Εύρεση και επιλογή του λογισμικού

Όπως περιγράφηκε εν συντομία στην προηγούμενη ενότητα, η διαδικασία επιλογής του λογισμικού είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο υιοθέτησης ή μετάβασης σε ΕΛ/ΛΑΚ, το οποίο όμως παραβλέπεται. Όπως σημειώνεται στο Παράρτημα 1, υπάρχουν περισσότερα από 18000 σταθερά και ώριμα έργα ανοιχτού λογισμικού, εκ των οποίων τα περισσότερα δε διαθέτουν κάποιον αυστηρό προϋπολογισμό “προώθησης” ή δεν υποστηρίζονται από επιχειρήσεις που είναι σε θέση να παρέχουν υποστήριξη σε επίπεδο εμπορικής εκμετάλλευσης και διάχυσης.

Υπάρχουν τρία ξεχωριστά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, ούτως ώστε να εντοπιστεί επιτυχώς ένα σύνολο πακέτων ΕΛ/ΛΑΚ:

 • αναγνώριση των απαιτήσεων της επιχείρησης
 • αναζήτηση πακέτων που καλύπτουν τις λειτουργικές απαιτήσεις
 • επιλογή του κατάλληλου πακέτου από το παραπάνω σύνολο

Το πρώτο βήμα συχνά παραβλέπεται, είναι όμως σημαντικό προκειμένου να υπάρξει επιτυχής υιοθέτηση λογισμικού. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν υπάρχει κάποιο λογισμικό που να ταιριάζει απόλυτα με κάποια ιδιόκτητη εφαρμογή, όμως υπάρχουν αρκετά εξίσου καλά εναλλακτικά προγράμματα που μπορούν να εκτελέσουν τις επιθυμητές εργασίες με την ίδια επιτυχία (και ακόμα μεγαλύτερη). Στο πλαίσιο αυτό, η κατάρτιση μιας μικρής λίστας με τις “απαιτούμενες” και τις “χρήσιμες” λειτουργίες πρέπει να είναι το πρώτο βήμα κατά τη διαδικασία επιλογής.

Έπειτα, απαραίτητη είναι η εύρεση των πακέτων που ενδεχομένως καλύπτουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις. Υπάρχουν αρκετοί σημαντικοί διαδικτυακοί χώροι που παρέχουν πληροφορίες για διαθέσιμα λογισμικά, τόσο με παρόμοιο τρόπο για όλες τις εφαρμογές (όπως ο SourceForge, που κυρίως λειτουργεί ως αποθετήριο έργων) όσο και με λεπτομερείς αξιολογήσεις και συγκρίσεις με ιδιόκτητα λογισμικά.

Διαδικτυακοί χώροι – αποθετήρια

Οι διαδικτυακοί αυτοί χώροι παρέχουν κυρίως υποστήριξη και υπηρεσίες μεταφόρτωσης (download) και φιλοξενούν πλήθος έργων που κυμαίνεται από μερικές εκατοντάδες έως 150000 (SourceForge). Επιπλέον, υπάρχει ενσωματωμένη λειτουργία αναζήτησης. Οι περισσότεροι χώροι βασίζονται σε κώδικα που προέρχεται είτε από το SourceFοrge είτε από πλατφόρμες συνεργατικής ανάπτυξης που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες (αποθήκευση, επικοινωνία μέσω email, καταλογογράφηση εκδόσεων του κώδικα και των αλλαγών του, καταγραφή προγραμματιστικών σφαλμάτων). Μερικοί από τους πιο σημαντικούς διαδικτυακούς τόπους είναι οι ακόλουθοι: http://sourceforge.net/ http://savannah.gnu.org/ http://gna.org/ http://alioth.debian.org/ http://www.berlios.de/ http://codehaus.org/

Διαδικτυακοί χώροι ανακοίνωσης λογισμικών

Οι διαδικτυακοί αυτοί χώροι είναι κυρίως συλλέκτες ειδήσεων (news aggregators), που παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για πρόσφατες εκδόσεις πακέτων ΕΛ/ΛΑΚ, πληροφορίες που αφορούν τις άδειες χρήσης τους, το διαδικτυακό τους χώρο, καθώς και απεικονίσεις του γραφικού τους περιβάλλοντος.

http://freshmeat.net/ http://sourcewell.berlios.de/

Λίστες αντιστοιχίας εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ και ιδιόκτητων λογισμικών

http://www.linuxrsp.ru/win-lin-soft/table-eng.html http://www.osalt.com/

Οι περισσότερες διανομές του Linux, επίσης, διαθέτουν εργαλείο αναζήτησης πακέτων, όπως είναι το εργαλείο Synaptic της Debian και της Ubuntu:

4.jpg

Το εργαλείο αυτό παρέχει υποστήριξη αναζήτησης και εγκατάστασης όλων των πακέτων που περιλαμβάνονται στα αποθετήρια της διανομής, τα οποία είναι εξειδικευμένοι διαδικτυακοί χώροι που παρέχουν πακέτα, σε δυαδική μορφή, των διαθέσιμων έργων ΕΛ/ΛΑΚ. Τα αποθετήρια διακρίνονται σε αυτά που περιλαμβάνουν σταθερές εκδόσεις εφαρμογών και σε αυτά που διαθέτουν δοκιμαστικές εκδόσεις, έτσι ώστε ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της σταθερής και της τελευταίας έκδοσης (η οποία περιλαμβάνει επιπλέον χαρακτηριστικά, όμως δεν έχει ελεγχθεί επισταμένως). Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα καμία σύγχρονη διανομή που απευθύνεται σε τελικούς χρήστες δεν απαιτεί από αυτούς να έρχονται σε επαφή με τον πηγαίο κώδικα του ΕΛ/ΛΑΚ. Υπό αυτή την έννοια, αν, προκειμένου κανείς να εγκαταστήσει κάποιο πακέτο, απαιτείται η μεταγλώττιση του κώδικα ή κάποιες παρόμοιες ενέργειες, τότε αυτό πρέπει να θεωρείται ότι βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο και ως εκ τούτου η υιοθέτησή του πρέπει να περιορίζεται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει διαθέσιμη εξειδικευμένη υποστήριξη.

Μόλις εντοπιστεί το σύνολο των ενδεχόμενων χρήσιμων εφαρμογών, η αξιολόγησή τους είναι ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας. Αυτό μπορεί να πραγματωθεί με την εφαρμογής της μεθοδολογίας QSOS, η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο ενός προγράμματος της Ε.Ε. με την ίδια ονομασία (και είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.qsos.org/). Το πρόγραμμα αξιοποίησε προηγούμενες ενέργειες στον ίδιο χώρο, όπως το Μοντέλο Ωριμότητας του Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Maturity Model, OSMM) της Navica ή το OSMM της GapGemini και χρησιμοποιεί προσέγγιση που περιλαμβάνει 4 βήματα:

5.jpg

Η μεθοδολογία είναι χωρισμένη σε τέσσερα βήματα, όπου το βήμα του “ορισμού” χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των στοιχείων που θα λάβουν μέρος στα βήματα αξιολόγησης/επιλογής/τελικής προτίμησης. Ο ορισμός βασίζεται στα ακόλουθα στοιχεία:

 • Οικογένειες λογισμικών: ιεραρχική ομαδοποίηση των διαφορετικών κατηγοριών λογισμικού και περιγραφή του πλέγματος λειτουργιών που σχετίζεται με κάθε κατηγορία
 • Είδη αδειών χρήσης: ταξινόμηση των ελεύθερων αδειών και των αδειών ανοιχτού λογισμικού
 • Κατηγορίες κοινοτήτων: ταξινόμηση των κοινοτήτων που υπάρχουν γύρω από κάποια εφαρμογή ανοιχτού κώδικα και είναι υπεύθυνοι για τον κύκλο ζωής της

Το βήμα της αξιολόγησης υλοποιείται σε δύο στάδια. Το πρώτο είναι η συλλογή των σχετικών αντικειμενικών πληροφοριών που αφορούν το έργο ΕΛ/ΛΑΚ (κάτι που στην ορολογία της QSOS ονομάζεται “δελτίο ταυτότητας”) και το δεύτερο είναι η κατάρτιση του δελτίου αξιολόγησης, με βάση τρία κριτήρια:

 • Κάλυψη λειτουργικών απαιτήσεων
 • Κίνδυνοι που ενυπάρχουν για τους χρήστες
 • Κίνδυνοι που ενυπάρχουν για τον πάροχο των υπηρεσιών

Το δελτίο ταυτότητας περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα:

Γενικές Πληροφορίες:

 • Ονομασία του λογισμικού
 • Αναφορές, ημερομηνία δημιουργίας, ημερομηνία έκδοσης του δελτίου ταυτότητας
 • Συγγραφέας
 • Τύπος λογισμικού
 • Σύντομη περιγραφή του λογισμικού
 • Άδειες χρήσης στις οποίες υπόκειται το λογισμικό
 • Διαδικτυακός χώρος παρουσίασης του έργου
 • Συμβατά λειτουργικά συστήματα

Οι υφιστάμενες υπηρεσίες:

 • Έγγραφα τεκμηρίωσης
 • Πλήθος προσφερόμενων συμβατικών υπηρεσιών υποστήριξης
 • Πλήθος προσφερόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης
 • Πλήθος προσφερόμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών

Λειτουργικά και τεχνικά ζητήματα:

 • Τεχνολογίες υλοποίησης
 • Τεχνικές προϋποθέσεις
 • Λεπτομερής λειτουργικότητα
 • Οδοιπορικό

Σύνθεση:

 • Γενική τάση
 • Σχόλια

Το δελτίο αξιολόγησης βασίζεται σε μια λειτουργική εκτίμηση η οποία χρησιμοποιεί κλίμακα αποτίμησης, όπου το 0 συμβολίζει λειτουργικότητα που δεν είναι καλύπτεται από το έργο ΕΛ/ΛΑΚ, το 1 λειτουργικότητα που καλύπτει εν μέρει κάποιες ανάγκες και το 2 λειτουργικότητα που ικανοποιεί πλήρως το σύνολο των σχετικών απαιτήσεων. Μπορεί να ανατρέξει κανείς στο Παράρτημα 2 για να έχει πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη λίστα των πινάκων αποτίμησης.

Με τη μεμονωμένη αξιολόγηση, δύο διαφορετικά κριτήρια επιλογής μπορούν να εφαρμοστούν: το αυστηρό (άμεση απόρριψη του λογισμικού εφόσον αυτό δεν καλύπτει τις απαιτήσεις που έχουν διατυπωθεί στο βήμα της τελικής προτίμησης) ή το ήπιο κριτήριο (αντί για την απόρριψη των μη συμβατών λογισμικών, ταξινόμησή τους με βάση την απόστασή τους από τις τελικές απαιτήσεις).

Η πιο σχετική με τις ΜΜΕ προσέγγιση είναι η ήπια επιλογή, καθώς το αυστηρό μοντέλο σε αρκετές περιπτώσεις δεν επιστρέφει καμία κατάλληλη λύση. Η ήπια προσέγγιση χρησιμοποιεί δύο σταθμισμένα μέτρα σύγκρισης, το ένα για τη λειτουργικότητα

Επίπεδο απαιτήσεων Στάθμιση
Απαιτούμενη λειτουργικότητα συν 3
Προαιρετική λειτουργικότητα συν 1
Μη απαιτούμενη λειτουργικότητα 0

και το άλλο για τον κίνδυνο του χρήστη

Συνάφεια Στάθμιση
Μη συναφές κριτήριο 0
Συναφές κριτήριο συν 1 ή μείον 1
Κρίσημο κριτήριο συν 3 ή μείον 3

Άλλο ένα τμήμα του προγράμματος QSOS, το εργαλείο O3S, επιτρέπει την απλή γραφική σύγκριση:

6.jpg

 
ellak/εύρεση_και_επιλογή_του_λογισμικού.txt (7 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki