Μετάφραση Αδειών UNPORTED & CC0 από τα Αγγλικά στα Ελληνικά

Συνοπτική Περιγραφή

Συνοπτική περιγραφή. Η μετάφραση την οποία προτείνω αφορά τα κείμενα των αδειών unported & CC0 και θα γίνει από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα. Δεδομένου ότι πρόκειται για νομικά κείμενα, προτείνω το έργο να περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α) Διερεύνηση του νομικού πλαισίου βάσει του οποίου δημιουργήθηκαν οι άδειες, β) συσχέτιση του κάθε όρου των αδειών με τις αντίστοιχες νομικές διατάξεις του αλλοδαπού δικαίου, γ) πλήρης ανάλυση και ερμηνεία των νομικών εννοιών και των επιμέρους όρων των αδειών, όπως αυτοί παρατίθενται στο αρχικό κείμενο δ) μετάφραση των εν λόγω εννοιών και των επιμέρους όρων από την αγγλική στην ελληνική, ε) ερμηνεία και αποτύπωση των νομικών εννοιών και των επιμέρους όρων με βάση το ελληνικό δίκαιο (αστικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, δίκαιο συμβάσεων) και μεταφορά του συνολικού κειμένου σε αυτό, στ) προσήλωση του ελληνικού κειμένου στους στόχους των αρχικών αδειών, ζ) διατήρηση του διεθνούς χαρακτήρα των αδειών και της δυνατότητας χρήσης αυτών από χρήστες ανά τον κόσμο, όπου και όποτε αυτό είναι δυνατό. Η διερεύνηση του νομικού πλαισίου βάσει του οποίου δημιουργήθηκαν οι εν λόγω άδειες θα γίνει με απευθείας παραπομπή στις αντίστοιχες νομικές διατάξεις του αλλοδαπού δικαίου, καθώς και στις διεθνείς συμβάσεις από τις οποίες διέπονται, έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης συσχέτιση των όρων των αδειών με τον αντίστοιχο νομικό κανόνα. Η ανάλυση και ερμηνεία των νομικών εννοιών και των επιμέρους όρων θα γίνει με συγκριτική μελέτη των υπόλοιπων αδειών Creative Commons, καθώς επίσης και με εξαντλητική διερεύνηση όλων των διαφορετικών εννοιών που τυχόν προσλαμβάνουν ανάλογα με την εκάστοτε χρήση τους στο αλλοδαπό δίκαιο. Η μετάφραση από τα ελληνικά στα αγγλικά θα ακολουθεί τα πρότυπα και τη γλώσσα των προηγούμενων ελληνικών αδειών Creative Commons, προκειμένου να υπάρχει ομοιομορφία όπου αυτή επιβάλλεται. Η ερμηνεία των νομικών εννοιών και των επιμέρους όρων, καθώς και η μεταφορά των αδειών στο ελληνικό δίκαιο θα γίνει με συγκριτική μελέτη των υπόλοιπων αδειών Creative Commons σε συνδυασμό με την εν γένει πρακτική που ακολουθείται στο ελληνικό δίκαιο. Η τελική σύνταξη του κειμένου θα είναι δομημένη κατά τρόπο, που θα εναρμονίζεται πλήρως με το ελληνικό δίκαιο, παράλληλα όμως θα βασίζεται στους στόχους της αρχικής άδειας. Τέλος η ελληνική άδεια θα μπορεί να εφαρμόζεται από χρήστες ανά τον κόσμο, σύμφωνα πάντα με τις επιταγές του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

Παραδοτέα

Συνοπτικός Οδηγός σε odt μορφή odt σε pdf μορφή :ellak:cc0_gr.pdf

Άδεια Χρήσης

Στοιχεία συγγραφέα

Αλέξανδρος Νούσιας, Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

 
ellak/unported_cc0.txt (7 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki