7.5.2 Διαχείριση ερωτήσεων

Αποθηκεύοντας τις επιλογές που κάνατε στη φόρμα δημιουργίας του Κουίζ σας εμφανίζεται η σελίδα Επεξεργασίας Κουίζ (Εικόνα 7.5.3).

7_5_3.jpg Εικόνα 7.5.3: Επεξεργασία του Κουίζ

Η σελίδα επεξεργασίας του Κουίζ αποτελείτε από δύο μέρη. Στο αριστερό πλαίσιο βρίσκονται οι ερωτήσεις που ανήκουν σε αυτό το Κουίζ. Στο δεξί πλαίσιο γίνεται η επεξεργασία των ερωτήσεων και των κατηγοριών.

Αν θέλετε να προσθέσετε νέες ερωτήσεις σε μια κατηγορία θα πρέπει αφού την επιλέξετε από το δεξί πλαίσιο της Εικόνα 7.5.3 να επιλέξετε από το αναδυόμενο μενού «Δημιουργήστε νέα ερώτηση» τον τύπο ερώτησης που θέλετε να προσθέσετε. Οι διαφορετικοί τύποι ερωτήσεων είναι αυτοί που φαίνονται στην Εικόνα 7.5.4.

7_5_4.jpg

Εικόνα 7.5.4: Τύποι ερωτήσεων στο Κουίζ

Οι πιο σημαντικοί τύποι αναλύονται παρακάτω:

  • Πολλαπλής επιλογής: Οι ερωτήσεις αυτού του τύπου είναι οι πιο συνήθεις και ο εκπαιδευόμενος καλείται να επιλέξει μια απάντηση από μια ομάδα εναλλακτικών απαντήσεων. Η χρησιμότητα των πολλαπλών επιλογών έγκειται κυρίως στη δυνατότητα των λάθος επιλογών να «παρασύρουν» τον εκπαιδευόμενο παρά στην ποιότητα των ερωτήσεων.

Σύντομης απάντησης: Ο εκπαιδευόμενος καλείται να συντάξει ένα σύντομο κείμενο, το οποίο και ελέγχεται εάν ανταποκρίνεται σε μία ή περισσότερες απαντήσεις. Υπάρχει η επιλογή να καταστούν οι συγκρίσεις ευαίσθητες σε περιπτώσεις όπως ο αστερίσκος *, οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «Τζόκερ», καθώς αντικαθιστά πολλούς ή οποιουσδήποτε χαρακτήρες. Παραδείγματος χάρη η απάντηση «Long*» ταιριάζει με τις απαντήσεις «longer», «longest» ή «long».

  • Σωστό/Λάθος: Η απάντηση σε αυτό το είδος ερώτησης έχει δύο επιλογές, Σωστό ή Λάθος. Ο εκπαιδευόμενος καλείται να επιλέξει τη σωστή απάντηση. Στην ουσία αποτελεί πολλαπλή επιλογή με δύο μόνο επιλογές.
  • Αριθμητική: Αυτός ο τύπος ερώτησης απαιτεί έναν αριθμό για απάντηση. Στην πιο απλή μορφή αρκεί ένας αριθμός για απάντηση. Όμως είναι καλύτερο να προσδιοριστεί κλίμακα σωστών απαντήσεων ώστε να αποφευχθούν τα λάθη κατά την καταμέτρηση. Π.χ. στην ερώτηση «πόσο είναι 10 δια 3» είναι απαραίτητο να δοθεί ως απάντηση η αξία «Minimum:Maximum» δηλαδή 3.33:3.34 (= από 3,33 έως 3,34) ώστε να θεωρηθεί σωστή οποιαδήποτε απάντηση μεταξύ 3,3 και 3,4 (π.χ. 3.33, 3.333, 3.3333).
  • Αντιστοίχηση: Αυτές οι ερωτήσεις είναι ιδιαίτερα δυναμικές και ευέλικτες. Αποτελούνται από μια λίστα με ονόματα ή δηλώσεις που πρέπει να ταιριάξουν απόλυτα με μία άλλη λίστα με ονόματα ή δηλώσεις, π.χ. «ταιριάξτε τη χώρα με την πρωτεύουσα».

Για κάθε διαφορετικό τύπο ερώτησης που επιλέγετε εμφανίζεται κάθε φορά και μια νέα διαφορετική φόρμα δημιουργίας. Συμπληρώστε τα πεδία με τα κατάλληλα στοιχεία και αποθηκεύστε τις επιλογές σας. Αν χρειαστείτε βοήθεια στη συμπλήρωση των στοιχείων χρησιμοποιείστε τα κουμπιά questionmark.jpg. Στην συνέχεια παρουσιάζεται ενδεικτικά η φόρμα δημιουργίας ερώτησης τύπου πολλαπλής επιλογής.

7_5_5.jpg

Εικόνα 7.5.5: Φόρμα εισαγωγής ερώτησης πολλαπλής επιλογής

Η φόρμα εισαγωγής της ερώτησης πολλαπλής επιλογής αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία

Κατηγορία: Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία θέλετε να ανήκει η ερώτηση που δημιουργείτε.

Όνομα ερώτησης: Επιλέξτε ένα σύντομο και περιεκτικό όνομα για την ερώτησή σας. Κείμενο ερώτησης: Καταγράψτε το κείμενο της ερώτησης.

Εικόνα προς εμφάνιση: Αν θέλετε μπορείτε να επιλέξετε κάποια από τις εικόνες του μαθήματος σας, ώστε αυτή να ενσωματωθεί στην ερώτηση που δημιουργείτε.

Προεπιλεγμένη βαθμολόγηση ερώτησης: Πρόκειται για τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία που μπορεί να πετύχει ο εκπαιδευόμενος απαντώντας στην ερώτηση.

Παράγοντας ποινής: Μπορείτε να ορίσετε ένα κλάσμα της βαθμολογίας κάθε ερώτησης να αφαιρείται για κάθε λάθος απάντηση. Η δυνατότητα αυτή έχει νόημα μόνο αν ο εκπαιδευτής έχει ορίσει το Κουίζ με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να κάνουν επαναλαμβανόμενες προσπάθειες σε κάθε ερώτηση. Ο συντελεστής ποινής πρέπει να είναι αριθμός ανάμεσα στο 0 και στο 1. Συντελεστής 1 σημαίνει ότι ο εκπαιδευόμενος πρέπει να απαντήσει σωστά στην πρώτη προσπάθεια για να κερδίσει τους βαθμούς της ερώτησης. Συντελεστής 0 σημαίνει ότι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να δοκιμάσει όσες φορές θέλει μέχρι να βρει τη σωστή απάντηση, οπότε θα πάρει και τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία.

Γενική ανάδραση: Αν θέλετε συμπληρώστε ένα σύντομο μήνυμα το οποίο θα εμφανίζεται στον εκπαιδευόμενο, μόλις αυτός δώσει την απάντησή του στην ερώτηση.

Μία ή πολλές απαντήσεις;: Επιλέξτε «Μία απάντηση μόνο» αν θέλετε να είναι αποδεκτή ως σωστή μία μόνο απάντηση, διαφορετικά επιλέξτε «Οι πολλαπλές απαντήσεις επιτρέπονται».

Ανακάτεψε τις απαντήσεις: Αν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, τότε η σειρά των απαντήσεων μεταθέτεται τυχαία κάθε φορά που αρχίζει ένας εκπαιδευόμενος το Κουίζ που περιέχει την ερώτηση - υπό τον όρο ότι κατά τη δημιουργία του Κουίζ ο εκπαιδευτής έχει ενεργοποιήσει την επιλογή «Ανακάτεμα εντός των ερωτήσεων». Να αριθμούνται οι επιλογές?: Επιλέξτε ανάμεσα στους διαφορετικούς τρόπους αρίθμησης των πιθανών απαντήσεων ή επιλέξτε «χωρίς αρίθμηση» αν δε θέλετε να εμφανίζεται αρίθμηση.

Απάντηση: Σε κάθε πλαίσιο κειμένου με την ετικέτα «Απάντηση» μπορείτε να συμπληρώσετε κάθε μία από τις πιθανές απαντήσεις στην ερώτηση.

Βαθμός: Για κάθε πιθανή απάντηση ορίστε τη βαθμολογία που θα αποδίδεται σε αυτή.

Ανάδραση: Κάθε επιλογή μπορεί να έχει προαιρετικά και κάποια ανατροφοδότηση.

7_5_6.jpg

Εικόνα 7.5.6: Φόρμα εισαγωγής ερώτησης πολλαπλής επιλογής

Για οποιαδήποτε σωστή απάντηση: Μπορείτε αν θέλετε να συμπληρώσετε ένα κείμενο το οποίο θα εμφανίζεται κάθε φορά που ο εκπαιδευόμενος θα διαλέγει μια σωστή απάντηση.

Για οποιαδήποτε μερικώς σωστή απάντηση: Μπορείτε αν θέλετε να συμπληρώσετε ένα κείμενο το οποίο θα εμφανίζεται κάθε φορά που ο εκπαιδευόμενος θα διαλέγει μια μερικώς σωστή απάντηση.

Για οποιαδήποτε λάθος απάντηση: Μπορείτε αν θέλετε να συμπληρώσετε ένα κείμενο το οποίο θα εμφανίζεται κάθε φορά που ο εκπαιδευόμενος θα διαλέγει μια λανθασμένη απάντηση.

7_5_7.jpg

Εικόνα 7.5.7: Παράδειγμα ερώτησης πολλαπλής επιλογής

Κάθε νέα ερώτηση που δημιουργείτε εμφανίζεται στη λίστα προεπιλογής. Από εκεί μπορείτε να την επεξεργαστείτε επιλέγοντας το εικονίδιο επεξεργασίας , να τη διαγράψετε επιλέγοντας το εικονίδιο διαγραφής ή να κάνετε προεπισκόπηση στο πως θα φαίνεται η ερώτηση από το εικονίδιο preview.jpg. Δίπλα σε κάθε ερώτηση εμφανίζεται ένα σηματάκι που απεικονίζει τον τύπο της ερώτησης. (Πολλαπλής επιλογής multiplechoise.jpg, Σύντομης απάντησης fastreplay.jpg, Σωστό/Λάθος rightwrong.jpg, Αριθμητική count.jpg, Αντιστοίχησης compare.jpg, Περιγραφής describe.jpg, Αντίστοιχης σύντομης απάντησης με τυχαία επιλογή , Ενσωματωμένες απαντήσεις include.jpg).

Για να προσθέσετε μια ερώτηση από αυτές που δημιουργήσατε στο Κουίζ αυτό επιλέξτε την και πατήστε «Προσθήκη στο Κουίζ». Για να τις προσθέσετε όλες επιλέξτε «Επιλογή όλων».

7_5_8.jpg

Εικόνα 7.5.8: Διαχείριση των ερωτήσεων του Κουίζ

Όπως μπορείτε να δείτε στην Εικόνα 7.5.8 οι ερωτήσεις που επιλέξατε μεταφέρονται στο αριστερό πλαίσιο όπου βρίσκονται οι ερωτήσεις του Κουίζ. Μπορείτε και εδώ αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές του μενού επεξεργασίας (διαγραφή, προεπισκόπηση και επεξεργασία). Επίσης είναι εύκολο να ρυθμίσετε τη σειρά εμφάνισης των ερωτήσεων μετακινώντας τα βελάκια που βρίσκονται μπροστά από κάθε ερώτηση. Στις ερωτήσεις αυτές μπορείτε τώρα να προσθέσετε τη βαθμολογία σας. Οι βαθμοί σας μπορούν να είναι οποιοιδήποτε αριθμοί και λειτουργούν ουσιαστικά ως βάρη στις αντίστοιχες ερωτήσεις. Για παράδειγμα, αν αποδώσετε στις ερωτήσεις Α και Β τα βάρη 1 και 2 αντίστοιχα αυτό θα σημαίνει ότι η τελική βαθμολογία του Κουίζ θα δίνεται από τον τύπο

Βαθμολογία Κουίζ =tupos.jpg

Ο μέγιστος βαθμός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε αριθμός. Ο μέγιστος βαθμός που ορίζετε για ένα Κουίζ είναι αυτός στον οποίο αναφέρονται και όλοι οι άλλοι βαθμοί. Για παράδειγμα, μπορεί να ορίσετε σα μέγιστο βαθμό το 20, επειδή το Κουίζ αξίζει το 20% όλου του μαθήματος. Ακόμα κι αν έχετε 10 ερωτήσεις στο διαγωνισμό σας, αξίας συνολικά 50 βαθμών, όλοι οι βαθμοί από το 50 «θα μειωθούν» στον ανώτατο βαθμό Κουίζ που έχετε ορίσει, στην προκειμένη περίπτωση στους 20.

Αφού δημιουργήσετε το Κουίζ σας επιλέγοντας την καρτέλα «Προεπισκόπηση» θα σας ανοίξει μια σελίδα στην οποία θα φαίνεται η τελική μορφή του Κουίζ έτσι όπως θα την έβλεπαν οι εκπαιδευόμενοι. Μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις του Κουίζ για να διαπιστώσετε αν το σύστημα λειτουργεί κανονικά.

Μια άλλη δυνατότητα που δίνεται είναι η εισαγωγή και η εξαγωγή ερωτήσεων.

Εισαγωγή Ερωτήσεων από αρχείο.

Από την καρτέλα «Επεξεργασία» επιλέξτε «Εισαγωγή» και θα μεταφερθείτε στη σελίδα της Εικόνα 7.5.9. Από εδώ μπορείτε να εισάγετε ερωτήσεις από ένα εξωτερικό αρχείο. Αρχικά θα πρέπει να ορίσετε τη μορφή του αρχείου που περιέχει τις εισαγόμενες ερωτήσεις. Στη συνέχεια θα πρέπει να καθορίσετε την Κατηγορία στην οποία θέλετε να εισαχθούν οι ερωτήσεις. Κάποιοι τύποι αρχείων, όπως τα αρχεία τύπου GIFT και XML, επιτρέπουν τον ορισμό κατηγοριών μέσα στο ίδιο το αρχείο. Για να εισάγετε μαζί με τις ερωτήσεις και τις κατηγορίες που ορίζονται μέσα στο εισαγόμενο αρχείο θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή «Λήψη κατηγορίας από αρχείο». Αν δεν ενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή τότε οι ερωτήσεις θα εισαχθούν στην κατηγορία που επιλέξατε και οι κατηγορίες που ορίζονται μέσα στο αρχείο δε θα ληφθούν υπόψη.

Όσον αφορά τη βαθμολογία των εισαγόμενων ερωτήσεων υπάρχουν δύο επιλογές για το πώς η διαδικασία εισαγωγής μεταχειρίζεται τις εισαγόμενες βαθμολογίες που δεν ανήκουν στην αποδεκτή κλίμακα βαθμολόγησης.

  • Σφάλμα όταν ο βαθμός δεν είναι στην λίστα: εάν μια ερώτηση περιέχει βαθμούς που δεν ανήκουν στην αποδεκτή κλίμακα, αυτό θεωρείται λανθασμένο και η ερώτηση αυτή δεν εισάγεται.
  • Κοντινότερος βαθμός που βρίσκεται στην λίστα: εάν ένας βαθμός δεν βρίσκεται στις τιμές της αποδεκτής κλίμακας, τότε αντικαθίσταται με την κοντινότερη τιμή της κλίμακας.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ερωτήσεις εισάγονται σε δύο βασικά βήματα. Στο πρώτο, το εισαγόμενο αρχείο ελέγχεται για την εγκυρότητά του και στο δεύτερο γίνεται η καταγραφή στη βάση δεδομένων του Moodle. Αν επιλέξτε «Ναι» για την παράμετρο «Στοπ στα λάθη» και εντοπιστεί κάποιο λάθος στο πρώτο βήμα εισαγωγής τότε η διαδικασία εισαγωγής θα διακοπεί. Αν επιλέξτε «Όχι» και εντοπιστεί κάποιο λάθος στο πρώτο βήμα εισαγωγής τότε η διαδικασία εισαγωγής θα συνεχίσει και θα εγγραφούν στη βάση δεδομένων όσες ερωτήσεις δεν περιέχουν σφάλματα.

Αφού ορίσετε τις παραπάνω παραμέτρους χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «Αναζήτηση» ή «Επιλέξτε αρχείο» ανάλογα με το αν το αρχείο που θέλετε να εισάγετε είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας ή αν βρίσκεται αποθηκευμένο ήδη σε μάθημα του Moodle.

7_5_9.jpg

Εικόνα 7.5.9: Εισαγωγή ερωτήσεων από αρχείο

Εξαγωγή ερωτήσεων σε αρχείο. Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει την εξαγωγή μιας ολόκληρης κατηγορίας (και όλων των υποκατηγοριών) ερωτήσεων σε ένα αρχείο κειμένου. Έχετε υπόψη ότι σε κάποιες μορφές εξαγωγής κάποια πληροφορία χάνεται όταν εξάγονται ερωτήσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλές μορφές δεν υποστηρίζουν όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν στις ερωτήσεις του Moodle. Επομένως, με τέτοιες μορφές δεν υπάρχει η δυνατότητα να εξαχθούν οι ερωτήσεις και στη συνέχεια να εισαχθούν αναλλοίωτες σε άλλο σύστημα. Επίσης, κάποιοι τύποι ερωτήσεων μπορεί να μην εξάγονται καθόλου. Προτείνεται να ελέγχετε τα δεδομένα που προέρχονται από εξαγωγή προτού τα χρησιμοποιήσετε στην πράξη.

7_5_10.jpg

Εικόνα 7.5.10: Εξαγωγή ερωτήσεων σε αρχείο

 
ellak/7.5.2.txt (3 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki