Συγγραφή οδηγών για την πλατφόρμα Open eClass (ΕΛ/ΛΑΚ) για την εκπαίδευση

Σύντομη περιγραφή

H αναγνώριση της δυναμικής του διαδικτύου ως μέσου παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης οδήγησε στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης της Μάθησης (ΣΔΜ), για την υποστήριξη δράσεων ηλεκτρονικής μάθησης, με εύχρηστο, οικονομικά αποδοτικό, και παιδαγωγικά ορθό τρόπο. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται προτίμηση προς τα ΣΔΜ ανοικτού κώδικα, τα οποία με πολύ χαμηλό κόστος επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς να εγκαταστήσουν το δικό τους σύστημα προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Στο σημείο αυτό παρατηρείται έλλειμμα στις διαδικασίες άμεσης και εύληπτης πληροφόρησης των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία για τις βασικές λειτουργίες των συστημάτων αυτών. Η πλατφόρμα Open eClass είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων και βασίζεται στη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Υποστηρίζεται ενεργά από το Πανελλήνιο Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet (Greek Universities Network) και διανέμεται ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ελληνικά προϊόντα στο χώρο του Ανοικτού Λογισμικού παρέχοντας υπηρεσίες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η πλατφόρμα Open eClass βρίσκεται σε φάση λειτουργικής και σχεδιαστικής ωριμότητας και χρησιμοποιείται από το σύνολο σχεδόν των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (AEI και ΤΕΙ) της χώρας, από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, καθώς κι από έναν μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών οργανισμών (ΚΕΚ, ΙΙΕΚ, ιδιωτικές σχολές, δημόσιες σχολές, ιδιώτες, κλπ) υποστηρίζοντας ένα μεγάλο πλήθος ηλεκτρονικών μαθημάτων με χιλιάδες χρήστες να συμμετέχουν σε αυτά. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος της ΕΕΛ/ΛΑΚ προτείνουμε τη συγγραφή εκλαϊκευμένων οδηγών και βιντεοπαρουσιάσεων για τη λειτουργία και τη διαχείριση της πλατφόρμας με πρακτικά παραδείγματα που θα διευκολύνουν τόσο τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευτικούς όσο και τους υπεύθυνους διαχειριστές. Ειδικότερα προτείνεται η δημιουργία 5 εκλαϊκευμένων οδηγών: α) Δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικού μαθήματος (απευθύνεται στους εκπαιδευτές και θα τους παρουσιάζει με απλό κι εύληπτο τρόπο τη διαδικασία δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού μαθήματος καθώς και την οργάνωση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού μέσα από αυτό), β) Δημιουργία λογαριασμού χρηστών (απευθύνεται σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους και τους παρουσιάζει τη διαδικασία απόκτησης κατάλληλου λογαριασμού χρήστη στην πλατφόρμα), γ) Διαχείριση του προσωπικού χαρτοφυλακίου του χρήστη (απευθύνεται σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους και θα τους παρουσιάζει τη διαδικασία οργάνωσης των ηλεκτρονικών μαθημάτων που συμμετέχουν στο προσωπικό τους χαρτοφυλάκιο), δ) Συμμετοχή στο ηλεκτρονικό μάθημα (απευθύνεται στους εκπαιδευόμενους και θα τους παρουσιάζει με απλό κι εύληπτο τρόπο τη διαδικασία συμμετοχής στο ηλεκτρονικό μάθημα καθώς και την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό), και ε) Διαδικασίες διαχείρισης της πλατφόρμας (απευθύνεται στους διαχειριστές της πλατφόρμας και θα τους παρουσιάζει τις διαδικασίες διαχείρισης χρηστών και ηλεκτρονικών μαθημάτων, τη αλλαγή των ρυθμίσεων της πλατφόρμας, τη διασύνδεση με εξωτερικά συστήματα (LDAP, ext DB, IMAP, κλπ), την παρακολούθηση των εξυπηρετητών και την παρουσίαση στατιστικών χρήσης). Οι οδηγοί και οι βιντεοπαρουσιάσεις θα διατίθενται σε ηλεκτρονική και έντυπη έκδοση με τη χρήση κατάλληλης άδειας Creative Commons.

Στόχοι

Στο πλαίσιο της πρότασης προτείνεται:

  1. Η δημιουργία 5 (πέντε) εκλαϊκευμένων, εύληπτων οδηγών για τη λειτουργία και τη διαχείριση της πλατφόρμας με πρακτικά παραδείγματα που θα διευκολύνουν τόσο τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους όσο και τους υπεύθυνους διαχειριστές.
  2. Μετατροπή των παραπάνω οδηγών σε βιντεοπαρουσιάσεις για την ευκολότερη κατανόηση των διαδικασιών

Παραδοτέα

Με την ολοκλήρωση των προτεινόμενων εργασιών θα αναρτηθούν στο δικτυακό τόπο του Open eClass τόσο οι νέοι οδηγοί (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή), όσο και οι βιντεοπαρουσιάσεις (σε ηλεκτρονική μορφή) με τη χρήση κατάλληλης άδειας Creative Commons, προς χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο.

Χρονοδιάγραμμα

Η υλοποίηση της εφαρμογής θα ολοκληρωθεί σε 3 μήνες σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα. - 0 έως 30 : Υλοποίηση του σεναρίου των οδηγών - 30 έως 75 : Δημιουργία των οδηγών και των βιντεοπαρουσιάσεων - 73 έως 90 : Έλεγχος και ανάρτηση στο δικτυακό τόπο της πλατφόρμας

Αναφορές

Διάθεση οδηγών

Η διάθεση των οδηγών γίνεται από την σχετική σελίδα του portal της πλατφόρμας.

Άδεια Χρήσης

 
ellak/openeclass_guides.txt (31 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki