6.6 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

Αυτή η πηγή πληροφοριών μπορεί να εμφανίσει ένα φάκελο (μαζί με τους υποφακέλους του, αν υπάρχουν) καθώς και τα αντίστοιχα αρχεία που υπάρχουν σε αυτό το φάκελο. Και αυτή η πηγή πληροφοριών εμφανίζεται στο μπλοκ Δραστηριότητες και μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο της, επιλέγοντας «Πηγές πληροφοριών» από το μπλοκ Δραστηριότητες και στη συνέχεια πατώντας πάνω στον τίτλο της.

Ως εκπαιδευτής, μπορείτε να εμφανίσετε ένα φάκελο. Επιλέγοντας «Εμφάνιση ενός φακέλου» από το αναδυόμενο μενού (Εικόνα 6.1.1) εμφανίζεται η φόρμα μια φόρμα με τη βοήθεια της οποίας θα πραγματοποιήσετε την εμφάνιση του φακέλου (Εικόνα 6.6.1).

forma.jpg

Εικόνα 6.6.1: Φόρμα δημιουργίας φακέλου

Η φόρμα αυτή αποτελείται από τα παρακάτω πεδία:

Όνομα: Επιλέξτε όνομα για το φάκελό σας.

Περίληψη: Γράψτε μια σύντομη και περιεκτική περιγραφή για το περιεχόμενο του φακέλου.

Εμφάνιση ενός φακέλου: Επιλέξτε «Φάκελος αρχείων» αν θέλετε οι εκπαιδευόμενοι να βλέπουν όλα τα αρχεία του μαθήματός σας. Διαφορετικά, επιλέξτε το όνομα του καταλόγου τα περιεχόμενα του οποίου θέλετε να κάνετε ορατά στους εκπαιδευόμενούς σας.

Αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις που κάνατε, εμφανίζεται στο μπλοκ Δραστηριότητες η επιλογή «Πηγές πληροφοριών» από όπου μπορείτε να βλέπετε τους φακέλους που δημιουργήσατε. Ταυτοχρόνως, οι φάκελοι αυτοί γίνονται ορατοί και στους εκπαιδευόμενους.

 
ellak/6.6.txt (563 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki