4.3.1.10 Αναφορές

Η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να ελέγχει τις κινήσεις των συμμετεχόντων στο μάθημά του τις τελευταίες μέρες. Επιλέγοντας «Αναφορές» από το μπλοκ «Διαχείριση» εμφανίζεται η σελίδα της Εικόνα 4.3.17, η οποία είναι χωρισμένη σε τέσσερις περιοχές.

Στην πρώτη από αυτές μπορείτε να περιορίσετε το πλήθος των αναφορών που θα σας παρουσιαστούν χρησιμοποιώντας τα εξής κριτήρια: το μάθημα παρακολούθησης, τους συμμετέχοντες, την ημερομηνία πρόσβασης, τις Δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν οι συμμετέχοντες και τις συγκεκριμένες ενέργειες που αυτοί έκαναν. Επιπλέον, μπορείτε αν θέλετε να αποθηκεύσετε τις αναφορές και να επιλέξετε σε ποια μορφή αυτές θα αποθηκευτούν. Επιλέγοντας «προβολή της αναφοράς» εμφανίζεται μια λίστα με τις αναφορές που πληρούν τα κριτήρια που δώσατε.

14.jpg

Εικόνα 4.3.17: Αναφορές

Στη δεύτερη περιοχή της οθόνης στην Εικόνα 4.3.17 επιλέγοντας «Αναφορά Δραστηριότητας» εμφανίζεται μια νέα σελίδα με τρεις στήλες, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.3.18. Στην πρώτη στήλη υπάρχουν όλες οι Δραστηριότητες του μαθήματος, στη δεύτερη ο συνολικός αριθμός των επισκέψεων σε κάθε μια Δραστηριότητα και στην τρίτη στήλη αναγράφεται η ημερομηνία της τελευταίας πρόσβασης σε κάθε Δραστηριότητα.

15.jpg

Εικόνα 4.3.18: Αναφορά Δραστηριότητας

Στην τρίτη περιοχή της οθόνης στην Εικόνα 4.3.17 μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά παρακολούθησης. Επιλέξτε την «Αναφορά συμμετοχής» για να εμφανιστεί η Εικόνα 4.3.19.

Αρχικά επιλέξτε το «Τμήμα Δραστηριότητας» για το οποία επιθυμείτε να ετοιμάσετε μια αναφορά (π.χ. Ενότητα Δραστηριότητας: Κουίζ, Ομάδας συζήτησης, Έρευνας κτλ.). Μόνο οι Δραστηριότητες που έχουν προβλεφθεί για το μάθημα θα είναι διαθέσιμες.

Στη συνέχεια, επιλέξτε τη χρονική περίοδο που θα καλύπτει η αναφορά, αν η αναφορά θα σχετίζεται με Δραστηριότητα «Διδάσκοντα», «Σπουδαστή», ή «Επισκέπτη» και τέλος αν η αναφορά θα περιέχει «Προβολές», «Μηνύματα» ή και τα δύο «Όλες οι ενέργειες».

Ο ορισμός των Προβολών και των Μηνυμάτων είναι διαφορετικός για κάθε Ενότητα δραστηριοτήτων. Παράδειγμα συμπλήρωσης των παραμέτρων αυτών θα βρείτε στην Εικόνα 4.3.20.

16.jpg

Εικόνα 4.3.19: Δημιουργία Αναφοράς Συμμετοχής

Μόλις επιλέξετε τις τιμές των ανωτέρω παραμέτρων, πατήστε το κουμπί «Μεταβείτε». Θα σας εμφανιστεί σχετική λίστα βασισμένη στις παραμέτρους που θέσατε (Εικόνα 4.3.20). Επιλέξτε το αντικείμενο για το οποίο θέλετε να γίνει η αναφορά και πατήστε το κουμπί «ΟΚ». Ο ορισμός των Προβολών και των Μηνυμάτων της επιλεγμένης Ενότητας Δραστηριότητας θα εμφανιστεί στην οθόνη.

17.jpg

Εικόνα 4.3.20: Παράδειγμα αναφοράς παρακολούθησης

Για παράδειγμα στην περίπτωση που η επιλεγμένη Ενότητα είναι η «Εργασία» οι Προβολές και τα Μηνύματα ορίζονται ως εξής (όπως φαίνεται και στην Εικόνα 4.3.20):

  • Εργασία Προβολές: view
  • Εργασία Μηνύματα: upload

Ενώ αν η επιλεγμένη Ενότητα είναι η «Ομάδα συζήτησης» οι Προβολές και τα Μηνύματα θα ορίζονταν ως εξής:

  • Ομάδα συζήτησης Προβολές: view discussion, search, forum, forums, subscribers
  • Ομάδα συζήτησης Μηνύματα: add discussion, add post, delete discussion, delete post, move discussion, prune post, update post.

Όσοι χρήστες πληρούν τα κριτήρια της παραμέτρου «Προβολή μόνο» θα παρουσιαστούν σε πίνακα με το όνομα και τον σχετικό αριθμό ευρετηρίασής τους, καθώς και με την ένδειξη «Ναι» (και πόσες φορές) ή «Όχι» , ανάλογα με το αν έχουν ολοκληρώσει τη σχετική δράση. Η Αναφορά παρακολούθησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την αποστολή email, αν ορίσουμε τους παραλήπτες και επιλέξουμε «Προσθήκη/αποστολή Μηνύματος».

Στην τελευταία περιοχή της οθόνης στην Εικόνα 4.3.17 κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «Στατιστικά» (αν ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου έχει ενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη δυνατότητα) μπορείτε να δείτε ένα σύνολο από γραφικά και πίνακες που σας παρουσιάζουν συνολικά την κινητικότητα (αριθμός κλικ) των συμμετεχόντων σε διάφορα τμήματα του δικτυακού τόπου.

 
ellak/4.3.1.10.txt (489 views) · Τελευταία τροποποίηση: 2014/04/03 17:26
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki