4.2 ΑΝΑΘΕΣΗ ΡΟΛΩΝ

Εφόσον δημιουργήσατε το μάθημα σας θα οδηγηθείτε αυτόματα στη σελίδα ανάθεσης ρόλων.

Πριν προχωρήσουμε στην περιγραφή της συγκεκριμένης επιλογής, ας δούμε κάποια βασικά πράγματα γενικά για τους ρόλους.

Ένας ρόλος ορίζει ένα σύνολο από ελευθερίες και δικαιώματα για τους χρήστες στους οποίους ο ρόλος αυτός αποδίδεται. Ένας ρόλος μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους χρήστες και σε διαφορετικά πλαίσια. Για παράδειγμα, ο ρόλος «Διδάσκοντα» μπορεί να αποδοθεί σε έναν χρήστη:

  • στο πλαίσιο ολόκληρου του συστήματος, οπότε ο χρήστης έχει τα δικαιώματα του Εκπαιδευτή για όλα τα μαθήματα του συστήματος,
  • στο πλαίσιο μιας Ενότητας μαθημάτων, οπότε ο χρήστης θα έχει τα δικαιώματα του Εκπαιδευτή για όλα τα μαθήματα της Ενότητας,
  • στο πλαίσιο μιας υπό-ενότητας μαθημάτων, οπότε ο χρήστης θα έχει τα δικαιώματα του Εκπαιδευτή για όλα τα μαθήματα της υπό-ενότητας,
  • στο πλαίσιο ενός μαθήματος, και
  • στο πλαίσιο ενός μπλοκ ή μιας Δραστηριότητας, π.χ. forum, οπότε ο χρήστης έχει τα δικαιώματα του ρόλου που του αποδώσατε όχι για ολόκληρο το μάθημα αλλά μόνο για τη συγκεκριμένη Δραστηριότητα.

Τα πλαίσια είναι ιεραρχικά δομημένα ως εξής:

  • πλαίσιο συστήματος
  • πλαίσιο Ενότητας μαθημάτων
  • πλαίσιο υπό-ενότητας μαθημάτων
  • πλαίσιο μαθήματος
  • πλαίσιο μπλοκ και δραστηριοτήτων

Αυτή η ιεραρχική δόμηση των πλαισίων, σημαίνει ότι αν αποδώσετε έναν ρόλο σε ένα χρήστη στο πλαίσιο του συστήματος τότε ο χρήστης αυτός θα κληρονομήσει τον ίδιο ρόλο και σε όλα τα κατώτερα επίπεδα. Ομοίως, αν αποδώσετε έναν ρόλο στο πλαίσιο μιας ενότητας μαθημάτων ο χρήστης θα κληρονομήσει τον ίδιο ρόλο και σε όλα τα κατώτερα επίπεδα κ.ο.κ. Φυσικά αν αποδώσετε έναν ρόλο σε έναν χρήστη στο πλαίσιο των μπλοκ και των δραστηριοτήτων ο ρόλος αυτός δε θα κληρονομηθεί σε κανένα άλλο επίπεδο.

8.jpg

Εικόνα 4.2.1: Ανάθεση ρόλων

Στους συμμετέχοντες στο μάθημά σας, μπορείτε να αναθέσετε έναν από τους εξής ρόλους: Διδάσκοντα, Διδάσκοντα περιορισμένων δυνατοτήτων, Σπουδαστή, Επισκέπτη είτε στο πλαίσιο του μαθήματος είτε στο πλαίσιο των μπλοκ και δραστηριοτήτων. Ο διαχειριστής της πλατφόρμας Moodle μπορεί επίσης να αναθέσει τον ρόλο του Δημιουργού μαθήματος. Η απόδοση ρόλων στο πλαίσιο του μαθήματος μπορεί να γίνει αμέσως μετά τη δημιουργία του μαθήματος σας από τη σελίδα ανάθεσης ρόλων (Εικόνα 4.2.1) που εμφανίζεται αυτόματα μετά την αποθήκευση της φόρμας δημιουργία μαθήματος. Για να αποδώσετε έναν ρόλο αργότερα κατά τη διάρκεια του μαθήματος μπορείτε από το μπλοκ «Διαχείριση» (Εικόνα 4.3.4) να επιλέξετε «Ανάθεση ρόλων». Στη συνέχεια επιλέγοντας το ρόλο που θέλετε να αποδώσετε εμφανίζεται η λίστα των χρηστών της πλατφόρμας (Εικόνα 4.2.2). Θα πρέπει να αναζητήσετε το χρήστη στον οποίο επιθυμείτε να αναθέσετε το ρόλο χρησιμοποιώντας το όνομα του χρήστη. Στα αποτελέσματα της αναζήτησης επιλέγετε το χρήστη που θέλετε και χρησιμοποιώντας και πατώντας το κουμπί 9.jpg ο χρήστης θα περάσει στην αριστερή στήλη οπότε και θα του έχει ανατεθεί ο ρόλος που επιλέξατε. Αν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να αφαιρέσετε το ρόλο από τον χρήστη χρησιμοποιώντας το κουμπί 10.jpg.

11.jpg

Εικόνα 4.2.2: Ανάθεση ρόλων στο μάθημα

 
ellak/4.2.txt (663 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki