Μελέτες για Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

1. Μελέτη χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ στον Δημόσιο Τομέα

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει στη διαβούλευση διαμόρφωσης τεκμηριωμένης πρότασης με στόχο την προώθηση του Ανοιχτού Λογισμικού και των Aνοικτών προτύπων στον Δημόσιο Τομέα. Η πρόταση θα συνοψίζει τα αναμενόμενα οφέλη και θα προτείνει τις στρατηγικές κατευθύνσεις λαμβάνοντας υπόψιν το Ελληνικό Περιβάλλον και τις Διεθνείς πρακτικές... http://advisory.ellak.gr/?p=189

2. Χτίζοντας μια κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στον καθορισμό μεσο-μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τις ενέργειες και δράσεις της εταιρείας ΕΛΛΑΚ (εφεξής ΕΕΛΛΑΚ), με στόχο αυτή να δράσει ως καταλύτης για την δημιουργία και ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής και βιώσιμης κοινότητας ελεύθερου λογισμικού αλλά και να λειτουργήσει ως κόμβος για το ΕΛ/ΛΑΚ στον Ελλαδικό χώρο.

Ειδικότερα, εξετάζονται επιτυχημένα παραδείγματα ανοιχτών κοινοτήτων, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά από το χώρο του ελεύθερου λογισμικού ως βέλτιστες πρακτικές. Ακολούθως, τεκμηριώνεται επαρκώς η δυναμική της Ελληνικής Κοινότητας ΕΛΛΑΚ, ενώ παράλληλα εξετάζονται προβλήματα στη λειτουργία της. Τέλος προτείνονται μέτρα και δράσεις τα οποία μπορεί να αναλάβει η ΕΕΛΛΑΚ ώστε να εξυπηρετήσει το στρατηγικό στόχο της. Το πλήρες κείμενο της μελέτης ειναι διαθέσιμο εδώ.

3. Σχέδιο δράσης του υπουργείου οικονομικών της Ολλανδίας

4. Νέες κατευθύνσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Μελέτη - Κείμενο Πολιτικής του ΙΣΤΑΜΕ με τίτλο: ‘Νέες κατευθύνσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση: Ελεύθερο λογισμικό, Ανοιχτές αρχιτεκτονικές, Ανοιχτά πρότυπα και Διαλειτουργικότητα’ http://www.istame.gr/files/pdf/anoikto_logismiko.pdf

5. Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα στην εκπαίδευση, τη Δημόσια Διοίκηση και στις επιχειρήσεις Μικρού/Μεσαίου Μεγέθους - http://www.ebusinessforum.gr/teams/teamsall/view/index.php?ctn=63&language=el

6. Συγκριτική μελέτη εφαρμογής αδειών Creative Commons και GPL

Συγκριτική μελέτη εφαρμογής των αδειών Creative Commons και GPL & LGPL σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα - http://www.ebusinessforum.gr/teams/teamsall/view/index.php?ctn=97&language=el

 
ellak/eellak_meletes.txt (13 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki