7.13.2 Διαχείριση και συμμετοχή σε Wiki

Επιλέγοντας «Wiki» από το μπλοκ Δραστηριότητες εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα Wiki του μαθήματος. Επιλέξτε τον τίτλο του Wiki που θέλετε να επεξεργαστείτε. Αυτόματα μεταφέρεστε στη σελίδα διαχείρισης και επεξεργασίας του Wiki (Εικόνα 7.13.2).

Στην αρχή της σελίδας αυτής υπάρχει μια μικρή εισαγωγή για το συγκεκριμένο Wiki, η οποία έχει καθορισθεί από τον εκπαιδευτή. Επιπλέον, υπάρχει το πεδίο αναζήτησης «Αναζήτηση Wiki» και το μενού «Επιλογή Συνδέσμων Wiki». Αν ο εκπαιδευτής το επιτρέπει, οι εκπαιδευόμενοι θα έχετε στη διάθεσή σας και το μενού «Διαχείριση», το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι πάντα διαθέσιμο στους εκπαιδευτές. Στην περίπτωση που η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει οριστεί να είναι ορατή σε συγκεκριμένες ομάδες εκπαιδευόμενων του μαθήματος, υπάρχει και το μενού «Άλλα Wikis».

Στο πεδίο αναζήτησης «Αναζήτηση Wiki:» μπορείτε να πληκτρολογήσετε λέξεις κλειδιά που θα σας βοηθήσουν να βρείτε το κομμάτι εκείνο του Wiki που σας ενδιαφέρει. Στο μενού «Επιλογή Συνδέσμων Wiki» μπορείτε είτε να δείτε κάποια σελίδα, είτε να μεταφερθείτε στο χάρτη πλοήγησης, είτε να ανατρέξετε σε συνδέσεις, να δείτε πληροφορίες για τη σελίδα ή να κάνετε εξαγωγή ολόκληρου του Wiki σε αρχείο. Στο μενού «Διαχείριση» μπορείτε είτε να επισημάνετε κάποιες σελίδες είτε να αφαιρέσετε σελίδες, να αφαιρέσετε περιεχόμενο από τις σελίδες ή ακόμα και να επαναφέρετε μαζικές αλλαγές. Για να είναι το μενού «Διαχείριση» ορατό στους εκπαιδευόμενους θα πρέπει ο εκπαιδευτής να έχει ενεργοποιήσει τις επιλογές «Να επιτρέπεται ο ορισμός σελίδων», «Να επιτρέπεται η αφαίρεση σελίδων», «Να επιτρέπεται η διαγραφή ιστορικού σελίδων», «Να επιτρέπεται η μαζική αναίρεση αλλαγών», κατά τη δημιουργία του Wiki (οι επιλογές του μενού «Διαχείριση» θα συζητηθούν εκτενέστερα στη συνέχεια). Στο μενού «Άλλα Wikis», μπορείτε να δείτε τα Wikis άλλων ομάδων του μαθήματος.

2.jpg

Εικόνα 7.13.2: Σελίδα διαχείρισης και συμμετοχής σε Wiki

Ας δούμε τώρα μία μία τις επιλογές του μενού «Διαχείριση».

Ορισμός σήμανσης σελίδων: Οι σημαίες τοποθετούνται σε μία σελίδα Wiki και επιτρέπουν την αλλαγή τύπου ή συμπεριφοράς. Στην οθόνη ορισμού σημαίας μπορείτε να επιλέξετε μία ή περισσότερες σημαίες για την κάθε σελίδα (Εικόνα 7.13.3).

Περιγραφή σήμανσης:

  • TXT: Η σελίδα περιέχει κείμενο.
  • BIN: Η σελίδα περιλαμβάνει δυαδικά δεδομένα.
  • OFF: Η σελίδα είναι απενεργοποιημένη.
  • HTM: Επιτρέψτε HTML για αυτή τη σελίδα (η συνολική δημιουργία Wiki προηγείται αυτής της σημαίας).
  • RO: Μόνο για ανάγνωση (Read Only).
  • WR: Μπορεί να γίνει εγγραφή (Writable).

3.jpg

Εικόνα 7.13.3: Ορισμός σήμανσης

Διαγραφή σελίδων: Με την επιλογή αυτή μπορείτε να διαγράψετε μια σελίδα (Εικόνα 7.13.4). Αν διαγράψετε μια σελίδα που έχει συνδέσμους με άλλες σελίδες τότε θα διαγραφούν και οι σελίδες σύνδεσμοι.

4.jpg

Εικόνα 7.13.4: Διαγραφή σελίδων

Διαγραφή ιστορικού σελίδων: Με αυτή την επιλογή μπορείτε να καθαρίζετε τις σελίδες από τις παλιές εκδοχές-εκδόσεις που έχουν αποθηκευθεί στη βάση δεδομένων και απλά να κρατήσετε τις νεότερες εκδοχές (Εικόνα 7.13.5).

5.jpg

Εικόνα 7.13.5: Διαγραφή ιστορικού σελίδων

Αναίρεση μαζικών αλλαγών: Η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα επαναφοράς σελίδων όπως φαίνεται στην Εικόνα 7.13.6. Αν κάποιος κάνει ανεπιθύμητες αλλαγές σε ορισμένες σελίδες στο Wiki σας, μπορείτε αυτόματα να επαναφέρετε αυτές τις σελίδες σβήνοντας κάθε εκδοχή που φέρει ένα ορισμένο σημείο στο πεδίο του δημιουργού (συνήθως πρόκειται για τη διεύθυνση IP ή το όνομα του διακομιστή - host name). Στη φόρμα που εμφανίζεται στο πεδίο «Σχέδιο πεδίου συγγραφέα» πρέπει να καθοριστεί ένα συγκεκριμένο σημείο για παράδειγμα η διεύθυνση IP του προβολέα ή το όνομα του διακομιστή. Ορίστε το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που έγιναν οι τελευταίες αλλαγές συμπληρώνοντας το πεδίο «Μέσα σε πόσες ώρες από την τελευταία αλλαγή». Επιλέξτε τρόπο ρύθμισης από το μενού «Πως λειτουργεί», και δώστε τον αριθμό για το πλήθος των προηγούμενων εκδόσεων που θέλετε να διαγραφούν συμπληρώνοντας τη τιμή στο πεδίο «Διαγραφή πόσων τελευταίων εκδόσεων».

6.jpg

Εικόνα 7.13.6: Αναίρεση μαζικών αλλαγών

Στην αρχική σελίδα του Wiki (Εικόνα 7.13.2) σας δίνετε η δυνατότητα, χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες καρτέλες, να κάνετε προεπισκόπηση των σελίδων του Wiki από την καρτέλα «Προβολή», να επεξεργαστείτε τις σελίδες από την καρτέλα «Επεξεργασία», να δείτε τους συνδέσμους που υπάρχουν σε μια σελίδα από την καρτέλα «Σύνδεσμοι», να δείτε το ιστορικό δημιουργίας μιας σελίδας του Wiki από την καρτέλα «Ιστορικό» και να δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία σε μια σελίδα από την καρτέλα «Επισυναπτόμενα», με την προϋπόθεση ότι ο εκπαιδευτής έχει ενεργοποιήσει την επιλογή «Δεκτά τα δυαδικά αρχεία» κατά τη δημιουργία του Wiki.

Για να μεταβείτε σε νέες σελίδες, όπου υπάρχει το εκπαιδευτικό υλικό (κείμενο, εικόνες, σύνδεσμοι), θα πρέπει να επιλέξετε έναν από τους υπάρχοντες συνδέσμους Εικόνα 7.13.2. Επιλέγοντας έναν από αυτούς τους συνδέσμους, εμφανίζεται η Εικόνα 7.13.7, στην οποία προβάλλεται το εκπαιδευτικό υλικό που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο σύνδεσμο.

7.jpg

Εικόνα 7.13.7: Σελίδα Wiki

Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε τη σελίδα του Wiki όπου βρίσκεστε, θα πρέπει να επιλέξετε την καρτέλα «Επεξεργασία» (Εικόνα 7.13.8).

8.jpg

Εικόνα 7.13.8: Επεξεργασία σελίδας Wiki

Για να μορφοποιήσετε τη σελίδα αυτή θα πρέπει να γνωρίζετε HTML (εάν ο εκπαιδευτής επιτρέπει τη χρήση HTML) ή CamelCase. Χρήσιμες οδηγίες για τη δημιουργία σελίδων υπάρχουν και στο αρχείο βοήθειας του Wiki, το οποίο είναι διαθέσιμο σε εσάς, επιλέγοντας το ερωτηματικό στην Εικόνα 7.13.8. Μόλις ολοκληρώσετε την επεξεργασία της σελίδας, θα πρέπει να πατήσετε στο κουμπί «Αποθήκευση» για να αποθηκευτούν οι αλλαγές. Ωστόσο, έχετε και τη δυνατότητα να δείτε πως απεικονίζεται το κείμενο που γράψατε σε μορφή σελίδας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση» ή να ακυρώσετε οποιαδήποτε αλλαγή, επιλέγοντας το κουμπί «Ακύρωση».

Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε καινούριες σελίδες στο Wiki. Για να δημιουργήσετε νέους συνδέσμους κατά την επεξεργασία μιας σελίδας θα πρέπει να γράψετε το σύνδεσμο που θέλετε να δημιουργήσετε μέσα σε [], όπως φαίνεται στην Εικόνα 7.13.9 και να επιλέξετε το κουμπί «Αποθήκευση». Αυτόματα μεταφέρεστε στην καρτέλα προβολής της σελίδας όπου έχετε εισάγει το σύνδεσμο. Δίπλα από το όνομα του συνδέσμου υπάρχει ένα ερωτηματικό (Εικόνα 7.13.10). Επιλέγοντας το ερωτηματικό, μπορείτε να προσθέσετε περιεχόμενο στη νέα σελίδα, χρησιμοποιώντας και πάλι CamelCase ή HTML. Τέλος, για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Αποθήκευση».

9.jpg

Εικόνα 7.13.9: Δημιουργία νέου συνδέσμου στο Wiki

10.jpg

Εικόνα 7.13.10: 2ο Βήμα δημιουργίας νέου συνδέσμου στο Wiki

 
ellak/7.13.2.txt (717 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki