Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για τη συμμετοχή στην ανάπτυξη και επέκταση ΕΛ/ΛΑΚ που είναι χρήσιμο για επιχειρήσεις και την εκπαιδευτική κοινότητα

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την κατάθεση προτάσεων ανάπτυξης και επέκτασης ΕΛ/ΛΑΚ που είναι χρήσιμο για επιχειρήσεις και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ, εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ, ανταποκρινόμενη στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα οφέλη της χρήσης του Ελεύθερου Λογισμικού, φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, και θα αναλάβει πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν την χρήση του.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Κάθε πρόταση μπορεί να έχει αμοιβή έως 4.000 €.

Οι προτάσεις υποβάλλονται εως την Δευτέρα 16 Φεβρουάριου 2009, σε ηλεκτρονική μορφή στο info AT ellak DΟΤ gr (πρότυπη μορφή αίτησης).

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη και επέκταση ΕΛ/ΛΑΚ που είναι χρήσιμο για τις ελληνικές επιχειρήσεις και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Συμμετοχή στο Διαγωνισμό

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική.

Χαρακτηριστικά και Παραδοτέα

Οι διαγωνιζόμενοι είναι ελεύθεροι να προσαρμόσουν ή να επεκτείνουν σε λειτουργικότητα υπάρχον λογισμικό ή υλοποιήσουν λογισμικό από την αρχή.

Το λογισμικό θα πρέπει να διατίθεται με μια αναγνωρισμένη άδεια ΕΛ/ΛΑΚ http://www.opensource.org/licenses και να είναι διαθέσιμο μέσω ενός καθιερωμένου ιστότοπου, όπως http://www.sourceforge.net/ και να συνοδεύεται από την απαραίτητη τεκμηρίωση.

Χρηματικά Έπαθλα

Κάθε πρόταση μπορεί να έχει αμοιβή έως 4.000 €.

Κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων

Οι προτάσεις των διαγωνιζόμενων θα κριθούν με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Σημασία του έργου για την εκπαίδευση στην Ελλάδα ή τους ελληνικούς οργανισμούς και τις επιχειρήσεις
 • Εύρος των αλλαγών ή του έργου
 • Εμπειρία της ομάδας σε ανάπτυξη λογισμικού
 • Προηγούμενη συμμετοχή μελών της ομάδας σε έργα ΕΛ/ΛΑΚ
 • Αρχιτεκτονικό σχέδιο της υλοποίησης
 • Διεργασία ανάπτυξης
 • Τεκμηρίωση
 • Πρωτοτυπία της πρότασης
 • Ποιότητα της τεκμηρίωσης
 • Συνεργασία με τελικούς χρήστες
 • Συνεργασία με την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ
 • Συνεργασία με την υπάρχουσα ομάδα ανάπτυξης (για έργα που θα επεκτείνουν υπάρχοντα έργα)

Σύνθεση Επιτροπής Αξιολόγησης

H Επιτροπή Αξιολόγησης θα ορισθεί από την ΕΕΛ/ΛΑΚ και θα αποτελείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΛ/ΛΑΚ και από ειδικούς σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού.

Δημοσίευση διαγωνισμού και αποτελεσμάτων

Η προκήρυξη του διαγωνισμού καθώς και τα αποτελέσματα του θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΛ/ΛΑΚ (www.ellak.gr) και θα κοινοποιηθούν στις σχετικές λίστες.

Υποβολή προτάσεων

Δείτε επίσης: Πρότυπη μορφή πρότασης.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν περιγραφή των εργασιών και συνοπτική τεκμηρίωση για τον τρόπο υλοποίησης τους καθώς και τεκμηρίωση της χρησιμότητας του λογισμικού στην κοινότητα χρηστών που κυρίως απευθύνεται. Σε περίπτωση που η πρόταση και η αντίστοιχη τεκμηρίωση βρίσκεται σε διαδικτυακό τόπο, αρκεί η αναφορά της αντίστοιχης διεύθυνσης.

Η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από σύντομα βιογραφικά που θα τεκμηριώνουν την σχετική με τις προτεινόμενες εργασίες και εμπειρία, και θα περιέχει το όνομα, επώνυμο το ΑΦΜ, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail, κλπ) του διαγωνιζόμενου ή της ομάδας.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προτεινόμενου έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ ΤΙΣ 800 ΛΕΞΕΙΣ και το ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΣ 300 ΛΕΞΕΙΣ.

Οι προτάσεις πρέπει να σταλούν το αργότερο έως και τη Δευτέρα 16 Φεβρουάριου 2009, στo info ΑΤ ellak DΟΤ gr με θέμα: Διαγωνισμός ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ. Οι προτάσεις προτείνεται να ακολουθούν την πρότυπη μορφή.

Γενικοί όροι

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες του διαγωνισμού.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται, από μέρους των διαγωνιζομένων, ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του.

Κάθε διαγωνιζόμενος δικαιούται να αναλάβει να υλοποιήσει μόνο μια πρόταση σε αυτό τον κύκλο.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο info AT ellak DΟΤ gr ή στην κα. Ψυχογιού, τηλ. 210-7474-279.


 
eellak/symetoxi_foss.txt (29 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki