύποι προϊόντων, σταδίων και καθηκόντων. Έξοδα που σχετίζονται με ένα προϊόν. Προϊόντα κατασκευασθέντα μετά από παραγγελία και εκτύπωση εντολών πώλησης από πίνακες. Κατασκευαστικά έργα. Τιμολόγηση στην πηγή (ανά προϊόν). Τιμή ανά προϊόν. Αναφορά προϋπολογισμού. Εντοπισμός ενεργειών σύμφωνα με προβλέψεις προϋπολογισμού. Εκτύπωση εντολών αγοράς. Αναφορές προϊόντων. Πόροι. Καταγραφή υπηρεσιών. Εσωτερικά έξοδα. Τιμολόγηση εξόδων. Τιμολόγηση υπηρεσιών. Επίπεδα υπηρεσιών. Αναφορές προόδου.
 • Διαχείριση παραγωγής: Δομή εγκατάστασης, προγραμματισμός παραγωγής, εντολή κατασκευής, αναφορά εργασίας, κόστος παραγωγής, εργασιακά συμβάντα, είδη προληπτικής συντήρησης, κ.α. Οι ρυθμίσεις παραγωγής και διοίκησης στο Openbravo επιτρέπουν τη διαμόρφωση της παραγωγικής δομής κάθε φορέα με ακρίβεια (τμήματα, κέντρα κόστους και κέντρα παραγωγής) καθώς και τα σχετικά δεδομένα για την παραγωγή: προγραμματισμός παραγωγής (λειτουργικές ακολουθίες) και προϊόντα που χρησιμοποιούνται για να παράγουν το ένα το άλλο. Σήμερα, οι ρυθμίσεις που παρέχει το Openbravo προσανατολίζονται στην κάλυψη των αναγκών ενός διακριτικού παραγωγικού περιβάλλοντος: προγραμματισμός παραγωγής και αιτήματα σχετικά με προμήθειες, δημιουργία εντολών κατασκευής, αναφορές εργασίας (ειδοποίηση χρόνου και κατανάλωση), υπολογισμός κόστους παραγωγής, ειδοποίηση εργατικών συμβάντων και αναφορές συντήρησης. Ρυθμίσεις: Δομή εγκατάστασης, HFG’s (Ομογενείς Λειτουργικές Ομάδες) ή κέντρα κόστους. Κέντρα εργασίας και μηχανήματα. Προγραμματισμός απαιτήσεων υλικών τηρώντας ως δεδομένο αιτήματα πελατών, υφιστάμενων πελατών, επίπεδα αποθεματικών και ελάχιστες ποσότητες παραγγελιών. Προγραμματισμός παραγωγής με πολλαπλή είσοδο προϊόντων και πολλαπλή εκροή προϊόντων. Εντολές παραγωγής. Δημιουργία αλληλουχία και προϊόντα σε κάθε στάδιο παραγγελίας. Επιβεβαιώσεις με δεδομένα προγραμματισμού παραγωγής. Υπολογισμός του παραγωγικού κόστους με δυνατότητα προσθήκης έμμεσου κόστους. Συμβάντα εργασίας. Είδη εξοπλισμού και διαχείριση κάθε εξοπλιστικού τμήματος. Προληπτική συντήρηση και είδη συντήρησης.
 • Χρηματοοικονομική διαχείριση: Η ρύθμιση χρηματοοικονομική διαχείρισης που παρέχει το Openbravo έχει σχεδιαστεί με στόχο να ελαχιστοποιεί τη δια χειρός εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Κατ’αυτόν τον τρόπο ο χρήστης απαλλάσσεται από κουραστικά συνεχόμενα καθήκοντα και έχει τη δυνατότητα να εστιάσει σε άλλα καθήκοντα με πρόσθετη αξία. Αυτή η αύξηση στην παραγωγικότητα οφείλεται στο γεγονός ότι το χρηματοοικονομικό τμήμα δρα ως συλλέκτης όλων των σχετικών δραστηριοτήτων που προέρχονται από τα άλλα διαχειριστικά τμήματα. Αυτό συμβαίνει κατά τέτοιο τρόπο που να επιφέρει αυτόματα επίδραση στα λογιστικά, στους εισπραχθέντες λογαριασμούς και στους πληρωτέους λογαριασμούς. Η ρύθμιση καλύπτει λογιστικά στοιχεία, εισπραχθέντες και πληρωτέους λογαριασμούς, περιουσιακά στοιχεία, απόσβεση.
 • Επιχειρηματική ευφυΐα: Σήμερα οι επιχειρήσεις χειρίζονται μεγάλο αριθμό δεδομένων κατά την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν διαθέσιμες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διοίκηση της εταιρείας. Η μονάδα BI του Openbravo, ενσωματωμένη στο σύστημα διοίκησης, βοηθά τον χρήστη να παρακολουθεί την κατάσταση της εταιρείας, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων. Η προκαθορισμένη κάρτα βαθμολόγησης επιτρέπει μέσω της παρακολούθησης μιας σειράς από ενδείξεις-κλειδιά, την επαλήθευση ότι η επιλεγόμενη στρατηγική εφαρμόζεται ορθώς από την εταιρεία.

Open for Business

http://ofbiz.apache.org/

Το Apache Open For Business αποτελεί ελεύθερο λογισμικό για την αυτοματοποίηση επιχειρήσεων, το οποίο κυκλοφορεί υπό την άδεια Apache License Version 2.0. Με τον όρο ελεύθερο λογισμικό για την αυτοματοποίηση επιχειρήσεων εννοούμε: Open Source ERP, Open Source CRM, Open Source E-Business / E-Commerce, Open Source SCM, Open Source MRP, Open Source CMMS/EAM, και ούτω καθεξής.

Το Apache OFBiz παρέχει πακέτο πολλών λειτουργιών συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • προηγμένο ηλεκτρονικό εμπόριο
 • διαχείριση καταλόγου
 • διαχείριση προωθητικών ενεργειών και τιμολόγησης
 • διαχείριση παραγγελιών (αγοράς και πώλησης)
 • διαχείριση πελατών (μέρος της γενικής διοίκησης)
 • διαχείριση αποθήκης
 • ενέργειες εκτέλεσης (αυτοματοποιημένες μετακινήσεις αποθεματικού, διαλογή παρτίδας, συσκευασία και αποστολή)
 • λογιστική (τιμολόγηση, λογαριασμοί και πληρωμές, πάγια περιουσιακά στοιχεία)
 • διαχείριση κατασκευών
 • διαχείριση γενικού έργου (συμβάντα, καθήκοντα, έργα, αιτήματα, κ.α.)
 • διαχείριση περιεχομένων (περιεχόμενο προϊόντος, ιστοσελίδες, γενικό περιεχόμενο, blogging, forums, κ.α.)

και ακόμα περισσότερες λειτουργίες στο πακέτο ανοιχτού λογισμικού! Αρκετά ERP συστήματα βασίζονται στο OfBiz, συμπεριλαμβανομένου του Neogia (http://www.neogia.org), OpenTaps (http://www.opentaps.org/) και άλλα.

PostBooks

http://www.openmfg.com/postbooks

Το PostBooks αποτελεί ERP και CRM λογιστικό σύστημα με πλήρως ενσωματωμένα χαρακτηριστικά και βασίζεται στη βραβευμένη σουίτα OpenMFG ERP. Το σύστημα δομείται με την ανοιχτού κώδικα βάση δεδομένων PostgreSQL και του ανοιχτού κώδικα Qt framework για την C++, παρέχοντας ύψιστες δυνατότητες σε δύναμη και ευελιξία για ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και βιομηχανιών. Το σύστημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά δομής:

 • λογιστική (αναλυτικό καθολικό, εισπράξεις και πληρωμές, συσχέτιση τραπεζικών εγγραφών, χρηματοοικονομικές αναφορές)
 • πωλήσεις (διατιμήσεις, εισαγωγή παραγγελιών, αναφορές πωλήσεων, αποστολή)
 • CRM (καθολικό βιβλίο διευθύνσεων, διαχείριση συμβάντων, διαχείριση ευκαιριών, λίστες υποχρεώσεων, διοίκηση έργου)
 • αγορές (εντολή αγοράς, παραλαβή, αναφορά αγοραστή)
 • προσδιορισμός προϊόντος (στοιχεία)
 • απογραφή (διαφορετικοί τόποι, λοιπές ρυθμίσεις αποθήκης για προχωρημένους)
 • ελαφρές κατασκευές (εντολή έργου, ισχυρή υποστήριξη κατασκευής κατά παραγγελία)
 • OpenRPT ανοιχτού κώδικα κειμενογράφος αναφορών

TinyERP/OpenERP

http://www.tinyerp.com/ http://www.openerp.com/

TinyERP (το οποίο πρόσφατα ονομάστηκε OpenERP) αποτελεί λύση ελεύθερου ERP και CRM. Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά έχουν ως εξής: ένας GTK2 πελάτης, κατανεμημένος εξυπηρετητής, ευέλικτα διαγράμματα ροής εργασίας, αντικειμενοστραφής βάση δεδομένων (βασισμένη στη PostgreSQL), γραφικές διεπαφές, εξατομικευμένες αναφορές, διεπαφές SOAP και XML-RPC. Οι περισσότερες από τις 200 μονάδες περιλαμβάνουν:

 • λογιστική: διαχείριση αναλυτικού, καθολικού και δευτερευόντων λογαριασμών. Πολύ-επίπεδα διαγράμματα χωρίς περιορισμούς, διαχείριση εικονικών λογαριασμών, ικανότητα ταυτόχρονης εργασίας σε περισσότερα φορολογικά έτη και διαχείρισης μερικής περάτωσης. Υπάρχουν 5 τρόποι εισαγωγής: ανά έντυπα, γρήγορη είσοδος σε κατάσταση λίστας, μοντέλα, εγγραφή. Αυτοματοποίηση φόρων: ανά λογαριασμό, ανά εταίρο ή ανά προϊόν. Οι εισαγωγές διενεργούνται αυτόματα χάρη στην ενσωμάτωση των λοιπών μονάδων του TinyERP.
 • παραγωγή: Διαχείριση, έλεγχος παραγωγής, προγραμματισμός παραγωγής. Κατάλληλη αποθήκευση λογαριασμών και σειρών. Παροχές και εξαιρέσεις στη μεταχείριση αποθεμάτων. Ολοκληρωμένος προγραμματισμός. Πολύ-επίπεδο λογαριασμών υλικού χωρίς περιορισμό στον αριθμό των επιπέδων. Διαμορφωμένα προϊόντα και ιδιότητες. Παραδείγματα λογαριασμών υλικού. Αντικατάσταση λογαριασμών υλικού. Ολοκλήρωση υπεργολαβιών καθώς και υπηρεσιών/αναθέσεων. Σειρές διαφορετικών επιπέδων. Γρήγορη παραγωγή ή ανά σειρά. Διαχείριση επιθεωρήσεων. Εργαλείο αντιγραφής λογαριασμών υλικού. Επαναχρησιμοποίηση σειρών σε διαφορετικά επίπεδα για λογαριασμούς υλικού. Κύκλος εργασιών ανά ώρα. Μηχανήματα, εργαλεία, εργασία. Ενσωμάτωση γενικών και αναλυτικών καθολικών. Ενσωμάτωση προγραμμάτων. Προγραμματισμός πρόβλεψης εξόδων. Διαχείριση μεταβλητών και μοντέλων. Πολλαπλές ενότητες μέτρησης και αυτόματης μετατροπής. Υποκατάστατα προϊόντα. Ιδιότητες προϊόντων. Πιθανή αυτόματη επικαιροποίηση του κόστους τιμών. Σειρά παραγωγής. Ημερομηνίες προειδοποίησης και ημερομηνία επαναγοράς αποθέματος. Διαχείριση συσκευασιών. Διαχείριση ημερομηνιών παραγωγής, ημερομηνιών κατανάλωσης. Διαχείριση σειριακών αριθμών. Υποστήριξη 12 χαρακτήρων σειριακού αριθμού. Έλεγχος και παρακολούθηση τεχνικών. Παρακολούθηση αναμενόμενων προϊόντων σε σύγκριση με τα πραγματικά καταναλωθέντα υλικά . Δρομολόγηση εντολών αναπαραγγελίας. Σύγκριση αναμενόμενου και πραγματικού χρόνου ανά θέση ευθύνης. Αυτοματοποίηση σειρών. Κατανάλωση και παραγωγή σε διαφορετικούς χρόνους. Υποστήριξη παραγωγής και παραγωγών. Υποστήριξη διπλών μονάδων μέτρησης, αν είναι απαραίτητο. Αυτόματη εκτίμηση αποθέματος. Αυτόματη ή μη αυτόματη σειριοποίηση.

Το σύστημα δεν περιλαμβάνει ολοκληρωμένο σύστημα CRM, ηλεκτρονικών προμηθειών, προγραμματισμός κατασκευών χρησιμοποιώντας MRP and MRP2.

Wavelet ERP

http://www.wavelet.biz/

Πρόκειται για ολοκληρωμένο ΕRP σύστημα σχεδιασμένο για σύστημα franchise και για καταστήματα με πολλά παραρτήματα. Το σύστημα περιλαμβάνει αρκετές οριζόντιες και εξατομικευμένες μονάδες:

 • εμπόριο: Αυτή η μονάδα αποτελείται από ρυθμίσεις σημείων πώλησης και λειτουργικότητας, όπως έκδοση κρυφών εξαργυρώσεων, τιμολογίων, επιστροφή αγορών, επιστροφή πωλήσεων, εσωτερική μεταφορά αποθέματος μεταξύ διαφορετικών υποκαταστημάτων, RMA (Άδεια επιστροφής προϊόντων), και πολλές άλλες ρυθμίσεις ειδικές για επιχειρήσεις αλυσίδας καταστημάτων που εμπλέκονται ενεργά στο εμπόριο και στις διανομές. Το σύστημα υποστηρίζει διάφορες ρυθμίσεις σχετικές με το εμπόριο λιανικής όπως αυτόματη διαμόρφωση του Συστήματος Εύκολης πληρωμής (Easy Payment Scheme) κ.α.
 • μονάδα απογραφής: Αυτή η μονάδα παρέχει διάφορες λειτουργίες διαχείρισης και εντοπισμού των αποθεμάτων σε μεγάλο περιβάλλον. Οι χρήστες τηρούν εδώ τα κεντρικά αρχεία απογραφής και εκδίδουν κάθε είδους αναφορές, όπως αναφορές πωλήσεων, ηλικία αποθέματος, διαδρομή εντοπισμού απογραφής, εντοπισμός σειριακού αριθμού και άλλες μορφές αναφορών ισοζυγίου σε μητρική μορφή.
 • χρηματοοικονομική μονάδα: Αυτή η μονάδα επιτρέπει στους χρήστες την έκδοση παραστατικών πληρωμής, παραστατικών παραλαβής, τον συμψηφισμό τραπεζικών συναλλαγών, διαχείριση διάφορων λογιστικών βιβλίων και αναφορών που σχετίζονται με τις ημερήσιες λειτουργίες του οικονομικού τμήματος.
 • λογιστική λειτουργία: Αυτή η λειτουργία είναι στενά συνδεδεμένη με όλες τις λειτουργίες του συστήματος. Οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν όλα τα έγγραφα-πηγές, όπως το ισοζύγιο και τους λογαριασμούς κερδών και ζημιών. Η λογιστική ρύθμιση επιτρέπει την ύπαρξη πολλών εταιρειών στην ίδια βάση δεδομένων, γεγονός που σημαίνει ότι είναι δυνατό να διενεργούνται ενώσεις υποομάδων σε πραγματικό χρόνο μεταξύ διαφορετικών υποκαταστημάτων για την ομαδική λογιστική.
 • μονάδα πελατών: Αυτή η μονάδα επιτρέπει στον χρήστη να διαχειρίζεται αρχεία πελατών, να στέλνει προωθητικά ηλεκτρονικά μηνύματα και διάφορες λογιστικές αναφορές, μηνιαίες δηλώσεις, ιδιαίτερα τιμολόγια, ιστορικό πελατειακών συναλλαγών.
 • μονάδα προμηθειών: Αυτή η μονάδα επιτρέπει τη διαχείριση των πληρωτέων λογαριασμών και άλλες πληροφορίες προμηθευτών. Το σύστημα παρέχει χαρακτηριστικά και ρυθμίσεις όπως εντολές αγορών και διαγράμματα ροής εργασίας και διαδικασίες προμηθειών. Καθώς το σύστημα είναι πλήρως ενσωματωμένο με τη λειτουργία απογραφής, το απόθεμα επικαιροποιείται σε πραγματικό χρόνο.
 • διαχείριση συστήματος: Η μονάδα διαχείρισης συστήματος επιτρέπει στο χρήστη να παρακολουθεί συνολικά τη διαδρομή ελέγχου, να διαχειρίζεται τους χρήστες και να θέτει καθορισμένους όρους άδειας.
 • μονάδα Διευθυντή: Αποτελεί εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για ανώτερους μάνατζερς ή διευθυντές για να παρακολουθούν την εσωτερική απόδοση της εταιρείες με τη χρήση στατιστικών και δεικτών απόδοσης σε πίνακα.
 • διαχείριση αποθήκης: Η μονάδα διαχείρισης αποθήκης χρησιμοποιείται από εγκεκριμένη τελωνειακή αποθήκη στη Σιγκαπούρη. Η μονάδα αποθήκης εστιάζει στη διαχείριση των διαφόρων τμημάτων στην αποθήκη και υποστηρίζει 4 επίπεδα συσκευασίας.
 • ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η μονάδα για το ηλεκτρονικό εμπόριο παρέχει διεπαφή για καθορισμό ρυθμίσεων για εύκολη τήρηση διαδικτυακού καταλόγου προϊόντων, καταχώρηση παραγγελιών σε πραγματικό χρόνο, ένταξη όλων των πιστωτικών καρτών (συμπεριλαμβανομένων JCB, DINERS, Maybank, RHB Bank, Hong Leong Bank, FPX, BumiPutera Commerce Bank, Mobile Money και πολλές άλλες). Εξάλλου, το ηλεκτρονικό εμπόριο συνδέονται με την επεξεργασία των παραγγελιών, τη διαχείριση αποστολών, τη διοργάνωση ταξιδίων, τη λειτουργία απογραφής, τις λογιστικές εισπράξεις, τα χρηματοοικονομικά, τη λογιστική κ.α.
 • πρόγραμμα πελατειακής πίστης: Αυτή η μονάδα επιτρέπει στον έμπορο να δημιουργήσει κάρτες για μέλη, να εντοπίζει τα δημογραφικά στοιχεία του πελάτη, να εκδίδει προωθητικές επιστολές κ.α. Το έντυπο έκπτωσης τοις μετρητοίς παρέχει συγχρονισμό σε πραγματικό χρόνο ώστε να αποτρέπεται η απάτη καθώς και απρόσκοπτη επικαιροποίηση της λογιστικής λειτουργίας.
 • είδη υπόδησης: Η μονάδα αυτή έχει ειδικά σχεδιαστεί για τις επιχειρήσεις ετοίμων ενδυμάτων. Υποστηρίζει διαφορετικά είδη και χρώματα ανά αντικείμενο. Περιλαμβάνονται οι λειτουργίες της μονάδας Εμπόριο.
 • ομάδες εργασίας αυτόματης επισκευής: Το σύστημα επιτρέπει σε εταιρείες αυτοκινήτων να παρακολουθούν το ημερολόγιο έργου και να το μετατρέπουν αυτόματα σε τιμολόγιο. Είναι δυνατός ο εντοπισμός περισσότερων οχημάτων ανά λογαριασμό και ροή εργασιών σχετικά με τη βιομηχανία παροχής υπηρεσιών αυτοκινήτων. Η ρύθμιση “Φορολογικές εκθέσεις για την Εφορία” διαχωρίζουν αυτόματα τα φορολογητέα αντικείμενα από τα υπόλοιπα.
 
ellak/συστήματα_ενδοεπιχειρησιακού_σχεδιασμού.txt (79 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki