Προτάσεις Πολιτικής για τις Περιφέρειες

Μας έχει ζητηθεί από περιφέρειες να στείλουμε προτάσεις πολιτικής και συγκεκριμένα "έργα" για να ενταχθούν στον προγραμματισμό για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020. Προτείνω να αξιοποιήσουμε το " Ψηφιακή Ατζέντα & Ελληνική πραγματικότητα: Προτάσεις στρατηγικής - http://www.digitalgreece2020.gr/uploads/DigitalGreece2020.v1.1.pdf & το http://goo.gl/fNXx6, το Going Local III-http://www.digitalgreece2020.gr/archives/527 και το http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/.

Με βάση τις προτάσεις θα στείλουμε επιστολή στους περιφερειάρχες με κοινοποίηση στους προϊσταμένους των Διαχειριστικών Αρχών και κεντρικά στο Υπουργείο.

Γενικές Προτάσεις

Στόχος είναι η πρόταση, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν ανοικτές πρακτικές με έμφαση στο λογισμικό, στο περιεχόμενο, τις υποδομές και τον εξοπλισμό. Παρόμοιες δράσεις αποτελούν βασικά συστατικά μιας κουλτούρας επιχειρηματικότητας που αφορά αφενός τον τρόπο που σχηματίζονται και υποστηρίζονται επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, αφετέρου τα κριτήρια με τα οποία αντιλαμβάνεται η δημόσια διοίκηση τους πρωταγωνιστές και τα όριά τους.

Μια κρίσιμη οριζόντια δράση που αφορά στη πληρότητα του σχεδιασμού των προτάσεων και στη βιώσιμη υλοποίηση των δράσεων έχει να κάνει με τη συμμετοχή των πολιτών, σε όσο το δυνατόν περισσότερες φάσεις τους. Οι πολίτες συγκροτούν ταυτόχρονα ένα γενικό κοινό όσο και πολύ συγκεκριμένες ομάδες σχέσεων και συμφερόντων κάτι που καθιστά αναπόφευκτη την ανοικτή διαβούλευση και τη συνεχή συνεργασία.

Στη λογική αυτή οι ανοικτές πρακτικές, όπως ορίστηκαν και παραπάνω, αποτελούν μια πλατφόρμα, μια μεθοδολογία, συνεργασίας και παραγωγής, που απο το σχεδιασμό της επιτρέπει τη συμμετοχή διαφορετικών ομάδων πολιτών σε όλο τον κύκλο των έργων. Το στοιχείο αυτό θα αποτελέσει κλειδί στη χρηματοδότηση τοπικών και περιφερειακών δράσεων απο την ΕΕ και τα χρηματοδοτικά της προγράμματα, στην περίοδο 2014 - 2020.

Περιοχές δράσεων και προτάσεις

Smart specialisation: “αναγνωρίζουμε και ενισχύουμε την τοπική γνώση, χτίζουμε ένα κοινό πλαίσιο κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης”

Προτείνουμε να προχωρήσουν άμεσα:

Η αναγνώριση και υποστήριξη χώρων ανάπτυξης τοπικών υπηρεσιών και προϊόντων, μέσα απο τη λειτουργία διαδικασιών αποδελτίωσης (φυσικών και διαδικτυακών) προτάσεων για τοπικές πρωτοβουλίες επχειρηματικότητας, με στόχο και προοπτική την ενσωμάτωσής τους στο επιχειρησιακό σχέδιο της Περιφέρειας

Ο σχεδιασμός και η δημιουργία συγκεκριμένων πειραματικών υπηρεσιών, γύρω απο θέματα της δημόσιας διοίκησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, με έμφαση σε τομείς όπως: η διαχείριση παραπόνων, η οργάνωση υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, η υποστήριξη των σχολείων απο τις τοπικές κοινότητες και ο συμμετοχικός προϋπολογισμός.

Συνέργιες με φορείς όπως επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ΜΚΟ, πρωτοβουλίες πολιτών οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως εν δυνάμει νέοι πάροχοι υπηρεσιών και οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν να υλοποιήσουν δράσεις σε παραγωγικούς τομείς, με τα διαθέσιμα ανοικτά εργαλεία. Τέτοιες δράσεις θα είναι πολύ σημαντικές στον περαιτέρω σχεδιασμό των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2014 - 2020

Περαιτέρω δράσεις για διαβούλευση, οργάνωση και υλοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο:

Μόνιμα κέντρα δια βίου ανοικτής μάθησης σε θέματα και υπηρεσίες που αφορούν και εξελίσσουν την παραγωγική δραστηριότητα της περιφέρειας μέσα απο τη χρήση ανοικτών μεθόδων και εργαλείων

Συστηματικές προσκλήσεις και χρηματοδότηση γύρω απο προτάσεις, υπηρεσίες και προϊόντα που είναι στη φάση του σχεδιασμού, ή της αρχικής υλοποίησης και προωθούν τη δημιουργία γνώσης προσβάσιμης σε όλους

Συγκεκριμένες ανοικτές πιλοτικές πρωτοβουλίες της ίδια της Περιφέρειας σε τομείς που αλλάζουν την κουλτούρα σχεδιασμού και επιχειρηματικότητας και παράγουν ανοικτά δεδομένα όπως τα ανοικτα γεωχωρικά δεδομένα, οι ανοικτές ευρυζωνικές υποδομές, ο συμμετοχικός προϋπλογισμός

Διαθέσιμα ανοικτά εργαλεία

Οργανωμένη και ανοικτή επαναχρησιμοποίηση δημόσιων δεδομένων μέσα απο ένα πλαίσιο έγκυρης αδειοδότησής τους, μέσα απο τους δικτυακούς τόπους δήμων και περιφερειών. Συστηματική καταγραφή των ενδιαφερομένων και των πιθανών προϊόντων

Υπάρχει ήδηΠληροφορίες και ανοικτά δεδομένα απο υφιστάμενα συστήματα GIS είναι κομβικά στο σχεδιασμό παρεμβάσεων και τη βελτίωση των υφιστάμενων τηλεπικοινωνιακών και άλλων υποδομών

Η επαφή και στήριξη των τοπικών δράσεων και κοινοτήτων ανοικτού λογισμικού, ερασιτεχνών ασυρμάτων δικτύων, ακτιβιστών και εθελοντών γύρω απο δράσεις στο διαδίκτυο οι οποίες αποτελούν ένα πρώτο σύνολο συνεργατών για το δήμο και την περιφέρεια

Υπάρχει ήδηΗ τοπική διοργάνωση και καθιέρωση ημερών δημιουργίας ανοικτών εφαρμογών λογισμικού γύρω απο υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης είναι ένα χαρακτηριστικό και άμεσα υλοποιήσιμο παράδειγμα

Άμεση πιλοτική λειτουργία τοπικών ανοικτών εργαστηρίων, χώρων πειραματισμού με εξοπλισμό σε συνεργασία με φορείς

Υπάρχει ήδηΠανεπιστήμια, επιχειρήσεις, σχολεία, ΜΚΟ έχουν ήδη χώρους ή εξοπλισμούς για πειραματισμό. Η υποστήριξη με επιπλέον εξοπλισμό, εθελοντική εργασία, ελεγχόμενο χώρο ή άλλους πόρους μπορεί να είναι καταλυτικής σημασίας για τη βιώσιμότητά τους

 
ellak/oss_pro_regions.txt (5 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki