7.9.4 Εργασία – Δραστηριότητα εκτός σύνδεσης

Με την επιλογή αυτή, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να δει την εκφώνηση/περιγραφή μιας εργασίας, αλλά δεν μπορεί να «ανεβάσει» αρχεία και να τα επεξεργαστεί. Αυτή η μορφή Εργασίας είναι χρήσιμη, όταν οι εκπαιδευόμενοι ετοιμάζουν την εργασία, εκτός του περιβάλλοντος του Moodle. Ωστόσο, δίνεται στους εκπαιδευτές η δυνατότητα βαθμολόγησης των offline Εργασιών.

Επιλέγοντας «Δραστηριότητα εκτός σύνδεσης» από την προσθήκη δραστηριοτήτων (Εικόνα 7.1.1) εμφανίζεται η φόρμα δημιουργίας (Εικόνα 7.9.17).

Τα πεδία αυτής της φόρμας (Εικόνα 7.9.17) περιέχονται και στη φόρμα που φαίνεται στην Εικόνα 7.9.1, οπότε χρησιμοποιείστε τις αντίστοιχες οδηγίες.

ergasia17.jpg

Εικόνα 7.9.17: Φόρμα δημιουργίας Εργασίας – Δραστηριότητα εκτός σύνδεσης

ergasia18.jpg

Εικόνα 7.9.18: Αρχική Σελίδα Εργασίας - Δραστηριότητα εκτός σύνδεσης

Ο εκπαιδευτής εφόσον εξετάσει εκτός σύνδεσης την Εργασία που του παρέδωσαν οι εκπαιδευόμενοι, χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, μπορεί να καταχωρήσει μέσα στην Πλατφόρμα, για κάθε εκπαιδευόμενο το βαθμό και πιθανά κάποια σχόλια για την εργασία του. Ο εκπαιδευόμενος σε αυτή την περιοχή μπορεί να δει και τη βαθμολογία από τον εκπαιδευτή.

 
ellak/7.9.4.txt (580 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki