7.3.3 Συμμετοχή Εκπαιδευόμενου στην Ομάδα Συζητήσεων

Επιλέγοντας «Ομάδες Συζητήσεων» από το μπλοκ Δραστηριότητες εμφανίζεται μια λίστα με τα Ομάδες Συζητήσεων που είναι διαθέσιμες στο μάθημα στο οποίο συμμετέχετε. Πατήστε επάνω στον τίτλο της Ομάδας Συζητήσεων που σας ενδιαφέρει. Αμέσως μεταβαίνετε στη σελίδα που φαίνεται στην Εικόνα 7.3.8, στην οποία εμφανίζεται ο τίτλος των θεμάτων συζήτησης, o αρχικός αποστολέας τους, το σύνολο των απαντήσεων, καθώς και η ημερομηνία αποστολής και ο αποστολέας του πιο πρόσφατου μηνύματος.

8.jpg Εικόνα 7.3.8: Αρχική σελίδα στην Ομάδα Συζητήσεων

Ανάγνωση/Απάντηση σε μηνύματα Ομάδας Συζητήσεων Για να διαβάσετε τα μηνύματα που έχουν αποσταλεί σε ένα θέμα της Ομάδας Συζητήσεων που έχετε επιλέξει, πατήστε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα συζήτησης. Μόλις διαβάσετε το/τα μήνυμα/μηνύματα της συζήτησης, πατώντας πάνω στο σύνδεσμο «Απάντηση», μπορείτε να απαντήσετε στο μήνυμα συμπληρώνοντας συμπληρώνοντας ίδια πεδία με αυτά της φόρμας που φαίνεται στην Εικόνα 7.3.3, η οποία εμφανίζεται κάτω από το υπάρχον μήνυμα.

Μετά την αποστολή του μηνύματος, εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα (Εικόνα 7.3.9). Θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι κάτω από το μήνυμα που αποστείλατε, εμφανίζονται οι εξής επιλογές: «Εμφάνιση γονέα», «Επεξεργασία», «Διαγραφή» και «Απάντηση». Η επιλογή αυτή «Εμφάνιση γονέα» εμφανίζεται πάντα στην πιο πρόσφατη απάντηση που αποστείλατε και επιλέγοντάς την μεταβαίνετε στο πρώτο μήνυμα αυτού του θέματος συζήτησης. Οι υπόλοιπες τρεις επιλογές έχουν εξηγεί στην παράγραφο 7.3.2 .

9.jpg Εικόνα 7.3.9: Σελίδα μετά την αποστολή απάντησης σε Ομάδα Συζητήσεων

Προσθήκη νέου θέματος συζήτησης σε Ομάδα Συζητήσεων

Επιπρόσθετα, έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε ένα καινούριο θέμα συζήτησης μέσα σε μια Ομάδα Συζητήσεων, δηλαδή να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση, με θέμα της επιλογής σας. Επιλέγοντας «Προσθήκη νέου θέματος» στην Εικόνα 7.3.8, εμφανίζεται μια φόρμα (Εικόνα 7.3.3), την οποία θα πρέπει να τη συμπληρώσετε, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται εκτενώς στην παράγραφο 7.3.2 .

Επιπλέον/Πρόσθετες επιλογές σε Ομάδα Συζητήσεων

Εκτός από τις παραπάνω επιλογές σε μια Ομάδα συζήτησης, έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στις Ομάδα Συζητήσεων με τη βοήθεια του πλαισίου «Αναζήτηση στις ομάδες συζητήσεων» (Εικόνα 7.3.5). Τέλος, μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των μηνυμάτων της συζήτησης με τη βοήθεια του αναδυόμενου μενού (Εικόνα 7.3.6).

Οι δύο παραπάνω επιλογές έχουν περιγραφεί πιο αναλυτικά και στην παράγραφο 7.3.2 .

 
ellak/7.3.3.txt (510 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki