Ελληνοποίηση Πλατφόρμας Talend Open Studio

Μετάφραση του Talend Open Studio Data Integration / Business Modeler στην Ελληνική γλώσσα. Σχετικά με το λογισμικό αυτό γίνεται αναφορά στην σελίδα του ΕΛ/ΛΑΚ http://tinyurl.com/ykmg72w.

Περίληψη Έργου

Το project έχει δύο σκέλη:

  1. Μετάφραση του λογισμικού
  2. Μετάφραση της τεκμηρίωσης

Το πρώτο σκέλος μπορεί να επιτευχθεί μέσω του ιστότοπου http://www.talendforge.org/babili και αφορά στην πλειονότητα των λεκτικών της εφαρμογής – του User Interface.

Το δεύτερο σκέλος αφορά στην μετάφραση του εγχειριδίου οδηγιών χρήσης (User Guide).

Σημειώνεται πως ή τεκμηρίωση αποτελείται και από ένα εγχειρίδιο 861 σελίδων, το Components Reference Guide, το οποίο έχει παραληφθεί από την συγκεκριμένη πρόταση καθώς κρίθηκε πως δεν θα είναι εφικτή ή μετάφρασή του στο χρονικό πλαίσιο που έχει τεθεί.

Τεκμηρίωση Χρησιμότητας

Tα λογισμικά διαδικασιών ολοκλήρωσης όπως το Talend Open Studio μπορούν να έχουν εφαρμογή σε πολλούς τομείς του δημοσίου και πέραν αυτών που αναφέρονται στην συγκεκριμένη πρόσκληση. Έχουν χρήση σε πολλές περιπτώσεις όπως σε ETL (Extract Transform Load), data migration, συγχρονισμό βάσεων κα. (http://tinyurl.com/yl84oph)

Όσον αφορά την περίπτωση του Ελληνικού Δημοσίου πιστεύουμε ότι το λογισμικό αυτό θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο που θα βοηθούσε ενδεικτικά στις εξής περιπτώσεις:

  1. Μετάπτωση / Μεταφορά βάσεων δεδομένων (πχ. από Oracle / MSSQL σε PostgreSQL / MySQL
  2. Συγχρονισμό διαφορετικών συστημάτων μεταξύ τους - Interoperability (βλ. http://www.e-gif.gov.gr, πχ. όταν αλλάξει ο ΑΔΤ στην αστυνομία να ενημερώνεται και η εφορία κλπ.).
  3. Εξαγωγή δεδομένων από πολλαπλά συστήματα και επεξεργασία τους με σκοπό την παραγωγή αναφορών (σε συνεργασία με BI πλατφόρμες) κα.

Το Talend Open Studio έχει στο εξωτερικό χρησιμοποιηθεί στον Δημόσιο τομέα για περιπτώσεις “real-time data integration” μεταξύ συστημάτων, data consolidation κα. (http://tinyurl.com/yf977dg)

Παραδοτέα

Χρονοδιάγραμμα

Με αρχή του έργου την 3 Φεβρουαρίου 2010

  • 15/03/2009: Ολοκλήρωση μετάφρασης Λογισμικού
  • 31/05/2010: Ολοκλήρωση τεκμηρίωσης εγχειριδίου χρήσης (User Guide)

Ομάδα Έργου

  • Φαρδέλας Κωνσταντίνος (kf AT telecompare DOT gr)
  • Κορύλλος Κωνσταντίνος (kk AT telecompare DOT gr)

Αναφορές

Παρουσίαση Ανάπτυξης

 
ellak/talend_open_studio.txt (8 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki