Σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε το γλωσσάρι στις μεταφράσεις σας. Παράλληλα σας παρακαλούμε να αφιερώνετε χρόνο και να εμπλουτίζετε το γλωσσάρι με νέους όρους ώστε βελτιώνετε συνολικά η ποιότητα των ελληνοποιήσεων ελευθέρου λογισμικού. Για να υποβάλετε νέους όρους πρέπει να εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι στο ellak.gr.
Για τη διαδικασία υποβολής νέου όρου στο γλωσσάρι μπορείτε να διαβάσετε εδώ εναν σύντομο οδηγό.
Glossary
Μπορείτε να αναζητήσετε όρους (regexp permitted).

Aρχίζει με περιέχει ακριβής φράση

Yποβολή Νέου όρου

| # | $ | % | ( | ) | * | - | 1 | 2 | 3 | 6 | : | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | ] | _ | { | } | ~


Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
΄Ορος Μετάφραση
#1 insertedεισήχθησαν
 
#1 must be set.#1 πρέπει να οριστεί.
 
#1deleted#1 έχει διαγραφεί
 
#N/A#Μ/Δ
 
#NAME!# ΟΝΟΜΑ!
 
#NAME?# ΟΝΟΜΑ?
 
#REF!#ΑΝΑΦ!
 
#VALUE!#ΤΙΜΗ!
 
$(ARG1)$(ARG1)
 
$(ARG1) - Invalid file format$(ARG1) - Άκυρη μορφή αρχείου
 
$(ARG1) cannot be searchedΔεν είναι δυνατόν να γίνει αναζήτηση στο $(ARG1)
 
$(ARG1) contains wildcardsΤο $(ARG1) περιέχει χαρακτήρες μπαλαντέρ
 
$(ARG1) could not be renamedΔεν ήταν δυνατόν να μετονομαστεί το $(ARG1)
 
$(ARG1) does not existΤο $(ARG1) δεν υπάρχει
 
$(ARG1) fileΤο αρχείο $(ARG1)
 
$(ARG1) has changedΤο $(ARG1) έχει αλλάξει
 
$(ARG1) is not a directoryΤο $(ARG1) δεν είναι κατάλογος
 
$(ARG1) is not a fileΤο $(ARG1) δεν είναι αρχείο
 
$(ERR) activating object$(ERR) κατά την ενεργοποίηση του αντικειμένου
 
$(ERR) creating a dictionary.$(ERR) κατά τη δημιουργία λεξικού.
 
$(ERR) creating a new document$(ERR) κατά τη δημιουργία νέου εγγράφου
 
$(ERR) executing the hyphenation.$(ERR) κατά την εκτέλεση του συλλαβισμού.
 
$(ERR) executing the spellcheck.$(ERR) κατά την εκτέλεση του ορθογραφικού ελέγχου.
 
$(ERR) executing the thesaurus.$(ERR) κατά την εκτέλεση του θησαυρού.
 
$(ERR) expanding entry$(ERR) κατά την επέκταση κατηγορίας
 
$(ERR) loading document $(ARG1)$(ERR) κατά το φόρτωμα του εγγράφου $(ARG1)
 
$(ERR) loading the graphics.$(ERR) κατά το φόρτωμα των γραφικών
 
$(ERR) loading the template $(ARG1)$(ERR) κατά το φόρτωμα του προτύπου $(ARG1)
 
$(ERR) saving the document $(ARG1)$(ERR) κατά την αποθήκευση του εγγράφου $(ARG1)
 
$(ERR) searching for an address$(ERR) κατά την αναζήτηση διεύθυνσης
 
$(ERR) setting background attribute.$(ERR) κατά τον ορισμό μιας ιδιότητας φόντου.
 
$(ERR) starting the Document Manager$(ERR) κατά την εκκίνηση του διαχειριστή των εγγράφων
 
$(OBJ) selectedΕπιλογή $(OBJ)
 
%1 completedΟλοκλήρωση %1
 
%1 foundΒρέθηκαν %1
 
%1 Repair%1 επιδιόρθωση
 
%1 Response File AutoPilot%1 Responsefile μάγου
 
%1 server settings%1 Ρυθμίσεις διακομιστή
 
%1 was intended recipient.Ο προβλεπόμενος παραλήπτης ήταν %1.
 
%d documents%d έγγραφα
 
%N glue points from %O%N σημεία κόλλησης από %O
 
%N points from %O%N σημεία από %O
 
%O selectedΕπιλογή %O
 
%PRODUCTNAME%PRODUCTNAME
 
%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION
 
%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION ChartΔιάγραμμα %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION
 
%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION FrameΠλαίσιο %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION
 
%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Master DocuΚύριο έγγραφο %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION
 
%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION PresentatioΠαρουσίαση %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION
 
%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION SetupΠρόγραμμα εγκατάστασης %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION
 
%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION TemplateΠρότυπο %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION
 
%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION TextΚείμενο %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION
 
%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Text DocumeΈγγραφο κειμένου %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION
 
%PRODUCTNAME (Default)%PRODUCTNAME (Προεπιλογή)
 
%PRODUCTNAME 3.0 ChartΔιάγραμμα (%PRODUCTNAME 3.0)
 
%PRODUCTNAME 3.0 Formula%PRODUCTNAME 3.0 - Τύπος
 
%PRODUCTNAME 4.0 ChartΔιάγραμμα (%PRODUCTNAME 4.0)
 
%PRODUCTNAME 4.0 FormulaΤύπος (%PRODUCTNAME 4.0)
 
%PRODUCTNAME 4.0 HTML%PRODUCTNAME 4.0 HTML
 
%PRODUCTNAME 4.0 PresentationΠαρουσίαση (%PRODUCTNAME 4.0)
 
%PRODUCTNAME 4.0 Spreadsheet%PRODUCTNAME 4.0 - Λογιστικό φύλλο εργασίας
 
%PRODUCTNAME 5.0 ChartΔιάγραμμα (%PRODUCTNAME 5.0)
 
%PRODUCTNAME 5.0 FormulaΤύπος (%PRODUCTNAME 5.0)
 
%PRODUCTNAME 5.0 HTML%PRODUCTNAME 5.0 HTML
 
%PRODUCTNAME 5.0 PresentationΠαρουσίαση (%PRODUCTNAME 5.0)
 
%PRODUCTNAME 5.0 Spreadsheet%PRODUCTNAME 5.0 - Λογιστικό φύλλο εργασίας
 
%PRODUCTNAME 6.0 Chart%PRODUCTNAME 6.0 Διάγραμμα
 
%PRODUCTNAME 6.0 Drawing%PRODUCTNAME 6.0 Σχέδιο
 
%PRODUCTNAME 6.0 HTML%PRODUCTNAME 6.0 HTML
 
%PRODUCTNAME 6.0 Presentation%PRODUCTNAME 6.0 Παρουσίαση
 
%PRODUCTNAME 6.0 Spreadsheet%PRODUCTNAME 6.0 - Λογιστικό φύλλο εργασίας
 
%PRODUCTNAME Basic libraries%PRODUCTNAME Βασικές βιβλιοθήκες
 
%PRODUCTNAME Calc%PRODUCTNAME Calc
 
%PRODUCTNAME Calc 6.0%PRODUCTNAME Calc 6.0
 
%PRODUCTNAME Calc documentsΈγγραφα %PRODUCTNAME Calc
 
%PRODUCTNAME CalendarΗμερολόγιο %PRODUCTNAME
 
%PRODUCTNAME Chart%PRODUCTNAME Διάγραμμα
 
%PRODUCTNAME Component%PRODUCTNAME - Στοιχείο
 
%PRODUCTNAME documentΈγγραφο του %PRODUCTNAME
 
%PRODUCTNAME Documents%PRODUCTNAME - Έγγραφα
 
%PRODUCTNAME Draw/%PRODUCTNAME Impress%PRODUCTNAME Σχεδίαση/%PRODUCTNAME Αποτύπωση
 
%PRODUCTNAME DrawingΣχέδιο %PRODUCTNAME
 
%PRODUCTNAME Event%PRODUCTNAME - Γεγονός
 
%PRODUCTNAME Events View%PRODUCTNAME - Προβολή γεγονότων
 
%PRODUCTNAME FormulaΤύπος (%PRODUCTNAME)
 
%PRODUCTNAME Frame DocumentΈγγραφο πλαισίου του %PRODUCTNAME
 
%PRODUCTNAME HelpΒοήθεια του %PRODUCTNAME
 
%PRODUCTNAME Image%PRODUCTNAME - Εικόνα
 
%PRODUCTNAME Impress documents? Έγγραφα %PRODUCTNAME Αποτύπωση
 
%PRODUCTNAME Master Document%PRODUCTNAME - Κύριο έγγραφο
 
%PRODUCTNAME Math%PRODUCTNAME Μαθ
 
%PRODUCTNAME PresentationΠαρουσίαση (%PRODUCTNAME)
 
%PRODUCTNAME Presentation (packed)Παρουσίαση %PRODUCTNAME (συμπιεσμένα)
 
%PRODUCTNAME RegistrationΔήλωση %PRODUCTNAME
 
%PRODUCTNAME Setup%PRODUCTNAME Εγκατάσταση
 
%PRODUCTNAME Spreadsheet%PRODUCTNAME Λογιστικό φύλλο εργασίας
 
%PRODUCTNAME Task%PRODUCTNAME - Εργασία
 
%PRODUCTNAME Task View%PRODUCTNAME - Προβολή εργασιών
 
%PRODUCTNAME Template%PRODUCTNAME - Πρότυπο
 
%PRODUCTNAME Text Master DocumentΚείμενο κυρίου έγγραφου %PRODUCTNAME
 
%PRODUCTNAME WriterΣυντάκτης %PRODUCTNAME
 
%PRODUCTNAME Writer documents%PRODUCTNAME Συντάκτης - Έγγραφα
 
%PRODUCTNAME Writer/Web%PRODUCTNAME Συντάκτης/Δίκτυο
 
%PRODUCTNAME XML (Draw)%PRODUCTNAME XML (Σχέδιο)
 
%PRODUCTNAME XML (Impress)%PRODUCTNAME XML (Αποτύπωση)
 
%PRODUCTNAMETextΚείμενο %PRODUCTNAME
 
%s components.στοιχείων %s.
 
%s or similar%s ή ομοίως
 
($Arg1) could not be accessed.Το ($Arg1) δεν είναι προσβάσιμο
 
($Arg1) could not be foundΑδύνατη η ανεύρεση του ($Arg1)
 
($Arg1) is not visibleΤο ($Arg1) δεν είναι ορατό
 
(' expected(' αναμένεται
 
(Anchor only)(μόνο αγκύρωση)
 
(Date)(Ημερομηνία)
 
(e.g. before downloading)(π.χ. πριν από την λήψη αρχείων)
 
(empty)(κενό)
 
(Extended error status %1)(Εκτεταμένη κατάσταση σφάλματος %1)
 
(filtered)(φιλτραρισμένα)
 
(fixed)(σταθερά)
 
(if available)(αν είναι διαθέσιμο)
 
(Internet)(Διαδίκτυο)
 
(nested)(ένθετο)
 
(no table)(κανένας πίνακας)
 
(none)(κανένα)
 
(not registered)(μη εγγεγραμμένο)
 
(Notes)(Σημειώσεις)
 
(optional)(προαιρετικά)
 
(Page Style(Πρότυπο σελίδας
 
(Paragraph Style(Πρότυπο παραγράφου
 
(Replace) (Αντικατάσταση)
 
(required) (απαιτείται)
 
(Search) (Αναζήτηση)
 
(Time)(Ώρα)
 
(Without)(Χωρίς)
 
)' expected)' αναμένεται
 
*-PropertyΙδιότητα-*
 
- all -- όλα -
 
- empty -- κενό -
 
- new document -- δημιουργία εγγράφου -
 
- new sheet -δημιουργία φύλλου εργασίας
 
- No printer installed -- Δεν έχει εγκατασταθεί εκτυπωτής -
 
- none -- κανένα -
 
- not empty -- όχι κενό -
 
- selection -- Επιλογή -
 
- Top 10 -Τα πρώτα 10
 
1ΑΛΗΘΗΣ
 
1 month ago1 μήνα πριν
 
1 week ago1 εβδομάδα πριν
 
1 year ago1 έτος πριν
 
1st key1ο κλειδί
 


| # | $ | % | ( | ) | * | - | 1 | 2 | 3 | 6 | : | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | ] | _ | { | } | ~


Glossary V2.0