Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μελέτη και πιλοτική εφαρμογή χρήσης και διαχείρισης εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου σε ταμπλέτες

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τον εμπλουτισμό της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia στα ελληνικά και σε συνέχεια του ανοιχτού διαγωνισμού ιδεών για το Σχεδιασμό Ψηφιακού Αναγνώστη Βιβλίων και Συνοδευτικής Πλατφόρμας διαχείρισης Περιεχομένου, η ΕΕΛ/ΛΑΚ απευθύνει πρόσκληση σε όσους ενδιαφέρονται για μελέτης και την ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής χρήσης και διαχείρισης εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου σε ταμπλέτες.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Οι προτάσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012, σε ηλεκτρονική μορφή στο proposals ΑΤ ellak DΟΤ gr

Αντικείμενο

Ο στόχος είναι να αξιοποιηθούν οι προτάσεις που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό και συγκεκριμένα η πρόταση από την ομάδα του ερευνητικού κέντρου ΚΟΙΟΣ η οποία κρίθηκε ως αρτιότερη και να συνταχθεί μελέτη αλλά και μία πιλοτική εφαρμογή(functional demo) για τη χρήση και διαχείριση εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου σε ταμπλέτες η οποία θα βοηθήσει στην υιοθέτηση και αξιοποίηση της Wikipedia μέσα από ταμπλέτες στην εκπαίδευση.

Παραδοτέα

α) Τεχνική Μελέτη για τη δημιουργία πλατφόρμας χρήσης και διαχείρισης εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου σε ταμπλέτες

Το συγκεκριμένο παραδοτέο θα πρέπει να περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές της πλατφόρμας, αναλυτική μεθοδολογία για την υιοθέτηση και την αξιοποίηση της εφαρμογής από την εκπαιδευτική κοινότητα, να προβλέπεται η επικοινωνία της πλατφόρμας με τις πλατφόρμες διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού που έχουν αναπτυχθεί από το Υπουργείο Παιδείας (digitalschool και e-yliko) καθώς και τρόποι αξιοποίησης της Wikipedia (offline χρήση κτλ.)

β) Πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας χρήσης και διαχείρισης εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου σε ταμπλέτες

Η εφαρμογή θα πρέπει να λειτουργεί σε ταμπλέτα με λειτουργικό σύστημα Android, να βασίζεται σε δημοφιλή πακέτα ανοιχτού λογισμικού και να περιλαμβάνει τα εξής:

- εφαρμογή ebook reader για την ανάγνωση των σχολικών βιβλίων σε ψηφιακή μορφή

- εφαρμογή για την αναπαραγωγή πολυμεσικού περιεχομένου (video, ήχος, animation κτλ)

- εφαρμογή για τη λήψη σημειώσεων και την επίλυση ασκήσεων

- εφαρμογή που να επιτρέπει την ανάγνωση άρθρων και την αναζήτηση πληροφοριών στη Wikipedia, τα οποία είναι αποθηκευμένα τοπικά στη συσκευή (πρόσβαση offline) ή/και μέσω διαδικτύου (πρόσβαση online)

γ) Εγχειρίδιο Χρήσης της εφαρμογής

Τα παραδοτέα θα πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα και το περιεχόμενο και οι εφαρμογές θα διατίθενται με άδεια CC-BY-SA http://creativecommons.gr και ανοιχτού λογισμικού http://joinup.ec.europa.eu/software/page/eupl αντίστοιχα.

Συμμετοχή

Το έργο είναι ανοικτό σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική.

Κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση:

- την αρτιότητα τους,

- το χρονοδιάγραμμα,

- τον προϋπολογισμό και

- τα βιογραφικά σημειώματα των συμμετεχόντων

Σύνθεση Επιτροπής Αξιολόγησης

H Επιτροπή Αξιολόγησης θα ορισθεί από την Επιστημονική Επιτροπή της ΕΕΛ/ΛΑΚ.

Δημοσίευση διαγωνισμού και αποτελεσμάτων

Η προκήρυξη του διαγωνισμού, όλες οι προτάσεις καθώς και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα δημοσιευτούν στο WIKI της ΕΕΛ/ΛΑΚ (www.ellak.gr) με άδεια http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el .

Υποβολή προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν περιγραφή των εργασιών και συνοπτική τεκμηρίωση για τον τρόπο υλοποίησης τους.

Η πρόταση πρέπει να συνοδεύετε από σύντομα βιογραφικά που θα τεκμηριώνουν την σχετική με τις προτεινόμενες εργασίες εμπειρία και θα περιέχει το όνομα, επώνυμο, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail, κλπ) του διαγωνιζόμενου ή της ομάδας.

Γενικοί όροι

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται, από μέρους των διαγωνιζομένων, ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του.

 
eellak/wikipedia_tablets.txt (1108 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki