Συστήματα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Apelon

http://apelon-dts.sourceforge.net/

Το Apelon DTS (Distributede Terminology System – Σύστημα Κατανεμιμένης Τεχνολογίας) αποτελεί ολοκληρωμένο σύνολο στοιχείων ανοιχτού κώδικα που παρέχει πλήρεις υπηρεσίες ορολογίας σε κατανεμημένα περιβάλλοντα εφαρμογής. Το DTS υποστηρίζει εθνικά και διεθνή πρότυπα δεδομένων που αποτελούν απαραίτητη βάση για σύγκριση και διάδραση της πληροφορίας στον τομέα της υγείας, καθώς και σε τοπικά λεξικά. Οι τυπικές εφαρμογές του περιλαμβάνουν την εισαγωγή κλινικών δεδομένων, διοικητική επισκόπηση, κατάλογο προβλημάτων και διαχείριση κωδικών, δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών, υποστήριξη λήψης αποφάσεων και ανάκτηση δεδομένων. Μεταξύ άλλων έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • εναρμόνιση δεδομένων, συνδυάζοντας το εισαγόμενο κείμενο με πρότυπη ορολογία μέσω ανάλυσης λέξεων-εντολών, ετυμολογίας λέξεων, διόρθωσης ορθογραφίας και συμπλήρωση ορολογίας
 • μετάφραση κωδικοποίησης, χαρτογραφώντας κλινικά δεδομένα σε πρότυπα συστήματα κωδικοποίησης, όπως ICD-9 και CPT
 • ερωτήματα κλάσεων, ιεραρχική αναζήτηση για υποστήριξη αποφάσεων και ανάλυση αποτελεσμάτων
 • εννοιολογική αναζήτηση, διατρέχοντας σύνολα ιεραρχικών και μη ιεραρχικών σχέσεων μεταξύ εννοιών για τη βελτίωση της ποιότητας στην εισαγωγή και ανάκτηση δεδομένων.
 • εννοιολογική ταξινόμηση, δημιουργία, διαχείριση και σύγκριση εκτεταμένων εννοιών που συνάδουν με επίσημα * εννοιολογικά μοντέλα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στο SNOMED CT
 • υποσύνολα, δημιουργώντας μεμονωμένα υποσύνολα ορολογίας χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές λογικής Boolean
 • διάγραμμα Ροής, διαχείριση και εντοπισμός προσπαθειών προτυποποίησης σε μεγάλα κατανεμημένα έργα
 • εντοπιότητα, προσθήκη τοπικών εννοιών, συνωνύμων, κωδίκων και συσχετίσεις για τη διασύνδεση της τοπικής ορολογίας με την πρότυπη ορολογία

Argus

http://argus.healthopenware.org.au

Το Argus αποτελεί σύνολο προγραμμάτων που παρέχουν ασφαλές σύστημα ανταλλαγής ταχυδρομείου για τη διάδοση εγγράφων σε παρόχους υπηρεσιών υγείας. Το σύστημα επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών υγείας την πρόσβαση σε αποτελέσματα παθολογικά και απεικονιστικά, την πρόσβαση σε περιλήψεις εγγράφων, σε ανακοινώσεις τμημάτων επειγόντων περιστατικών καθώς και σε άλλα έγγραφα ιατρικού ενδιαφέροντος σε ηλεκτρονική μορφή. Υπάρχουν βασικές διαφοροποιήσεις μεταξύ του Argus και των άλλων εμπορικών εφαρμογών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Το Argus εφαρμόζει προδιαγραφές ασφαλείας χρησιμοποιώντας PKI, επιτρέποντας τη μετάδοση ευαίσθητων στοιχείων χωρίς φόβο. Επιπλέον, το Argus διευκολύνει την ανταλλαγή κλινικών δεδομένων επισυνάπτοντας HL7 δεδομένα σε ηλεκτρονικό μήνυμα. Η σειρά δεδομένων HL7 παραμένει κρυφή στον χρήστη και μπορεί να παραμετροποιηθεί ώστε να πυροδοτήσει προκαθορισμένα γεγονότα με τη λήψη μηνυμάτων ειδικού τύπου. Τέτοιο γεγονός αποτελεί η έξοδος δεδομένων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα κλινικά δεδομένα να μπορούν να εισαχθούν σε λογισμικό παθολογίας.

BIKA

http://www.bikalababs.com/softwarecenter/bika

To LIMS αποτελεί λογισμικό για τη διαχείριση εργαστηριακών δειγμάτων, εργαλείων, προτύπων και λοιπών εργαστηριακών λειτουργιών όπως η τιμολόγηση, διαχείριση μετάλλων και αυτοματοποίηση εργασιών. To BIKA έχει κατασκευαστεί σε Plone και Zope, που αποτελεί συνδυασμό κορυφαίων συστημάτων διαχείρισης διαδικτυακού περιεχομένου, βοηθώντας τα εργαστήρια στη διαχείριση και δημοσίευση εγγράφων, όπως τιμές και πληροφορίες σε εργαστηριακές διαδικασίες, νέα, δραστηριότητες, ασφάλεια, κανονισμούς, ανθρώπινο δυναμικό και διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό. Το LIMS εφαρμόζει ιεραρχική άδεια και η πληροφόρηση κατευθύνεται στο κοινό για το οποίο προορίζεται. Είναι δυνατή η δημιουργία επιπρόσθετων ομάδων έργου για την προετοιμασία και συζήτηση υλικού σε ιδιωτικές αποθήκες προσβάσιμες μόνο στα μέλη της ομάδας, σε μεμονωμένα άτομα ή σε πελάτες και ερευνητικά τμήματα. Το ΒΙΚΑ έχει ήδη πιστοποιηθεί με ISO 17025.

caAERS

https://cabig.nci.nih.gov/tools/caAERS

To caAERS (σύστημα αναφοράς ατυχούς περιστατικού καρκίνου) είναι ΕΛ/ΛΑΚ, το οποίο χρησιμοποιείται για τη συλλογή, επεξεργασία και αναφορά ατυχών περιστατικών που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια κλινικών δοκιμών. Το εργαλείο αυτό τηρεί το θεσμικό κανονιστικό πλαίσιο και επιτρέπει τη συλλογή, διαχείριση και έρευνα δεδομένων ατυχών συμβάντων είτε πρόκειται για σοβαρά είτε για περιστατικά ρουτίνας. Τα χαρακτηριστικά του έχουν ως εξής: Εντοπισμός και ταξινόμηση Ατυχούς Περιστατικού (ΑΠ) χρησιμοποιώντας παραδεκτά πρότυπα (π.χ. CTC 2.0/3.0 και MedDRA 9.0), εισαγωγή πρωτοκόλλου και πρωτοκόλλου συμμετέχοντα, εισροή και εκροή δεδομένων ΑΠ σε απαιτούμενη μορφή, αξιολόγηση της σοβαρότητας του περιστατικού βάσει κανόνων και απαιτήσεις αναφοράς (σε επίπεδο χορηγού, σε επίπεδο ιδρύματος και σε επίπεδο κανόνων πρωτοκόλλου), ικανότητα ηλεκτρονικής υποβολής στο AdEERS (εκτεταμένο σύστημα αναφοράς ατυχούς περιστατικού) του Προγράμματος Αξιολόγησης Θεραπείας Καρκίνου και δημιουργία αναφορών κατά παραγγελία και υποβολή σε εξωτερικούς φορείς συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας αναφορών για αιτήματα παραπόνων στους ιατρικούς συλλόγους.

Caisis

http://www.caisis.org

Το Caisis αποτελεί διαδικτυακή εφαρμογή ανοιχτού κώδικα για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της κλινικής έρευνας και πρακτικής, καθώς επιλύει πολλά ζητήματα στο πεδίο της αρχειοθέτησης δεδομένων ασθενών. Αρχικά η εφαρμογή σχεδιάστηκε με στόχο τον εντοπισμό δεδομένων ουρολογικού καρκίνου και επεκτάθηκε στην κάλυψη δεδομένων και άλλων καρκίνων. Το έργο ξεκίνησε με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της ακρίβειας των δεδομένων και παράλληλα τη μείωση του χρόνου και της προσπάθειας των κλινικών ιατρών και του υποστηρικτικού προσωπικού. Η εφαρμογή αντιμετωπίζει τα ζητήματα στην αρχειοθέτηση αποθηκεύοντας τα βασικά δεδομένα του ασθενούς σε χρονολογική σειρά. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται σε προσεκτικά σχεδιασμένη σχεσιακή βάση δεδομένων, ώστε να καθίσταται δυνατή η άμεση συλλογή των δεδομένων, η επισκόπηση κάθε κλινικής για τυχόν προσθήκες ή τροποποιήσεις και η επικαιροποίηση πριν την επόμενη επίσκεψη του ασθενούς. Το γεγονός αυτό αποτρέπει τη χρονοβόρα και εκτεθειμένη σε σφάλματα διαδικασία της συλλογής και επανεισαγωγή θεραπειών, φαρμακευτικών αγωγών και ιστορικών σε κάθε επίσκεψη. Από την στιγμή που θα εισαχθούν στη βάση δεδομένων τα ιστορικά των ασθενών διαμορφώνονται σε περιλήψεις και εκτυπώνονται σε έντυπα της κλινικής. Τα εγκεκριμένα έντυπα από την Επιτροπή τήρησης θεσμικού πλαισίου της κλινικής μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί για υπαγόρευση και τήρηση σημειώσεων. Εξάλλου, ο ιατρός διατηρεί το δικαίωμα της υπαγόρευσης και τήρησης σημειώσεων εφόσον το επιθυμεί.

Care2X

http://www.care2X.org/

To Care2X ενσωματώνει δεδομένα, λειτουργίες και διαγράμματα ροής σε περιβάλλον παροχής υπηρεσιών υγείας. Η εφαρμογή αποτελείται από τέσσερα κύρια στοιχεία. Κάθε ένα από τα στοιχεία μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα.

 • HIS-Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου/Υπηρεσιών Υγείας
 • PM –Διαχείριση πρακτικής (GP)
 • CDS Κεντρικός εξυπηρετητής δεδομένων
 • HXP- Πρωτόκολλο ανταλλαγής υγείας

CHITS

http://chits.mudfish.info/HomePage

Το Σύστημα Εντόπισης Πληροφορίας Υγείας στην Κοινότητα (CHITS) αποτελεί εκτεταμένο, λειτουργικό και ανοικτού κώδικα πληροφοριακό σύστημα για αγροτικές μονάδες υγείας (αρχικά για τις Φιλιππίνες). Το σύστημα συλλέγει υπάρχοντα δεδομένα ρουτίνας από καθετοποιημένα προγράμματα στο Τομεακό Σύστημα Πληροφόρησης Υπηρεσιών Υγείας (FHSIS) και τα ενσωματώνει σε ενιαίο και συνεκτικό σύστημα πληροφορικής. Μέσω της εφαρμογής CHITS διατίθεται η πληροφορία για την υγεία μιας κοινότητας όχι μόνο στους δημόσιους φορείς υγείας που επιζητούν την πληροφόρηση σε επίπεδο κοινότητας αλλά και στην ίδια την κοινότητα που παράγει την πληροφορία. Το σύστημα επιτρέπει στην κοινότητα να χρησιμοποιήσει την πληροφορία για τη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο και για προγραμματισμό στον τομέα της υγείας. Επιπρόσθετα το λογισμικό CHITS περιλαμβάνει δομημένη ικανότητα δημιουργίας προγραμμάτων σχεδιασμένα να βελτιώσουν τα συστήματα πληροφορικής υγείας εντός των τοπικών κέντρων υγείας, ασχέτως με το επίπεδο αυτοματοποίησης. Το σύστημα ξεκίνησε στην πόλη Πασάι και αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται σε τέσσερις δήμους των Φιλιππίνων, ενώ υπάρχουν αιτήματα για εγκατάσταση και από άλλους Δήμους.

ClearCanvas

http://www.clearcanvas.ca/dnn/

Το Clearcanvas αποτελεί δυναμικό και εύκολο στη χρήση σύστημα παρουσίασης εικόνων DICOM PACS. Αποτελεί επεκτάσιμη εφαρμογή και είναι κατάλληλο όχι μόνο για τους ακτινολόγους και τους κλινικούς ιατρούς, αλλά και τους ερευνητές. Μεταξύ άλλων έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Διάταξη εικόνας
 • Μικρογραφίες
 • Επίπεδο Παραθύρου
 • Zoom
 • Περιστροφή / Αναστροφή
 • Γραμμή παραπομπής
 • Γωνιόμετρο
 • Επόμενη / προηγούμενη απεικόνιση
 • Εξαγωγή σε BMP, GIF, JPG, PNG, TIF, AVI

ePostRX

http://www.anshealth.com/solutions.htm

Το ePoostRX αποτελεί την πρώτη λύση ΕΛ/ΛΑΚ για φαρμακευτικές επιχειρήσεις, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν μοναδικά διαγράμματα ροής εργασιών για ηλεκτρονικές συνταγές, εμπόριο λιανικής, εμπόριο σε αλυσίδες φαρμακείων, μακρόχρονη θεραπεία, παραγγελίες μεγάλου όγκου, και επιχειρηματικά μοντέλα για κεντρική διάθεση.

FreeB

http://www.freeb.org

Πρόκειται για εφαρμογή λειτουργιών ιατρικών λογαριασμών. Το FreeB είναι σχεδιασμένο για να λειτουργεί με EHR συστήματα παρακολούθησης βασικών δημογραφικών στοιχείων, κωδικούς διαδικασίας και διάγνωσης. Το σύστημα EHR διαβιβάζει τα βασικά δεδομένα των λογαριασμών στο FreeB χρησιμοποιώντας μία απλή διεπαφή με μορφοποίηση XML (XML-RPC ή SOAP). Στη συνέχεια το FreeB προβαίνει σε επεξεργασία και επισκόπηση των λογαριασμών. Το FreeB σχεδιάστηκε για την αποστολή λογαριασμών στον εκτυπωτή, στη διαδικτυακή διεπαφή του πληρωτή ή σε πιστωτικό ίδρυμα. Το FreeB διενεργεί έλεγχο των λογαριασμών. Παράλληλα, το σύστημα είναι σε θέση να τηρεί τις αλλαγές δεδομένων που προκαλούνται μετά από αιτήματα των πληρωτών με αποτέλεσμα ο χρήστης να μπορεί να παρακολουθεί την πορεία των αιτημάτων.

Indivo

http://www.indivohealth.org

To Indivo αποτελεί ατομικά ελεγχόμενο σύστημα καταγραφής δεδομένων υγείας που επιτρέπει στους ασθενείς να κατέχουν πλήρη και ακριβή αντίγραφα του ιατρικού ιστορικού τους. Το Indivo πληροί τα δημόσια πρότυπα ως πλατφόρμα εφαρμογής ΕΛ/ΛΑΚ και έχει δοκιμαστεί σε πραγματικά περιβάλλοντα. Το Indivo εστιάζει ιδιαίτερα στον έλεγχο και στην κυριότητα των ιατρικών δεδομένων από τον ίδιο τον ασθενή και παρέχει πλήρη τεχνική υποδομή για την εξασφάλιση του ελέγχου του ασθενούς. Το Indivo αποθηκεύει πλήρως λεπτομερή κλινικά αρχεία που προέρχονται είτε από ηλεκτρονικά συστήματα είτε πρόκειται για έγγραφες αναφορές ή εισάγονται από τον ίδιο τον ασθενή. Η χρήση XML αποτελεί ευέλικτο πρότυπο μορφοποίησης δεδομένων και οι προγραμματιστές του Indivo εργάζονται στενά με διαδικασίες HITSP, ώστε να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα. Το πολυεπίπεδο μοντέλο ασφαλείας της εφαρμογής παρέχει ισχυρή ασφάλεια δεδομένων. Κάθε αρχείο κωδικοποιείται και προστατεύεται ενάντια σε κάθε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση.

LabKey

https://www.labkey.org/project/home/begin.view

Ο εξυπηρετητής Labkey αποτελεί ΕΛ/ΛΑΚ που επιτρέπει στους επιστήμονες να ενσωματώσουν, αναλύσουν, και να διαμοιράσουν πολύπλοκα σύνολα δεδομένων. Η κύρια πλατφόρμα επιτρέπει την ασφαλή διενέργεια διαδικτυακών ερωτημάτων, αναφορών καθώς και συνεργατικές υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα σχεσιακών αλλά και αρχειακών πηγών δεδομένων. Το σύστημα παρέχει εξειδικευμένες επιστημονικές εφαρμογές, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες εξειδικευμένων εργαστηρίων. Το σύστημα χρησιμοποιείται σε αρκετά εργαστήρια και πανεπιστήμια, όπως το Κέντρο Έρευνας Καρκίνου Fred Hutchinson, το κέντρο Εμβολιασμού και Ανοσολογίας HIV-AIDS στο Πανεπιστήμιο Duke, το Ιατρικό Κέντρο Cedars-Sinai, Harvard Partners, το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν και το Πανεπιστήμιο του Κεντάκι. Η εφαρμογή παρέχει λειτουργίες για συνεργασία, σπουδές παρατήρησης, εκθέσεις, κ.α.

MIRTH

http://www.mirthproject.org

Το Mirth αποτελεί ΕΛ/ΛΑΚ μηχανή διεπαφής HL7 που επιτρέπει τη διαδικτυακή αποστολή μηνυμάτων HL7 μεταξύ συστημάτων και εφαρμογών σε πολλαπλές μεταφορές. Το Mirth φιλτράρει, μετατρέπει και διαβιβάζει τα μηνύματα βάσει προκαθορισμένων κανόνων που έχει θέσει ο χρήστης. Η δημιουργία διεπαφών HL7 για υπάρχοντα συστήματα είναι εύκολη με τη χρήση διαδικτυακής επαφής και του οδηγού δημιουργίας καναλιού που συνδέει τις εφαρμογές με τα στοιχεία της μηχανής Mirth. Το HL7 έχει πλέον αναγνωριστεί ως η lingua franca της ανταλλαγής πληροφοριών υγείας. Η ενσωμάτωση ήδη υπαρχόντων συστημάτων σε συστήματα HL7 είναι δυνατή με την εφαρμογή στρώματος μετασχηματιστή για τη μετατροπή των μηνυμάτων μεταξύ του domain και του HL7. Το Mirth καθιστά εύκολο αυτό το βήμα, καθώς παρέχει το πλαίσιο για τη διασύνδεση ξεχωριστών συστημάτων με τους απαιτούμενους μετασχηματιστές πρωτοκόλλου και τα εργαλεία μετατροπής μηνυμάτων. Το Mirth χρησιμοποιεί αρχιτεκτονική καναλιών για τη διασύνδεση των συστημάτων με συστήματα HL7. Τα κανάλια αποτελούνται από απομακρυσμένα σημεία (εισροής και εκροής), φίλτρα και μετασχηματιστές. Πολλαπλά φίλτρα και αλυσίδα μετασχηματιστών συνδέονται με τα κανάλια. Η διαδικτυακή διεπαφή Mirth επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση των φίλτρων και μετασχηματιστών σε πολλαπλά κανάλια. Τα απομακρυσμένα σημεία χρησιμοποιούνται για την παραμετροποίηση των συνδέσεων και των λεπτομερειών πρωτοκόλλου. Τα εισερχόμενα απομακρυσμένα σημεία χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του τύπου του αποδέκτη για τα εισερχόμενα μηνύματα, όπως το πρωτόκολλο TCP/IP ή διαδικτυακή υπηρεσία. Τα εξερχόμενα απομακρυσμένα σημεία προσδιορίζουν τον προορισμό των εξερχόμενων μηνυμάτων, όπως ένας εξυπηρετητής εφαρμογής, ουρά JMS ή βάση δεδομένων.

O3

http://www.O3consortium.eu

Ο ρόλος του Open Three (O3) είναι η προώθηση ολοκληρωμένου περιβάλλοντος υπηρεσιών υγείας για την αρχειοθέτηση, διαβίβαση, ανταλλαγή, ανάκτηση και απεικόνιση δεδομένων, σημάτων, εικόνας και αναφοράς, στο οποίο συνενώνεται η τριπλή διάσταση των πολιτικών Υγείας-Νοσοκομείων, Περιοχή /Τοπικός οργανισμός πληροφόρησης για την Υγεία και οικιακή Φροντίδα/ Υποστηριζόμενη διαβίωση. Η εφαρμογή περιλαμβάνει σύστημα επικοινωνίας και αρχειοθέτησης εικόνας και δεδομένων (DPACS), MARis (σύστημα Προγραμματισμού Τμήματος σύμφωνο με το πρότυπο IHE για τη διαχείριση και τον προγραμματισμό εργασιών σε ακτινολογικά τμήματα), σταθμό ακτινολογικού εργαστηρίου και εφαρμογή ανταλλαγής δεδομένων.

OpenClinica

http://www.openclinica.org

To OpenClinica αποτελεί πλατφόρμα ΕΛ/ΛΑΚ κλινικών δοκιμών για Συλλογή Ηλεκτρονικών δεδομένων (EDC) και τη διαχείριση κλινικών δεδομένων στην κλινική έρευνα. Πρόκειται για διαδικτυακό λογισμικό σχεδιασμένο για την υποστήριξη κάθε είδους κλινική έρευνας με διαφορετικές ρυθμίσεις προδιαγραφών. Εξαρχής το OpenClinica αναπτύχθηκε βασισμένο σε ανεξάρτητα πρότυπα, ώστε να επιτύχει υψηλά επίπεδα δια λειτουργικότητας. Η αρχιτεκτονική των λειτουργιών του και το συνεργατικό μοντέλο ανάπτυξης δίνουν μεγάλη ευελιξία σε αυτή την ολοκληρωμένη εμπορικού επιπέδου εφαρμογή. Η πλατφόρμα λογισμικού OpenClinica υποστηρίζει τις εξής λειτουργίες:

 • διαχείριση πολλών και διαφορετικών κλινικών μελετών μέσω ενιαίας διεπαφής
 • υποβολή, αξιολόγηση και εγγραφή κλινικών δεδομένων
 • φιλτράρισμα και εξαγωγή δεδομένων
 • εποπτεία της μελέτης, έλεγχος και αναφορά

Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατή με HIPAA και χρησιμοποιείται σε μεγάλης κλίμακας δοκιμές EDC παγκοσμίως.

OpenMRS

http://openmrs.org

Το OpenMRS επιτρέπει τον σχεδιασμό συστήματος καταγραφής ιατρικών δεδομένων κατά παραγγελία χωρίς να απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού. Εξυπακούεται ότι απαιτούνται ιατρικές καθώς και γνώσεις ανάλυσης συστημάτων. Πρόκειται για το σύνηθες πλαίσιο στο οποίο στηρίζονται οι προσπάθειες ιατρικής πληροφορικής στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το σύστημα βασίζεται σε δομές πινάκων που δεν εξαρτώνται από τους πραγματικούς τύπους ιατρικών δεδομένων ή εξειδικευμένες μορφές συλλογής ιατρικών στοιχείων και γιαυτό μπορεί να παραμετροποιηθεί για διαφορετικές χρήσεις. Το OpenMRS χρησιμοποιείται στην Κένυα, τη Ρουάντα, τη Νότιο Αφρική, την Ουγκάντα, την Τανζανία, τη Ζιμπάμπουε, το Λεσότο, το Μαλάουι, το Περού και την Αϊτή. Είναι υπό σχεδιασμό και περαιτέρω χρήσεις του σε άλλες περιοχές της Αφρικής μέσω του έργου ομάδων όπως το Millenium Villages project και FACES. Έχουν συλλεχθεί περίπου 12 εκατομμύρια εμπιστευτικές πληροφορίες για περίπου 50.000 ασθενείς HIV, καθώς και 550.000 περιστατικά σε συνδυασμό με την εφαρμογή του AMPATH στην Κένυα. Η ομάδα MRC στη Νότια Αφρική ηγείται προσπάθειας για τον σχηματισμό ομάδας προγραμματιστών για την περαιτέρω ανάπτυξη της εφαρμογής.

Tolven

http://www.tolven.org/index.htm

To περιβάλλον λογισμικού Tolven αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: μία ηλεκτρονική εφαρμογή καταγραφής προσωπικών δεδομένων υγείας (ePHR) που επιτρέπει στους χρήστες με ασφάλεια να καταγράφουν και να κοινοποιούν κατ’επιλογή πληροφορίες υγείας που τους αφορούν, μία ηλεκτρονική εφαρμογή καταγραφής κλινικών δεδομένων (eCHR) που επιτρέπει στους ιατρούς και άλλους παρόχους υπηρεσιών υγείας να έχουν ασφαλή πρόσβαση σε δεδομένα υγείας που προέρχονται από έμπιστες πηγές και αφορούν μεμονωμένους ασθενείς με εύκολα δομημένο τρόπο πρόσβασης, και μια πλατφόρμα ιατρικής πληροφορικής που επιτρέπει την αποθήκευση όλων των δεδομένων υγείας και την πρόσβαση σε αυτά από τις εφαρμογές ePHR και eCHR. Η πλατφόρμα βασίζεται σε τεχνολογίες και σε μοντέλα δεδομένων βιομηχανικών προτύπων.

TrialDB

http://ycmi.med.yale.edu/trialdb/index.shtm

To TrialDB αποτελεί σύστημα διαδικτυακής βάσης δεδομένων κλινικών δοκιμών με δυνατότητες παραμετροποίησης που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και διαχείριση κλινικών δεδομένων. Το σύστημα στηρίζεται σε βιβλιοθήκη πολλών δεδομένων που περιλαμβάνει πληροφορίες για μεμονωμένα στοιχεία δεδομένων (παράμετροι, τυπικά κλινικά στοιχεία ασθενών) και ομαδοποίηση υψηλού επιπέδου. Η βιβλιοθήκη χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εντύπων για μελέτες περιστατικών (CRF) ως διαδικτυακές σελίδες και για την καταγραφή της πληροφορίας που χρησιμοποιείται για την επικύρωση του περιεχομένου στα έντυπα CRF και την εξειδίκευση της απεικόνισης των στοιχείων του εντύπου CRF στο χρήστη. Τα έντυπα επιτρέπουν την επικύρωση των μεμονωμένων στοιχείων βάσει του είδους των δεδομένων. Το σύστημα υποστηρίζει δυνατότητα επιλογής παρουσίασης στοιχείων καθώς ορισμένα στοιχεία ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται δυναμικά ανάλογα με την αξία προηγουμένως εισαχθέντων στοιχείων. Το σύστημα υποστηρίζει κατά την εισαγωγή των δεδομένων την πρόσβαση σε αρκετά ελεγχόμενα λεξικά (π.χ. ICD-10, DSM-IV, Cerner/Multum Drug Lexicon, τα NCI κριτήρια τοξικότητας). Η εφαρμογή μπορεί να διαχειριστεί μεγάλο αριθμό μελετών χωρίς περιορισμό στον αριθμό των ασθενών ανά μελέτη ή στον αριθμό των παραμέτρων της μελέτης. Οι λειτουργίες αυτές διενεργούνται χωρίς να χρειάζεται η τροποποίηση της δομής της βάσης κάθε φορά που εισάγονται παράμετροι για νέο τομέα κλινικής έρευνας.

VistA

http://vistasoftware.org

To VistA αποτελεί αποδεδειγμένα έμπιστο και οικονομικό σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής δεδομένων υγείας. Πρόκειται για πλήρως ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύστημα πληροφοριών δομημένο σε ηλεκτρονικό ιατρικό αρχείο. Η εφαρμογή μπορεί εύκολα να παραμετροποιηθεί και να ρυθμιστεί, ώστε να συνάδει με οποιοδήποτε τύπο φορέα υπηρεσιών υγείας, από κλινικές και ιατρεία μέχρι νοσοκομεία μακρόχρονης θεραπείας και μεγάλα νοσοκομεία. Το VistA ανακηρύχθηκε από το Ινστιτούτο Ιατρικής (Institute of medicine) ως το καλύτερο σύστημα πληροφορικής υγείας. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από το Τμήμα Παλαιών Υποθέσεων (VA) και έχει δοκιμαστεί στην πράξη για περισσότερα από είκοσι έτη σε 1300 φορείς υγείας, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 160 ιατρικών κέντρων και 850 συναφών κλινικών. Το σύστημα επιτρέπει την ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των θεμάτων ενός σύγχρονου νοσοκομείου ή κέντρου υγείας.

 
ellak/συστήματα_παροχής_υπηρεσιών_υγείας.txt (105 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki