2.3.2 Δημιουργία καταλόγου δεδομένων

Το Moodle θα χρειαστεί επίσης κάποιο χώρο στο σκληρό δίσκο για την αποθήκευση αρχείων, όπως διάφορα έγγραφα για τα μαθήματα και φωτογραφίες χρηστών. Δημιουργήστε έναν κατάλογο (π.χ. “moodledata”) για αυτό το σκοπό. Η αυτόματη διαδικασία εγκατάστασης του Moodle θα προσπαθήσει να δημιουργήσει τον κατάλογο αυτό, αλλά είναι πιθανόν να αποτύχει οπότε θα πρέπει ο κατάλογος αυτός να δημιουργηθεί χειροκίνητα.

Για λόγους ασφάλειας, είναι κρίσιμης σημασίας αυτός ο κατάλογος να μην είναι απευθείας προσβάσιμος μέσω του διαδικτύου. Ο ευκολότερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να τοποθετηθεί έξω από τον αρχικό κατάλογο που έχουν τοποθετηθεί τα αρχεία της εφαρμογής Moodle.

Για να μπορεί η εφαρμογή του Moodle να σώσει ανεβασμένα αρχεία στον κατάλογο αυτό, θα πρέπει ο εξυπηρετητής διαδικτύου που χρησιμοποιείτε (π.χ. ο Apache) να έχει άδεια εγγραφής στον κατάλογο αυτό. Σε συστήματα Unix, αυτό σημαίνει πως πρέπει να ορίσετε τον ιδιοκτήτη του καταλόγου αυτού σε κάτι σαν “nobody” ή “apache”. Σε πολλούς εξυπηρετητές οι οποίοι χρησιμοποιούνται από πολλούς διαφορετικούς χρήστες, θα χρειαστεί πιθανόν να περιορίσετε την πρόσβαση του καταλόγου στη δική σας ομάδα (ώστε να εμποδίσετε άλλους χρήστες που έχουν άμεση πρόσβαση στον εξυπηρετητή να δουν ή να αλλάξουν τα αρχεία σας), αλλά να δώσετε πλήρη δικαιώματα ανάγνωσης / εγγραφής σε όλους τους άλλους (κάτι το οποίο θα επιτρέψει τον εξυπηρετητή διαδικτύου να προσπελάσει τα αρχεία σας).

 
ellak/2.3.2.txt (561 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki